Hva skaper gode kommuner for næringslivet?

#205

Bedre dialog mellom kommuner og næringslivet kan gi større aktivitet i by og bygd.

Hva er de viktigste barrierene for å ta en rolle som god vertskapskommune? Det er blant spørsmålene en rapport fra KS og NHO forsøker å besvare.

Oppdraget ble utført av Samfunnsøkonomisk analyse og Vista analyse, og rapporten ble lansert på et webinar 2. februar.   Se webinaret her. Under lanseringen fremhevet KS' styreleder Bjørn Arild Gram og NHOs adm.dir Ole Erik Almlid samarbeidet mellom NHO og KS og den gjensidige avhengigheten for næringsliv og kommune. Tillit og dialog er viktige stikkord. Prosjektleder Rolf Røtnes fra Samfunnsøkonomisk analyse la fram innholdet i rapporten. Ordføreren i Skien, Hedda Foss Five, og kommunedirektøren i Ringebu, Håvard Gangsås, reflekterte rundt kommunens rolle innen næringsutvikling. Torgunn Osmundsen, direktør i ABB Skien, ga næringslivets perspektiv.  

Her er fire spørsmål som blir gjennomgått:

  • Hva kjennetegner en god vertskapskommune for næringslivet?  
  • Hva er de viktigste barrierene for å ta en rolle som god vertskapskommune?  
  • Hvilke tiltak bør settes i verk for å styrke kommunal sektor som aktiv næringsutvikler?  
  • Hva kreves fra næringslivets side for å fungere som en god samarbeidspartner?  

- Denne rapporten gir oss kunnskap om et svært viktig tema. Noe av det NHO er aller mest opptatt av for de neste tiårene, er at vi skaper bærekraftige jobber til alle. Det kan vi kun få til ved å ta hele landet i bruk, med alle de mulighetene som finnes i vårt langstrakte land, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Se video med Ole Erik Almlid.

Det handler om å skape jobber

Tittelen på NHOs årskonferanse i 2021 var Jobbskaperne, og handlet om hvor viktig det er at vi har et levende næringsliv som sikrer bærekraftige arbeidsplasser i hele landet. 

 - Og det er akkurat dette rapporten vi nå har fått dreier seg om, sier Almlid. Det handler om at mennesker og arbeidsplasser må finne hverandre. Folk vil bo der det er arbeid å finne og arbeidsplasser skapes der det er folk. Og næringslivet har en kjempeviktig rolle i å skape disse jobbene som det her er snakk om.  

Rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse viser, er det flere ting som må være på plass for at næringslivet kan være en jobbskaper ute i kommunene. Og det er ikke ett enkelt svar som passer for alle kommuner. 

Ulike fortrinn og forutsetninger

Analysen viser at kommunenes forutsetninger for næringsutvikling variere med tanke på geografiske forhold og næringsstruktur.

- I 2020 lanserte NHO rapporten Veikart for fremtidens næringsliv. Ett av hovedpoengene her er nettopp at fremtidig næringsliv må vokse på skuldrene av det gamle gjennom innovasjon og omstilling. Og vi må ta i bruk fortrinnene våre, enten de er naturgitte eller av annen karakter, sier Almlid.

Til tross for variasjon mellom kommunene, identifiserer analyse seks kjennetegn ved gode vertskommuner.  

Gode vertskommuner 

  • ser næringsutviklingsarbeid som en del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn og befolkningsvekst. 
  • tar utgangspunkt i geografiske og næringsmessige muligheter og utnytter «flaks» til faktisk handling. 
  • er opptatt av å utvikle og holde fast på en langsiktig strategi for næringsutvikling. 
  • er opptatt av at arbeidet er godt forankret både i kommunens administrative og politisk ledelse. 
  • har jevnlig dialog med relevante næringsaktører i egen kommune, for å involvere i strategisk planlegging. 
  • ser eget arbeid som en del av regionens arbeid for positiv næringsvekst. 

Tillit og kompetansedeling

Tillit mellom administrasjon, ordfører og bedriftene trekkes frem i rapporten som viktig for å få til god næringsutvikling i kommunene. Tidkrevende arealplanlegging skaper imidlertid utfordringer for tilliten mellom næringsliv og kommune.

Rapporten peker på at bedrifters kjennskap til plan- og bygningsloven kan bidra til en bedre forventningsavklaring med tanke på fremdrift i utbyggingsprosjekter. Samtidig som det er viktig at bedriftene bidrar til å dele kunnskap om hvordan markedsmekanismer og kommunenes planarbeid påvirker bedriftenes strategier.

- Skal jeg trekke frem ett funn i rapporten som er viktig for en god vertskommune og for jobbskaping, så er dialog nøkkelordet. Kommunen og næringslivet må snakke mer sammen, avslutter Almlid.

Her er hele rapporten.

Og her er samfunnsøkonomisk analyse om lærdommer fra gode vertskommuner for næringsutvikling.