Revidert budsjett: Tilfreds med forlengede krisetiltak

Publisert

NHO er fornøyd med at regjeringen har lyttet til næringslivet. Regjeringen foreslår å videreføre både ordningen med kompensasjon ved omsetningsfall og lønnsstøtte for permitterte. Også andre koronatiltak videreføres. Innbetaling av forfalte skatter og avgifter forlenges. Lav merverdiavgift for reiseliv og transport fortsetter. Også ordningen med garantier for banklån blir forlenget.

- Vi er glade for at regjeringen har lyttet til oss og viderefører tiltakene som hjelper bedriftene gjennom koronakrisen og redder arbeidsplasser. Fortsatt er over 70 000 permitterte.  Med lønnsstøtte kan bedriftene ta folk tilbake før inntektene kommer tilbake for fullt, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO

Almlid er imidlertid ikke fornøyd med innskrenkningene i kompensasjonsordningen: 

- Det er skuffende at regjeringen vil innskrenke kompensasjonsordningen for store arbeidsgivere, som fortsatt står overfor strenge smittevernstiltak og inntektstap. Og det er synd at regjeringen ikke har kommet luftfarten tilstrekkelig i møte. Det må Stortinget gjøre noe med. 

Ole Erik Almlid er også skuffet over at regjeringen ikke benytter det reviderte budsjettet til å sette ned formuesskatten på arbeidende kapital. 

- Jeg hadde også håpet at regjeringen ville prioritere et kutt i skatt på arbeidende kapital nå. Det hadde vært viktigere enn noen gang for de små bedriftene og de private eierne som står foran gjenoppbyggingen etter koronakrisen. Vi må la bedriftene få bruke kapitalen sin på å bevare og skape jobber, sier Almlid

Spent på energimeldingen

Almlid er spent på regjeringens energimelding, som skal komme i juni. Regjeringen foreslår å bruke 85 mill. kroner til markedsutvikling og infrastruktur på hydrogen og 15 mill. kroner til et miljøvennlig forskningssenter for hydrogen.

- Jeg håper 100 nye millioner kroner til satsing på hydrogen er en forsmak på energimeldingen som kommer. Energimeldingen handler om hvordan vi skal skape lønnsomme arbeidsplasser i Norge. Hydrogen, havvind, elektrifisering, kraftsystemet på land og mange andre temaer – dette er kjempeviktig. 100 millioner til Grønn plattform er også gode nyheter, sier Almlid om klimatiltakene.

