10 ting du må vite om fjerde jernbanepakke

Togskinner

NHO mener EUs jernbanepakke 4 vil være med å styrke jernbanenes konkurransekraft som transportmiddel.

NHO mener EUs jernbanepakke 4 vil være med å styrke jernbanenes konkurransekraft som transportmiddel. Det vil være bra for både klima og næringslivet. Her kan du lese hvorfor.

1. Hva er jernbanepakke 4?

EUs jernbanepakker skal styrke jernbanens rolle både på gods- og persontransportmarkedet i Europa. Jernbanepakke 4 inneholder i hovedsak reguleringer som skal føre til økt sikkerhet på europeisk jernbane, forenkle togreiser over landegrensene og styrke jernbanens konkurranseevne overfor andre transportformer. I tillegg innføres krav som legger til rette for økt bruk av konkurranse på likeverdige vilkår.

Norske myndigheter har kommet med innspill til utformingen av jernbanepakke 4 og fått gjennomslag både på områder om sikkerhet og frihet til å utforme nasjonale krav for vinterforhold og strømforsyning.

 

2. Hvorfor er det viktig for miljøet at vi styrker jernbanens konkurranseevne som transportmiddel?

I dag er transport den største kilden til klimautslipp i verden. Norske myndigheter har ambisjoner om å kutte utslippene i transportsektoren med 50 prosent innen 2030. Skal vi klare dette må vi satse på mer person- og godstransport på jernbanen.

Transportsektoren er nå i starten av et større grønt og digitalt skifte. Skal vi finne framtidens løsninger for hvordan vi transporterer oss selv og varene våre, må vi jobbe sammen på tvers av landegrenser – ikke hver for oss.

 

3. Betyr jernbanepakke 4 at det blir konkurranse på alle norsk jernbanestrekninger?

Nei, jernbanepakke 4 inneholder ikke noe krav om at Norge må ha konkurranse på alle togstrekninger. Vi kan tildele togstrekninger direkte til et jernbaneselskap hvis det, på visse vilkår, gir best tjenester. Likevel er det sannsynlig at det vil bli konkurranse på mange jernbanestrekninger i Norge. Dette er fordi et flertall på Stortinget våren 2015 gikk inn for å innføre konkurranse om persontogtilbudene i Norge. De første konkurransene er allerede lyst ut i Norge. Hovedmålet var å skjerpe konkurransen, fremme utvikling, innovasjon og kvalitet. Dette skjedde altså før EUs fjerde jernbanepakke kom.

Konkurranse om togtransport skjer på samme måte som det tidligere har vært politisk vilje til å bruke konkurranse i andre sektorer i transportbransjen: Buss, ferge, fly godstog og taxi. Det er også konkurranse om persontogtransporten til Sverige. Flytoget er også en kommersiell virksomhet som er populær. Det er lite som tilsier at konkurranse om persontogtilbudet for øvrig skal skille seg veldig ut.

Konkurransen skal foregå på likeverdige vilkår, hvor målet er at sikkerheten skal styrkes. Det har alt vært konkurranse om godstransport på norsk jernbanen i over ti år.

 

4. Hvorfor kan vi ikke bare la jernbanen i Europa være som i dag?

Før ble jernbanen bygget slik at det skulle være vanskelig å kjøre tog mellom land, av frykt for militær invasjon. Slik det er i dag er jernbanetransport over landegrensene i Europa fortsatt en utfordring. Ulike tekniske løsninger, forskjellig organisering og ulike regler hindrer en mer effektiv og konkurransedyktig jernbanetransport.

I en verden som er avhengig av samarbeid og handel over landegrensene, må jernbanen spille en stadig viktigere rolle som transportform. Derfor legger fjerde jernbanepakke opp til at vi skal legge til rette for harmoniserte tekniske løsninger i hele Europa.

 

5. Vil fjerde jernbanepakke slå negativt ut for pendlere og andre togpassasjerer?

Jernbanepakke 4 handler blant annet om å avholde konkurranse ved kjøp av offentlige persontransporttjenester. Transportøkonomisk institutt konkluderte allerede i 2010 med at det ga lavere kostnader for det offentlige og bedre tilbud til passasjerene, uten at det gikk på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsbetingelser.

