Fremmer gode vertskapskommuner

Arvid Moss, NHO, og Gunn Marit Helgesen, KS.

Arvid Moss, NHO-president, og Gunn Marit Helgesen, KS-styreleder.

NHO og KS har tatt et felles initiativ for å fremme gode vertskapskommuner for næringslivet. Fordi bedriftenes konkurransekraft starter lokalt.

Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling der bedriftene er lokalisert. For næringslivet kan en kommune som er flink til å legge til rette for næringsutvikling representere bedriftenes kanskje aller viktigste konkurransefortrinn. 

For å styrke samarbeidet mellom kommuner og næringsliv, ønsker vi å løfte frem gode eksempler for å lære av disse. Hovedmålet med initiativet er å skape en positiv oppmerksomhet om et viktig samfunnsområde, og samtidig stimulere til dialog og rolleforståelse mellom kommuner og næringsliv. Sammen med KS lanserer NHO derfor en pris som vi har kalt "Gode vertskapskommuner for næringslivet".  

Nominer gode kandidater 

Det er lagt opp til en enkel konkurranseform hvor kommuner og bedrifter kan nominere kommuner gjennom en begrunnet nominasjonen. I nominasjonsteksten ber vi ikke om mer enn en begrunnelse for hvorfor akkurat denne kommunen fortjener en pris som god vertskapskommune for næringslivet. 

På bakgrunn av nominasjonene kåres en vinner i to kategorier, små og store kommuner, i utgangspunktet over/under 15000 innbyggere. Grensen kan fravikes ut fra regionale forhold. 

Nominasjoner sendes til vertskapskommuner@ks.no

Nominasjonsfrist er 15. mars 2019. 

 

Regional og nasjonal gjennomføring 

Det skal kåres både regionale og nasjonale vinnere i hver kategori. De regionale vinnerne utgjør kandidatene i den nasjonale kåringen.  

De regionale grensene i kåringen følger NHO sin regionale inndeling, som er sammenfallende med den nye fylkesstrukturen med unntak av Oslo som er inkludert i Viken. Juryene, en i hver region, består av representanter fra KS, NHO og enkelte fylkeskommuner.  

Regionale vinnere kåres i siste halvdel av mars.  

Nasjonale vinnere kåres på Kommunalpolitisk Toppmøte 9. april 2019.  

Hva er en god vertskapskommune? 

Et næringsliv som skaper og tar vare på lønnsomme arbeidsplasser er viktig for å sikre vekst og utvikling i hele landet. Kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling er ikke en lovpålagt oppgave, men er like fullt en sentral del av arbeidet med lokal samfunnsutvikling. Målsetningen med dette initiativet er å løfte frem de gode eksemplene fra kommuner som har gjort noe fortjenstfullt overfor næringslivet. Prisen kan deles ut på bakgrunn av enkelttiltak på området eller begrunnes i et godt helhetlig arbeid på feltet.  

Vi er opptatt av å få frem de gode historiene og løsningene fra kommuner rundt omkring i landet. De regionale juryene har derfor stor frihet i sine skjønnsmessige vurderinger. Prisen skal fremheve eksempler og kommuner som er flinke på området ut fra sin kontekst. Fortrinnsvis skal vi fremheve kommuner som har gjort mer enn det er grunn til å forvente ut fra forutsetninger om lokalisering, størrelse, næringsgrunnlag o.a.  

Det å være en god vertskapskommune kan ikke defineres snevert etter en presis mal. Gode vertskapskommuner kan fremstå på ulike måter, og må ikke tilfredsstille noen absolutte kriterier. Men den må være opptatt av det som er viktig for sitt næringsliv, og gjøre noe for å imøtekomme detteUnder har vi listet opp noen faktorer som kan danne grunnlaget for å nominere en kommune som en «God vertskapskommune for næringslivet»:  
 

Aktiv overfor næringslivet 

 • Har kommunen relevante planer og strategier? 
 • Er kommunen attraktiv for næringslivet å være lokalisert i? 
 • Kjenner kommunen næringslivets behov? 
 • Legger kommunen til rette for at nye bedrifter (herunder gründere) kan etablere seg?

Omstilling 

 • Tar kommunen i bruk nye løsninger, herunder teknologi i sitt arbeid overfor næringslivet?
 • Legger kommunen til rette for at næringslivet kan utvikle seg?
 • Bidrar kommunen i viktig omstillingsarbeid for næringslivet? 

Samarbeidsorientert 

 • Har kommune og næringslivet et godt samarbeid? 
 • Har kommunen et godt samarbeid med andre (kommuner, fylke, virkemiddelapparat, regional stat etc.) 

Internasjonal orientering 

 • Har kommunen internasjonale samarbeid? Deltar i internasjonale utviklingsprosjekter? 
 • Støtter kommunen næringslivets internasjonale arbeid? 

Styring og effektivitet 

 • Er saksbehandlingen i kommunen god og rask? 
 • Veileder kommunen næringslivet på en god måte? 

Listen er ikke uttømmende.