Ha bedriftsbrillene på – et næringsvennlig fylke skaper også bolyst

illustrasjon valg 23

Foto: NHO

Et næringsvennlig fylke

Fylket og bedriftene er gjensidig avhengige av hverandre. Bedriftene trenger tilgang på kompetent arbeidskraft og de er avhengige av rask og enkel saksbehandling. I tillegg trenger bedriftene et marked for varene og tjenestene sine og tilgang på veier og havner for å få transportert varer og tjenester til og fra markeder. Fylkene på sin side trenger arbeidsplasser til innbyggerne sine og skatteinntekter til å finansiere skoler, kollektivtransport og veiutbygging. Jo enklere det er å drive bedrift, jo mer kan bedriftene gi tilbake.   

Å bli et attraktivt fylke for nye bedrifter begynner alltid med å være et attraktivt fylke for de som allerede er der.

Ditt fylke bør:

 • Ha en oppdatert og gjennomtenkt strategi for næringsutvikling som følges opp i praktiske tiltak. Strategien og tiltakene drøftes jevnlig med næringslivet
 • Arbeide langsiktig for å tilrettelegge arealer for næringslivet, og samtidig være raske og fleksible når det gjelder å legge til rette for andre behov
 • Være løsningsorientert når det gjelder virksomhet som er arealkrevende, slik som fornybar kraft, industri og mineralutvinning, med et mål om at fylket skal bidra til den grønne omstillingen
 • Ta hensyn til bo- og arbeidsmarkedsregionene, spesielt på tvers av kommunegrenser, i areal- og transportplanlegging
 • Bruke regionale distriktsmidler til å underbygge nasjonale satsinger og prioriteringer, slik at bedrifter i fylket får ta del i fremtidsrettede satsinger
Rett kompetanse og utdanning for lokal verdiskaping

Ifølge NHOs Kompetansebarometer for 2022 oppgir 2 av 3 NHO-bedrifter å ha et udekket kompetansebehov. Konsekvensene av udekket kompetansebehov er alvorlige for den enkelte bedrift og for den lokale verdiskapingen. Det må bli et bedre samspill mellom alle leddene i utdanningskjeden slik at bedriftene får tak i den kompetansen de trenger.

Ditt fylke bør:

 • Rigge utdanningssystemet slik at bedrifter og lokalt næringsliv får den kompetansen de har behov for
 • Iverksette kontinuerlig ulike kvalifiseringstiltak for at elever skal kvalifisere seg til læreplass, slik som læreplasskurs, ekstra språkopplæring, samarbeid med NAV osv.
 • Utarbeidet et mer presist dimensjoneringsverktøy som viser det lokale, regionale og det nasjonale behovet for lærlinger og kompetanse
 • Gi yrkesopplæringsnemndene vedtaksmyndighet når det gjelder dimensjoneringen i fylkeskommunene. Yrkesopplæringsnemndene skal være fylkeskommunenes viktigste politiske redskap for utvikling av fag- og yrkesopplæringen
 • I større grad trekke opplæringskontorene inn i dimensjoneringsarbeidet. Disse kontorene er en viktig kilde til informasjon om behovet for lærlinger i den enkelte lærebedrift innad i fylkene
 • Etablere en livslang karriereveiledning/rådgivningstjeneste
 • Gå sammen med næringslivet om å lage en opptrappingsplan for utstyr i videregående skole. Det innebærer at fylkeskommunene setter av midler i sine budsjetter og næringslivet vil også kunne bidra med donering av utstyr, og gi yrkesfagelever opplæring i bedriftene gjennom samarbeidprosjekter
 • Legge til rette for fleksible modeller som kan føre frem til fag- og svennebrev
Samferdsel bringer ditt fylke og resten av Norge sammen

NHOs medlemsbedrifter melder om uløste behov over hele landet, også i ditt fylke. Det er derfor viktig at dette fortsatt prioriteres, samtidig som vi må gjennomføre med mer effektiv ressursbruk. Gode transportårer har alltid vært viktige forutsetninger for at folk kan bo og arbeide i hele landet og at varene kommer raskt frem.

Transportområdet står i sentrum for det grønne skiftet. I løpet av tiåret skal transportutslippene halveres. Da må en sørge for nok areal til lade- og fylleinfrastruktur og bedre samspill mellom myndigheter, næringsliv og ulike forvaltningsnivå.

Det er også viktig med økt politisk bevissthet på hvordan man kan få mer igjen for midler som investeres.

Ditt fylke bør:

 • Være en krevende kunde og sette tydelige klimakrav i sine transportinnkjøp
 • Halvere planleggingstiden for samferdselsprosjekter
 • Prioritere veivedlikeholdsetterslepet
 • Kartlegge fylkesveinettet for alle næringer for en bedre prioritering av næringsveier og redusere etterslepet
 • Sørge for at den fylkeskommunale lade- og fylleinfrastruktur for utslippsfri kollektivtransport gjøres tilgjengelig for næringstransport 
 • Fortsatt sette kollektivtransporten ut på anbud for å sikre gode og effektive tjenester
 • Sikre havnenes betydning for næringsvekst, regional utvikling og bindeledd mellom industri og markedet
 • I rullering av de fylkeskommunale arealplanene sikre avsetting av tilstrekkelig areal for lade- og fylleinfrastruktur, særlig langs riksveinettet, ved havnene og ved opplagte knutepunkt
 • Ha fleksible byvekstavtaler både i mål og valg av virkemidler. Avtalene er et godt grep for å samordne transport- og arealpolitikken
Offentlige innkjøp som fremmer et seriøst arbeidsliv og et grønt skifte

Offentlig sektor kjøper inn for rundt 740 milliarder kroner per år. Her har offentlig sektor gode muligheter for å fremme bærekraftige anskaffelser gjennom kvalitet, innovasjon, miljøløsninger, etterspørsel etter fagkompetanse og lærlinger og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Fylket må samarbeide med næringslivet om å sikre kritiske forsyninger i planleggingen av beredskap og ved hendelser.