Andre poster i revidert budsjett som er viktig for bedriftene.
Koronatiltak
 • Regjeringen foreslår å forlenge kompensasjonsordningen som dekker faste kostnader for bedrifter med lavere omsetning. Regjeringen vil imidlertid målrette ordningen mot bedriftene med størst omsetningsfall. Det gjøres følgende endringer:
  • Ordningen forlenges ut oktober
  • Maksimalt støttebeløp per måned er 50 mill. kr. fra mars til august, med avkortning på 50 prosent av kostnader som overstiger 20 mill. kr. Dette reduseres til hhv. 10 mill. kr. med avkortningsgrense på 5 mill. kr. i september og oktober.
  • Det innføres et tak på 10 mill. euro per bedrift/konsern for hele perioden mars til oktober som følge av EU-kommisjonens innstrammende tolkning av EØS-avtalen.
  • Støtteintensiteten beregnet ift. underskudd i tilskuddsperioden kan ikke overstige 70 prosent for mellomstore foretak. For små foretak kan den være inntil 90 prosent.
  • Beregningsmodellen for støtte endres fra juli, slik at støttebeløpet stiger lineært fra null ved terskelen for støtte (30 prosent omsetningsfall) og opp til 85 prosent av faste kostnader når bedriften er helt nedstengt. Dette erstatter modellen med kompensasjonsfaktor på 0,85 prosent.
  • Kontingent til destinasjonsselskaper regnes som fast uunngåelig kostnad fra mars.
  • Kostnader til offentlig tilsyn kan inkluderes fra mars.
  • Det gis kompensasjon for tapt varelager gjennom ordningen, med tilbakevirkende kraft fra november 2020.
  • Regjeringen foreslår å videreføre særreglene for sykepenger og omsorgspenger ut september.
 • Regjeringen foreslår å videreføre lønnsstøtteordningen for juli og august, men foreslår at antall dager det maksimalt gis støtte for, holdes uendret.
 • Regjeringen foreslår å inkludere luftfarten i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet fra og med mai 2021. I tillegg skal flyselskapene kunne søke lønnsstøtte for å ta tilbake permitterte. Regjeringen har imidlertid ikke forslått noen egen kompensasjonsordning, slik Stortinget har bedt om.
 • Regjeringen foreslår forlengede frister og avbetalingstid for bedrifter som skylder skatter og avgifter. Rentesatsen er foreslått til å være åtte prosent, som i dag.
 • Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 6 prosent frem til og med 30. september 2021.
 • Regjeringen vil også la være å innføre den såkalte arbeidsgiverperiode II, som ville gi arbeidsgivere en ekstra lønnsplikt for dem som har vært permittert i mer enn 30 uker.
 • Regjeringen foreslår at den maksimale perioden med fritak fra lønnsplikt og dagpenger under permittering går tilbake til 26 uker innenfor 18 måneder for nye permitteringer som iverksettes fra 1. juli 2021.
 • Regjeringen foreslår at kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft forlenges til 30. juni.
 • Regjeringen foreslår at den midlertidige støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer forlenges ut oktober.
 • Regjeringen foreslår at den lave merverdiavgiftssatsen på 6 prosent på reiselivstjenester blir forlenget ut september.
Andre forslag
 • Regjeringen foreslår å bruke 250 mill. kroner på å vedlikeholde riksveiene, gjennom en omprioritering på samferdselsbudsjettet. Et annet forslag er å bruke 90 mill. kroner på å planlegge Ringeriksbanen.
 • Regjeringen har ikke økt bevilgningene til bredbåndsstøtten i budsjettet for 2021 tilbake til 2020-nivå. Mens beløpet i 2020 samlet var 400 millioner kroner inkludert et "korona-påslag" i RNB 2020, ligger beløpet for 2021 på 264 millioner.
 • Regjeringen foreslår at bevilgningen til Innovasjon Norges arbeid med internasjonal markedsføring av Norge som reisemål økes med 50 mill. kr.
 • Regjeringen foreslår å doble satsingen på hydrogen til 200 millioner, og at Grønn plattform får 100 millioner kroner ekstra til miljøtiltak.
 • Regjeringen planlegger å foreslå en "moderat produksjonsavgift" på vindkraftanlegg. Avgiften skal gå til kommuner der anleggene er plassert. Ordningen vil ikke gi noen inntekter før i 2022. Saken skal på høring.
 • Regjeringen vil videreføre leverandørutviklingsprogrammet som i dag. Samlet sett vurderes det at dagens organisering av Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) fungerer godt, og at det er fare for uklarheter hvis det gjennomføres større endringer.
 • Regjeringen har forslag om 350 millioner kroner til Innovasjon Norge slik at flere bedrifter kan få innovasjonslån og lånegarantier.
 • Regjeringen har forslag om en ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen for å styrke norsk eierskap i vekstbedrifter, og vil sende ut en høring om dette. Dagens ordning skal gjelde for flere selskaper. Verken tildeling eller innløsning av opsjonen skal utløse skatteplikt. Skattlegging skjer først når aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt. Det endelige forslaget er ventet i statsbudsjettet til høsten.
 • Regjeringen foreslår å etablere et nytt investeringsfond lokalisert i Nord-Norge på minimum 400 mill. kr., hvorav staten går inn med 50 prosent av kapitalen.
 • Regjeringen har ikke foreslått noen ytterligere reduksjoner i grensehandelavgifter. Det er fare for at gjenåpning av grensene vil føre til at grensehandelen igjen øker kraftig, med betydelige konsekvenser for norske arbeidsplasser.
Hva skjer nå?

Finanskomiteen i Stortinget gjennomfører en skriftlig høring med frist fredag kl 12. Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har avtalt i budsjettforliket for 2021 å forhandle om en avtale om revidert budsjett, og en del relevante representantforslag forventes å behandles samtidig. Revidert budsjett vedtas siste dag Stortinget er samlet i denne sesjonen, 18. juni.