Medlemsbedriftene ønsker mer mangfold for å sikre kompetanse og innovasjon

Publisert

To av styremedlemmene i TECO2030 som har likestilling og mangfold som er integrert av strategien og bedriften.

TECO 2030 er en av bedriftene som har en bevisst strategi for å få til mangfold i bedriften, og gjelder i alle ledd i virksomheten. I styre er 3 av 5 kompetente kvinner, både for å få gode diskusjoner og beslutninger, men og for å øke maritim næring sin attraktivitet ovenfor kompetente kvinner.

I medlemsundersøkelsen i februar stilte vi spørsmål til alle medlemsbedriftene om mangfold og likestilling, og tilbakemeldingen er at 1 av 3 ikke er fornøyd med kjønnsbalansen i egen bedrift. 

Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. NHO er opptatt av at alle som kan jobbe, skal inkluderes i arbeidslivet. Dette er viktig for den enkelte, og ikke minst for samfunnet og næringslivet som trenger alle gode hoder og hender.   

Kvinners inntog i arbeidslivet fra 1970-tallet og til i dag har gitt Norge store samfunnsøkonomiske gevinster. Likestilling er et av svarene på hvordan vi skal møte vekstutfordringene vi står overfor. Et mer likestilt arbeidsliv vil gi bedriftene bedre tilgang på arbeidskraft, øke produksjonspotensialet i økonomien og lette finansieringen av fremtidens velferd.   

Mangfold -en strategisk avgjørelse!

TECO 2030 er en av bedriftene som har en bevisst strategi for å få til mangfold i bedriften, og gjelder i alle ledd i virksomheten. I styre er 3 av 5 kompetente kvinner, både for å få gode diskusjoner og beslutninger, men og for å øke maritim næring sin attraktivitet ovenfor kompetente kvinner. 

Og for å få en bedre forståelse om hvordan mangfold, likestilling og inkludering kan være en målsetting så har vi snakket med styremedlemmene Pia Meling og Birgit Liodden.

- Synlige, kvinnelige rollemodeller er viktig, og et kjønnsbalansert styre kan også bidra til å bygge en selskapskultur som fremmer mangfold, inkludering og innovasjon. TECO 2030 ønsker å øke kvinneandelen også i selskapets ledelse og generelt i alle stillinger, med hjelp fra selskapets styre, sier styremedlem Pia Meling i Teco2030. 

- Det er ingen tilfeldighet at TECO 2030 som første børsnoterte selskap gikk på børs med 60% kvinner i styret. Det var en ønsket ambisjon fra grunnlegger og største eier. Han satte et klart mål, og så gikk han ut langt mer utradisjonelt både iht profiler og nettverk for å finne kandidater. Det mener jeg er et svært godt foregangseksempel, som mange bør la seg inspirere av, legger styremedlem Birgit Liodden til. 

 

Nordland: Mangfold er viktig for innovasjon og arbeidsmiljø 

I regionen vår er tilbakemeldingene i medlemsundersøkelsen følgende om hvordan medlemsbedriftene opplever kjønnbalansen i egen bedrift, og hva de ønsker å gjøre med det:

  • 1 av 3 (39%) oppgir at de ikke er fornøyd med kjønnsbalansen i egen bedrift 
  • 1 av 3 (32%) oppgir at de opplever at skjev kjønnsbalanse i søkermassen er et problem når de rekrutterer. 
  • 68 % av mener at mangfold er viktig for å sikre tilgang til arbeidskraft og spisskompetanse 
  • 65 % mener mangfold er viktig for å sikre bedriftens innovasjonskraft. 
  • 70% mener mangfold er viktig for å skape et inkluderende arbeidsmiljø 
  • 41% av nordlandsbedriftene har en strategi eller forankret målsetting om å oppnå mer mangfold blant bedriftens styre, ledergruppe eller arbeidsstokk, og 15 % har planer om å utarbeide dette. 

 Dette viser at mangfold faktisk er en viktig del av det å drive bedrift, og hvorfor dette er viktig å jobbe med utdyper Meling og Liodden:

- Vi er avhengige av å tiltrekke oss de beste hodene for å løse disse utfordringene i tiden fremover. Skal vi finne de beste hodene må vi selvfølgelig også lete aktivt blant dyktige kvinner, dette er strategisk viktig for Norge dersom vi skal fortsette å hevde oss i verdenstoppen, sier Meling. 

- Selskapene må tenke nytt rundt hvor de henter kandidater, utfordre rekruttere og utvide sine nettverk slik at de faktisk kan komme i posisjon for de rette kandidatene. Vi må tørre å redefinere både kompetanseprofilene/-kravene vi rekrutterer på slik at de speiler fremtiden (ikke fortiden). Vi må koble oss på nye miljø ved rekruttering. Og vi må komme tettere på de miljøene hvor de dyktige kvinnene og andre grupper beveger seg, oppgir Liodden. 

Strategiske valg i manndominerte bransjer 

Og det er spesielt de tradisjonelt mannsdominerte bransjene som opplever størst utfordring. Innenfor Olje og gass er skjev kjønnsbalanse et enda større problem enn i andre deler av næringslivet, og 63% er ikke fornøyd med kjønnsbalansen i egen bedrift og av disse er det 86% som ser på dette som et problem i rekrutteringsarbeidet.  Det er først og fremst de mannsdominerte bransjene som sier at de ikke er fornøyd med kjønnsbalansen i egen bedrift, mens reiseliv er mest fornøyd med kjønnsbalansen.  Blant de som ikke er fornøyd med kjønnsbalansen, finner vi også en høyere andel med strategi for generelt mangfold.  

 - Mangelen på kvinner og mangfold i norske ledergrupper og styrer, er en trussel for norsk omstilling og innovasjonskraft. I en verden som endrer seg raskt og med flere parallelle skift som utfordrer alle deler av næringsliv og samfunn, trenger vi å øke vår evne til å finne nye løsninger gjennom helt nye tilnærminger, utfordre våre egne referanser og etablerte erfaringer, sier Liodden. 

 

Utjevne kjønnsforskjellene i arbeidsmarkedet

Dagens forskjeller i arbeidstilknytning mellom kjønnene henger i stor grad sammen med det som kalles det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, altså at kvinner og menn velger ulike utdanninger, karriereveier og stillinger. Flest kvinner jobber i offentlig sektor, menn i privat sektor. Lønnsgapet som eksisterer mellom kvinner og menn henger også i stor grad sammen med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

Likere utdannings- og karrieremuligheter vil isolert bidra til at forskjellene mellom menn og kvinner i arbeidsmarkedet minsker. Kjønnsdelte yrkesvalg oppstår ikke plutselig, de er resultat av holdninger, stereotypier, muligheter og valg allerede fra tidlig i oppveksten. Derfor er det viktig å rette inn tiltak for å utjevne det kjønnsdelte arbeidsmarkedet så tidlig som mulig i opplæringsløpet, for eksempel gjennom økt fokus på praktiske og estetiske fag i grunnskolen, legge bedre til rette for tiltak som øker elevenes interesse for realfag, som First Lego League, Newtonrom og Lær Kidsa Koding, samt å styrke karriereveiledningen i skolen.