Tvangsmulkt - urimelig og uforholdsmessig

Illustrasjonsfoto.

I 2017 ble næringsdrivende ilagt 1 milliard i tvangsmulkt. NHO mener mulkten benyttes ut over hensikten og at reglene praktiseres urimelig.

Hva er tvangsmulkt?

En daglig løpende mulkt ved manglende oppfyllelse av lovpålagte plikter overfor Skatteetaten. Satsen på tvangsmulkt regnes ut fra et rettsgebyr. I 2018 er satsen for et rettsgebyr (R) kr 1130 per dag. Tvangsmulkten har som formål å utøve et oppfyllelsespress – m.a.o. rettidig og korrekt etterlevelse av rapporteringsplikter.

De ulike oppgavepliktene har ulike satser: www.skatteetaten.no

Hva er problemet?

I 2017 ble næringsdrivende ilagt 1 milliard i tvangsmulkt. I tilfeller der manglende levering skyldig tekniske leveringsvansker, misforståelser og/eller avskåret mulighet til å levere, slår ikke begrunnelsen om å være et oppfyllelsespress til. Da benyttes mulkten ut over hensikten.

Reglene knyttet til tvangsmulkt og praktiseringen av dem er i enkelte tilfeller urimelig fordi:

  • Det er menneskelig å feile, men reglene er objektive og åpner ikke for å unnlate sanksjoner ved hendelige uhell, misforståelser eller tekniske vansker med å levere. Nåløyet for å komme inn under det som klassifiseres som "unnskyldelige grunner" og slippe tvangsmulkt er for trangt.
  • Tvangsmulkten oppleves i mange tilfelle som uforholdsmessig. En forglemmelse som kan gjelde levering av et skjema med null-opplysninger (f.eks. A-melding på ansatt som har sluttet, eller aksjonærregisteroppgave fra AS som har opphørt) blir sanksjonert med inntil kr 1 130 000 for manglende A-melding, inntil kr 1 MNOK for manglende oppfølging av bokføringspålegg, og inntil kr 56 500 for manglende aksjonærregisteroppgave, mva.-melding, skattemelding eller tredjepartsopplysninger.
  • Når pliktig A-melding ikke blir levert, beregnes det tvangsmulkt pr. ansatt og ikke pr A-melding. Har arbeidsgiver glemt/unnlatt å levere A-melding for 100 ansatte blir det ilagt løpende 100 tvangsmulkter. 
  • Tvangsmulkten beregnes etter faste satser og differensieres ikke ut fra virksomhetens økonomi eller størrelse.
  • I saker der skattyter har tatt kontakt med skatteetaten for å få hjelp til å etterleve sin rapporteringsplikt, men likevel ikke klarer å levere, treffer ikke tvangsmulkten hensikten bak mulkten. I disse sakene burde det heller stilles spørsmål ved hvorvidt skatteetatens hjelp og veiledning er tilstrekkelig god.

Les også: Tvangsmulkt fungerer ikke (E24)