Ditt fylke bør:

 • Erstatte den fylkeskommunale modellen for seriøse anskaffelser med én nasjonal modell, Norgesmodellen for seriøse offentlige anskaffelser. Da vet bedriftene hva de har å forholde seg til på tvers av ulike fylker og kommuner
 • Sikre at det er en sammenheng mellom krav og muligheten for kontroll. Det må settes av nok ressurser til etterlevelse av kravene i den nye Norgesmodellen
 • Splitte opp anbudene slik at det er mulig å levere tilbud på deler av anskaffelsen. Dermed kan små bedrifter konkurrere om kontrakter, noe som sikrer et mangfold av store mellomstore og små bedrifter. Flere leverandører vil sikre forsyningskilder og beredskap
 • Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i anskaffelser
Innovative Offentlige Anskaffelser

Innovative anskaffelser er et strategisk verktøy som bidrar til bedre løsninger og bærekraft på alle offentlige ansvarsområder, fra helse og omsorg til klima, vann, avløp og veiprosjekter.

Å være en innovasjonsvennlig kommune vil i tillegg til de direkte gevinstene bidra til et bilde av en mer attraktiv kommune for både næringsliv og innbyggere, som skaper økt bolyst og tiltrekker seg bedriftsetableringer og attraktive arbeidsplasser.

For å lykkes med å være en innovasjonsvennlig fylkeskommune bør dere:

 •  Sette mål for innovative anskaffelser (eksempelvis 10% av innkjøpene) og forankre bruken av innovative anskaffelser i fylkeskommunens anskaffelsesstrategi og andre styringsdokumenter.
 • Søke samhandling med nærliggende fylkeskommuner for fellesprosesser rundt innovative anskaffelser, for å fremstå mer attraktive for leverandører og gi bedre løsninger for innbyggerne deres.
 • Ha dialog med leverandører i forkant av anskaffelsene om hvilke behov dere har, for å sikre gode, bærekraftige løsninger tilpasset behovet.
 • Ved store investeringer og innkjøp bruk Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) for å undersøke mulighetene for å gjøre det som en innovativ anskaffelse.
Digitalisering gir like muligheter i hele fylke

Bedrifter og arbeidstagere trenger internett i hverdagen uansett hvor de bor og jobber, da må kommunene og fylke styrke sin attraktivitet for bosetting og arbeidsplasser ved å ha tilfredsstillende dekning.

Tilgang til og deling av data fra det offentlige er helt sentralt for næringsutvikling og for å realisere verdiskapingspotensialet knyttet til data som ressurs og dataøkonomien fullt ut.

Ditt fylke bør:

 • Sikre at alle husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer i fylket skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 gigabit/sekund i løpet av perioden
 • Sikre at videregående skoler har en digital infrastruktur som legger til rette for opplæring som møter morgendagens krav til kompetanse
 • Legge til rette for tilgang til og deling av data. Denne dataen utgjør en viktig ressurs for innovasjon og verdiskaping lokalt, både gjennom effektivisering og styrking av det offentlige tjenestetilbudet og næringsutvikling
Det grønne skiftet – hva kan dere gjøre regionalt?

Bedriftene skal være verdensledende i å utvikle og ta i bruk klimaløsninger. Store ambisjoner med kort tidshorisont krever tett samarbeid mellom fylket, kommunen og næringslivet. For å realisere lavutslippssamfunnet må vi sammen skape sirkulære verdikjeder og styrke bioøkonomien. Du som fylkespolitiker bør stimulere til grønn næringsutvikling i din region.

Ditt fylke bør:

 • Kartlegge og legge til rette for utbygging av fornybar energi i eget nærområde. Prosjekter som kan realiseres raskt må prioriteres først
 • Være positive til å avsette areal og sikre raske lokale beslutning- og reguleringsprosesser for å etablere mer kraftproduksjon
 • Legge til rette for økt fornybarproduksjon der det er mulig og jobbe for bedre overføringskapasitet i kraftnettet
 • Stille miljøkrav i offentlige anskaffelser for å stimulere til et grønt skifte i næringslivet
 • Bidra til gjennomføring av energieffektivisering i offentlige og private bygg og i industrien
 • I forbindelse med rehabilitering og nybygg av offentlige bygg bør det settes strenge krav til energieffektivisering og det bør installeres solceller på tak
 • Styrke arbeidet med sirkulærøkonomien
 • Sikre rask arealtilgang for videre vekst for næringer på og i havet (havbruk, fiskeri, havbunnsmineraler, energi, havvind, reiseliv etc)
 • Bidra til mer effektiv energibruk gjennom blant annet innovative anskaffelser
 • Oppmuntre til gode miljøavtaler, for eksempel på plast, mellom fylke og næringslivet

Inkludering i arbeidslivet og bedriftenes rolle

Bedriftene har en nøkkelrolle, både i å ta vare på egne ansatte og inkludere flere i arbeid. Mange som i dag står utenfor arbeidslivet mangler utdanning og grunnleggende kompetanse eller ferdigheter. Fylkeskommunen og næringslivet bør sammen lage modeller for kvalifiseres flere inn i arbeidslivet slik som f eks Trøndelagsmodellen.

Ditt fylke bør:

 • Skreddersy kvalifiseringsmodeller i samarbeid med næringslivet
 • Sørge for at flere også i voksen alder kan fullføre videregående utdanning