Ha bedriftsbrillene på – en næringsvennlig kommune skaper også bolyst

illustrasjon valg 23

Foto: NHO

Lokalt næringsliv betyr arbeidsplasser lokalt og tilbud til innbyggerne, og til sammen bidrar dette til en kommune som skaper bolyst. Kommunen kan gjøre en viktig forskjell for å fremme etablering av nye arbeidsplasser. Å bli en attraktiv kommune for nye bedrifter begynner alltid med å være en attraktiv kommune for de som allerede er der.

Vista analyse og Samfunnsøkonomisk analyse har kartlagt hva som fungerer i kommuners arbeid med næringsutvikling. Gode vertskommuner for næringslivet ser næringsutvikling som del av arbeidet for gode lokalsamfunn og befolkningsvekst. De ser geografiske og næringsmessige muligheter og utnytter "flaks" til handling. De utvikler og holder fast på langsiktige strategier for næringsutvikling. De forankrer arbeidet godt i både politisk og administrativ ledelse. De har jevnlig dialog med næringslivet i egen kommune, og ser sitt eget arbeid i en regional sammenheng.

En godt drevet kommune er god for alle, også næringslivet. Kommunen bør derfor alltid jobbe for god ressursbruk ut fra løpende vurdering av om tiltakene oppnår målene som er satt, trygg økonomisk styring, effektiv saksbehandling og åpenhet.

En næringsvennlig kommune

Kommunen og bedriftene er gjensidig avhengige av hverandre. Bedriftene må ha en egnet tomt, arealer og infrastruktur til sin virksomhet og de er avhengige av rask og effektiv saksbehandling.

Din kommune bør:

 • Ha en oppdatert og gjennomtenkt strategi for næringsutvikling som følges opp i praktiske tiltak. Strategien og tiltakene drøftes jevnlig med næringslivet
 • Være løsningsorientert når det gjelder virksomhet som er arealkrevende, slik som fornybar kraft, industri og mineralutvinning, med et mål om at kommunen skal bidra til den grønne omstillingen
 • Utvikle attraktive sentrumsområder for å skape økt bolyst og tiltrekke seg bedriftsetablering og attraktive arbeidsplasser
 • Unngå at eiendomsskatt på næringsbygg har høyere sats enn andre eiendommer. Taksering av eiendom må være forutsigbar og rimelig
 • Ta hensyn til bo- og arbeidsmarkedsregionene, spesielt på tvers av kommunegrenser, i areal- og transportplanlegging
 • I rullering av de kommunale arealplanene sikre avsetting av tilstrekkelig areal for lade- og fylleinfrastruktur, særlig langs riksveinettet, ved havnene og ved opplagte knutepunkt

I KS sitt folkevalgtprogram finnes det en egen modul om næringsutvikling. Den vil vi oppfordre ditt kommunestyre til å gjennomføre.

Sammen om løsningene

Vi blir flere eldre, og færre i yrkesaktiv alder. Flere vil ha behov for helse og omsorgstjenester. Når vi nærmer oss 2030 får eldrebølgen effekt både når det gjelder kapasitetspresset i helse- og omsorgstjenesten og finansieringen av offentlig sektor generelt og helsetjenesten spesielt. Det er et økende behov som skal dekkes med relativt sett færre ressurser.

Et godt samspill kan basere seg på å:

 • Bruke private tjenesteleverandører som et supplement til offentlige velferdstjenester for å levere best mulig omsorg og velferd til innbyggerne
 • Jobbe kontinuerlig sammen med partene i arbeidslivet for en organisering av tjenestene som er god for både brukere, ansatte og samfunnet
 • Sørge for at kommunen tar i bruk helse- og velferdsteknologi som avlaster helsepersonellet og bedrer tilbudet til brukerne
Offentlige innkjøp som fremmer et seriøst arbeidsliv og et grønt skifte

Offentlig sektor kjøper inn for over 740 milliarder kroner per år (SSB, 2023). Med et slikt volum har offentlig sektor gode muligheter for å fremme bærekraftige anskaffelser gjennom kvalitet, innovasjon, miljøløsninger, etterspørsel etter fagkompetanse og lærlinger og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Kommunen må samarbeide med næringslivet om å sikre kritiske forsyninger i planleggingen av beredskap og ved hendelser.

