Regjeringens klimamelding: Klimasatsingen må gi nye jobber

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Mari Sundli Tveit er NHOs direktør for politikk.

- NHOs ønsker et bredt forlik om klimapolitikken i Stortinget som gir et grønt skifte med flere nye jobber og økt eksport. En forutsetning er en forutsigbar klimapolitikk som gir næringslivet trygghet til å ta store investeringsbeslutninger, sier NHOs direktør for politikk Mari Sundli Tveit.

- Ambisjoner og mål er viktig i klimapolitikken, men enda viktigere er det at målene følges opp med virkemidler og tiltak for gjennomføring i bedriftene. Her har vi store forventninger til nye grep fra myndighetene som kan bidra til å utløse potensialet.  NHO er glad for at regjeringen i dag har lagt frem klimameldingen som viser hvordan Norge skal gjennomføre klimaforpliktelsen for 2030 i samarbeid med EU. NHO har som ambisjon å nå 50 prosent utslippskutt innen 2030, og vi skulle gjerne sett at regjeringen var like ambisiøse på bedriftenes vegne.

- NHO har vært en sterk pådriver for klimasamarbeidet med EU, og er glad for at vi nå er en del av EUs klimarammeverk. EU har nylig skjerpet sin klimaforpliktelse for 2030 fra 40 til 55 prosent, og skal innen juni 2021 gjennomgå alle deler av klimarammeverket for å innfri dette målet. Revisjonen av klimarammeverket vil få betydning for Norges gjennomføring og klimaplan.

- NHO har i vårt veikart Neste trekk lansert en ambisjon om å redusere CO2-utlippene med 50 prosent fra 1990-nivå innen 2030 i samarbeid med EU. Målet er i tråd med regjeringens forsterkede mål meldt inn til FN i februar 2020. Dette er ambisiøst og vil kreve kraftfulle tiltak, men næringslivet står klart til å bidra. Samarbeidet med EU gir noe fleksibilitet, men uansett vil en stor del av norske kutt måtte skje i Norge gjennom utfasing av fossil energibruk, elektrifisering og bruk av biobaserte løsninger.

- Med "Langskip" tok regjeringen et stort steg i riktig retning innen CO2-fangst og lagring. For å innfri klimaforpliktelsen for 2030 må begge fangstprosjektene gjennomføres – også Fortum Oslo Varme. Frem mot 2030 er det først og fremst transportsektoren som peker seg ut i Norge. Transport er Norges største utslippssektor, og ikke omfattet av EUs kvotesystem. Næringstransport står for 2/3 av transportutslippene, og har en lengre vei å gå mot lav- og nullutslipp en personbilene. Dette er årsaken til NHOs iherdige arbeid for etablering av en miljøavtale med CO2-fond for næringslivets transporter. CO2-fond må opp på bordet igjen i behandlingen av klimameldingen. Her vil også Grønt landtransportprogram kunne spille en viktig rolle.

- Vellykket klimaomstilling krever en helhetlig tilnærming hvor man ikke bare peker på hverandre, men bygger videre på det det som har vært en suksessoppskrift for Norge tidligere, samarbeid og partnerskap mellom myndighetene og næringslivet. For å sikre forutsigbarhet og konkurransekraft for norsk næringsliv på lang sikt, er det avgjørende at klimatiltakene vurderes opp mot hva som skal til for å realisere et lavutslippssamfunn i 2050. Klimaomstilling er en viktig driver for forretningsutvikling, næringsutvikling og nye eksportmuligheter. Vi må ha tilsvarende høye jobbskapings og eksport mål på denne omstillingen som utslippskuttmål for å lykkes. Derfor bør disse perspektivene stå sentralt i utformingen av klimapolitikken mot 2030, sier Mari Sundli Tveit.Les mer

Regjeringens klimaplan for 2021-2030 (regjeringen.no)

Klimatiltak for bedrifter