Foto:

Tiden er moden for et nasjonalt kompetansesenter for yrkesfag

Foto:

Spørsmålet er ikke om vi trenger et nasjonalt kompetansesenter for yrkesfag, men mer hvor raskt vi kan får det på plass.Yrkesfag er viktig for Vestlandet. Vi har lange tradisjoner innenfor store deler av næringslivet, og er ett av de største lærlingefylkene i landet.

Mange har tatt til orde for at vi trenger et nasjonalt senter for yrkesfag.
Det er hevet over enhver tvil at vi har stort behov for å samle kraften og de gode ideene.
Formålet med et senter må ikke bare være å styrke arbeidet med kvalitet og utvikling i fag- og yrkesopplæringen. For næringslivet er det et mål i seg selv at flere ungdommer og voksne velger yrkesfag, for å dekke behovet arbeids- og næringslivet har for arbeidskraft.

Næringslivet i Norge har bruk for faglært arbeidskraft.
2 av 3 NHO-bedrifter melder at de har et udekket kompetansebehov.  Behovet er i første rekke knyttet til yrkesfaglig kompetanse.

Derfor haster det med å så på plass et strategisk og langsiktig felles arbeid for yrkesfagene, som
kan bidra til vekst og fornyelse av arbeid og læring på arbeidsplassen, og som kan sikre overganger i utdanningssystemet og utvikle modeller og metoder for den yrkesfaglige utdanningen.

I vår region jobbes det svært godt innen fag- og yrkesopplæringene.
Men utviklingen går fort.  For å unngå at vi blir hengende etter er det viktig at partene i arbeidslivet og deres innspill til de politiske prosessene er gode.
Vi må unngå at utviklingen av fag- og yrkesutdanningen blir tilfeldig eller utvikles fragmentert og fra bransje til bransje.

Derfor er et strategisk og langsiktig utviklingsarbeid er nødvendig.
Det har vi lange tradisjoner for i Vestland.  Vi ser godt sammenhengen mellom utdanning og arbeidslivets behov.

I år er mer enn 53 prosent av søkerne til videregående opplæring nettopp til yrkesfag.
Det tar tid å skape gode resultater. Arbeidet er langsiktig.  Men for å sikre god kvalitet er det også en stor fordel å utvikle og utforme på skuldrene til det allerede godt etablerte og velfungerende.
Bare se hva vi i vår region har fått til innenfor omstilling og videreutvikling av kompetansen fra olje og gassnæringene.

Alt er lagt til rette for å lykkes med dette arbeidet i Vestland.
Vi kan omstilling og utvikling i vår region. Vi har et omstillingsdyktig næringsliv, vi har modellene og erfaringene. Derfor kan vi også bygge et nasjonalt senter for yrkesfag i Vestland, nettopp på skuldrene til det gode arbeidet som gjennom flere tiår har løftet yrkesfagene til nye høyder. 


Forskningsbasert kunnskap om hvordan utfordringer i fag- og yrkesopplæringen og læring i arbeidslivet møtes og utvikles er nødvendig.
Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at færre personer står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak blant de med yrkesfaglig videregående utdanning, sammenlignet med de som har studieforberedende som høyest fullførte utdanning.
Faglærte har også høyere sysselsettingsandel på tvers av alle aldersgrupper.

Et samlet fylkesting i Vestland sa tidligere denne måneden at det skal jobbes aktivt for å få et nasjonalt senter til yrkesfag til Vestland.
Et samlet næringsliv står klar til å utvikle samarbeidet og kompetansen.

Tiden er moden, for ikke å si overmoden, for å realisere punktet i Hurdalsplattformen om et nasjonalt senter for yrkesfag.
Sammen kan vi styrke yrkesfagene!

 

 

Kronikken er signert 
Helene Frihammer
Regiondirektør NHO Vestlandet