 

6. Er det mulig for Norge å ha samme regler og standarder for jernbane som resten av Europa?

På noen måter er togdrift annerledes i Norge enn mange andre steder i Europa, men helt unikt er det ikke. Toglandet Østerrike har også fjell, og Sverige og Finland har vinterforhold som kan minne om norske forhold.

Likevel byr topografi og klima på utfordringer for tog. Dette er en av grunnene til at det gjennom jernbanepakke 4 legges opp til nasjonale tilpasninger i de europeiske landene – for akkurat som i Norge, har andre europeiske land klimatiske forhold det må tas hensyn til.

 

7. Hvordan står det til med norsk jernbane?

Norsk jernbane har fortsatt et langt stykke å gå før den er konkurransedyktig og fremstår som et reelt, troverdig og pålitelig alternativ til andre transportformer.

Ulike undersøkelser viser at norsk jernbane ikke er på nivå med land det er naturlig å sammenligne seg med. Et eksempel er BCGs European Railway Performance Index for 2017 (bsg.com). Norge ligger her på nivå 2 når man ser på brukerfrekvens, tjenestekvalitet og sikkerhet – bak bl.a. Sverige, Danmark, Sveits, Østerrike og Storbritannia.

Et annet eksempel er en kåring utført av seks norske eksperter i regi Jernbanemagasinet i 2015. Her rangeres den norske jernbanen som nummer seks av de 10 europeiske landene som ble undersøkt (banenor.no).

 

8. Gir vi fra oss styring med norsk jernbane med jernbanepakke 4?

Norge myndigheter har vært tydelig på dette: Nei, vi skal ikke frasi oss ansvaret og mulighetene for å videreutvikle norsk jernbane.

EUs jernbanebyrå, ERA, skal sørge for et teknisk og sikkerhetsmessig harmonisert europeisk jernbanesystem og vil få ansvar for å godkjenne tog og selskaper som skal krysse en grense i Europa. Blant annet får togselskaper og togsett som ønsker å operere i flere enn ett land ikke mulighet til det før ERA har vurdert at de oppfyller sikkerhetskravene. Uavhengig av jernbanepakken vil Norge måtte forholde seg til ERAs tillatelser for tog som krysser norskegrensen.

ERA kan ikke overstyre sikkerhetstilsynet som utføres nasjonalt. Statens jernbanetilsyn vil fortsatt ha myndighet til å stanse tog som ikke er sikre nok til å kunne kjøre i Norge. Det følger av den norske jernbaneloven at Statens jernbanetilsyn kan stanse driften når sikkerhetsmessige hensyn krever det. Disse reglene blir ikke endret ved innføring av jernbanepakken.

Statens Jernbanetilsyn deltar i ERA og engasjerer seg sterkt i utviklingen av standarder og løsninger som er viktige for Norge. Sammen med de andre nordiske landene har tilsynet innflytelse i hvordan regelverk og tillatelser bør utformes.

 

 9. Vil sikkerheten på norsk jernbane bli svekket av jernbanepakke 4?

Vi kan fortsatt ivareta våre strenge krav til sikkerhet og kontroll med trafikken på norsk jernbane, og Statens jernbanetilsyn vil fortsatt ha siste ord om den operasjonelle sikkerheten på norsk jernbane.

Opplæring og krav til sertifisering av lokførere vil heller ikke endres med jernbanepakke 4. For å kunne kjøre tog i Norge, må lokførere ha sertifikat som omfatter kompetanse for kjøring på de norske strekningene.

 

 10. Kan det stilles krav til lønns- og arbeidsvilkår i konkurransene?

Ja, det er et krav i det nye regelverket om at de som yter en offentlig tjeneste (dvs. togselskapene som vinner konkurransen) skal overholde gjeldende sosialrettslige og arbeidsrettslige forpliktelser som fremgår av EU-lovgivning, nasjonal lovgivning eller tariffavtaler. Vi har i Norge en bestemmelse i jernbaneloven som medfører at arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse gjelder ved konkurranse om persontogtrafikk.