Din kommune bør:

 • Erstatte den kommunale modellen for seriøse anskaffelser med én nasjonal modell, Norgesmodellen for seriøse offentlige anskaffelser. Da vet bedriftene hva de har å forholde seg til på tvers av ulike kommuner og fylker. Unngå lokale tilleggskrav som gjør det krevende å levere standardiserte og kostnadseffektive løsninger.
 • Sikre at det er en sammenheng mellom krav og muligheten for kontroll. Det må settes av nok ressurser til etterlevelse av kravene i den nye Norgesmodellen
 • Splitte opp anbudene slik at er mulig å levere tilbud på deler av anskaffelsen. Dermed kan små bedrifter konkurrere om kontrakter, noe som sikrer et mangfold av store mellomstore og små bedrifter. Flere leverandører vil sikre forsyningskilder og beredskap
 • Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i anskaffelser

Les også: Ha bedriftsbrillene på – et næringsvennlig fylke skaper også bolyst

Innovative Offentlige Anskaffelser

Innovative anskaffelser er et strategisk verktøy som bidrar til bedre løsninger og bærekraft på alle offentlige ansvarsområder, fra helse og omsorg til klima, vann, avløp og veiprosjekter.

Å være en innovasjonsvennlig kommune vil i tillegg til de direkte gevinstene bidra til et bilde av en mer attraktiv kommune for både næringsliv og innbyggere, som skaper økt bolyst og tiltrekker seg bedriftsetableringer og attraktive arbeidsplasser.

For å lykkes med å være en fremoverlent og innovativ kommune bør dere:

 • Sette mål for innovative anskaffelser (eksempelvis 10% av innkjøpene) og forankre bruken av innovative anskaffelser i kommunens anskaffelsesstrategi og andre styringsdokumenter.
 • Søke samhandling med nærliggende kommuner for fellesprosesser rundt innovative anskaffelser, for å fremstå mer attraktive for leverandører og gi bedre løsninger for innbyggerne deres.
 • Ha dialog med leverandører i forkant av anskaffelsene om hvilke behov dere har, for å sikre gode, bærekraftige løsninger tilpasset behovet.
 • Ved store investeringer og innkjøp bruk Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) for å undersøke mulighetene for å gjennomføre investeringer og innkjøp som en innovativ anskaffelse.
Det grønne skiftet – hva kan dere gjøre lokalt?

Bedriftene skal være verdensledende i å utvikle og ta i bruk klimaløsninger. Store ambisjoner med kort tidshorisont krever tett samarbeid mellom kommunen og næringslivet. For å realisere lavutslippssamfunnet må vi sammen skape sirkulære verdikjeder og styrke bioøkonomien. Digitalisering og bruk av data og ny teknologi er en viktig del av den grønne omstillingen. Du som lokalpolitiker bør stimulere til grønn næringsutvikling i sin kommune og region.

Din kommune bør:

 • Kartlegge og legge til rette for utbygging av fornybar energi i eget nærområde. Prosjekter som kan realiseres raskt må prioriteres først
 • Være positive til å avsette areal og sikre raske lokale beslutning- og reguleringsprosesser for å etablere mer kraftproduksjon og etablere datasentre som skal betjene offentlige og private virksomheter
 • Legge til rette for økt fornybarproduksjon der det er mulig og jobbe for bedre overføringskapasitet i kraftnettet
 • Stille miljøkrav i offentlige anskaffelser for å stimulere til et grønt skifte i næringslivet
 • Legge til rette for at det kan bygges verdier basert på data kommunene besitter
 • Sørge for at kommunen kan tilby innbyggere og bedrifter en robust digital infrastruktur i form av bredbånd med høy hastighet
 • Bidra til gjennomføring av energieffektivisering i offentlige og private bygg og i industrien
 • I forbindelse med rehabilitering og nybygg av offentlige bygg bør det settes strenge krav til energieffektivisering og det bør installeres solceller på tak
 • Styrke arbeidet med sirkulærøkonomien
 • Sikre rask arealtilgang for videre vekst for næringer på og i havet (havbruk, fiskeri, havbunnsmineraler, energi, havvind, reiseliv etc)
 • Bidra til mer effektiv energibruk gjennom blant annet innovative anskaffelser