Private aktører har ordnede lønns- og arbeidsvilkår

Log og HNO starter forhandlinger

Ole Erik Almlid (NHO) og Hans-Christian Gabrielsen (LO) ved starten av lønnsoppgjøret 2019.

Hovedregelen er at det er ordnede forhold i både offentlig og privat sektor, og rimelig like vilkår på tvers av sektorene. Hvorvidt de ansatte lønnes best i privat eller offentlig sektor avhenger av hvilken ansatt og ansiennitetskategori man ser på, og hvilken kommune man sammenlikner med – det er nemlig også forskjeller i lønnsnivå mellom kommuner.

Gjennomgående tilbyr private leverandører konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, det er helt nødvendig for å tiltrekke seg de kompetente ansatte som trengs for å levere god kvalitet.

Lønn og andre arbeidsvilkår i privat sektor er bestemt av tariffavtaler, og langt de fleste private aktørene er omfattet av disse. NHO er en forkjemper for et seriøst arbeidsliv, godt arbeidsmiljø, ordnede arbeidsforhold og innsats for redusert sykefravær. Våre medlemmer er det samme.

Å være utsatt for konkurranse gjør også at man leter etter andre områder å kutte kostnader på. Sykefraværet er høyt i mange av helse- og omsorgssektorene, og det er et av de områdene der private aktører har gått foran og gjennom systematisk arbeid og god ledelse klart å redusere sykefraværet – mange steder dramatisk. Her er det store penger å spare ikke bare for den enkelte bedrift, men også for samfunnet.

Pensjonsordningene i offentlig og privat sektor er ulike, og selv om den pågående pensjonsreformen ventelig vil redusere forskjellene kommer vi neppe utenom at offentlig tjenestepensjon for mange også i fremtiden vil være bedre enn den i privat sektor. Men det gjelder ikke nødvendigvis for alle, yngre ansatte med lang tidshorisont til pensjonsalder kan få minst like stor pensjonsutbetaling i en innskuddsordning som i den offentlige ytelsesordningen.