NHO

Innhold

bankkort

NHO ønsker en finansskatt som er en kombinert merverdiavgift og marginbasert avgift, i tråd med Scheel-utvalgets anbefaling.

Finansskatten ble innført fra 2017. Dagens finansskatt har flere svakheter sammenlignet med en merverdiavgift.

Finansskatten ble begrunnet som en skatt på merverdien i finansiell tjenesteyting og ble forklart med at næringen er unntatt merverdiavgift.

Merverdien i produksjonen skapes både av arbeidskraft og kapital, og den består av lønnskostnadene i virksomhetene og deler av selskapenes overskudd. Som følge av dette er finansskatten utformet etter en modell der den delvis er lagt på grunnlaget for arbeidsgiveravgift og delvis på selskapenes overskudd. Satsen på lønnsgrunnlaget er 5 pst. Finansskatten på overskudd består av at skattesatsen på alminnelig inntekt er 25 pst., som er noe høyere enn den ordinære satsen.

Svakheter ved dagens finansskatt

Dagens finansskatt har flere svakheter sammenlignet med merverdiavgiften. For det første blir finansielle tjenester som leveres til merverdiavgiftspliktig næringsvirksomhet, overbeskattet, både som følge av at selve finansskatten blir overveltet og som følge av at finanssektoren ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift på vare- og tjenesteleveranser. For det andre ivaretar ikke finansskatten destinasjonsprinsippet, dvs. at import beskattes, mens eksport unntas slik som i merverdiavgiften. En annen svakhet er at finansskatten bare i begrenset grad motvirker insentivene til egenproduksjon av ulike støttetjenester i finansielle virksomheter. Dette insentivet oppstår fordi virksomhetene betaler merverdiavgift som ikke refunderes for kjøp av eksterne tjenester.

Merverdiavgift et bedre alternativ

Finansbransjen ønsker at finansskatten endres til en ren overskuddsskatt. I likhet med anbefalingene i Scheel-utvalgets utredning (NOU 2014:13), mener NHO at merverdiavgift, eventuelt kombinert med en avgift på marginbaserte inntekter er et bedre alternativ.

En utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget der det er mulig, kombinert med en avgift på margininntekter som har nøytralitetsegenskapene til merverdiavgiften, vil gi en mer nøytral og effektiv beskatning av finansnæringen. For næringslivet som kjøper av finansielle tjenester, vil en merverdiavgift gjennom fradragsretten innebære rimeligere tjenester og muligens også styrket tilgang på finansielle tjenester i bedriftsmarkedet.

Finansskatten har allerede blitt endret etter innføringen i 2017 for å motvirke tilpasninger. Det er på høring et forslag om ytterligere justeringer. Finansskatten slik den nå er utformet, forsterker problemet med at merverdiavgiftsunntaket øker prisene på finansielle tjenester i bedriftsmarkedet. Å flytte skatten fra lønn til overskudd forsterker dette problemet, og kan også åpne for ytterligere tilpasninger. Det er da et bedre alternativ å arbeide videre med skissen til kombinert merverdiavgift og marginbasert avgift som presentert Prop 1 LS (2013-2014), samt Scheel-utvalgets anbefaling i NOU 2014:13.