Kvalitet23: Økt offentlig-privat samarbeid kan gi bedre effektivitet og kvalitet

Publisert

Oksenøya sykehjem er bygget i heltre og har sansehage og takterasse. Sykehjemmet er drevet av Norlandia på vegne av Bærum kommune. Fra venstre står markedssjef Morten Westby, Karita Bekkemellem, Anniken Hauglie, daglig leder ved Oksenøya sykehjem Mia Solberg og Elin Haug Nygård som er Kvalitetssjef. Foto: NHO/Ola Eloranta

Kommuner som bruker en miks av private og offentlige leverandører scorer gjennomsnittlig høyere på effektivitet uten at det går på bekostning av kvalitet, viser ny NHO-rapport.

På vegne av NHO har NyAnalyse analysert tjenestekvalitet og ressursbruk innenfor sykehjem og hjemmebasert omsorg, barnehage, og renhold og eiendomsdrift i norske kommuner. Målet er å gi kommunene et faktagrunnlag til å vurdere eget potensial når de skal løse store tjenesteoppgaver samtidig som befolkingen blir eldre, skatteinngangen reduseres og det blir færre yrkesaktive per pensjonist.

Funnene indikerer at kommuner som i størst grad benytter en miks av private og offentlige leverandører driver mer kostnadseffektivt og med bedre kvalitet enn kommuner med lavere andel private leverandører. Dette samsvarer med funn fra tilsvarende rapport i 2019. Samtidig finnes det kommuner med alle tjenester i egenregi som driver effektivt med god kvalitet. Store kommuner er også noe mer effektive enn de små.

Hovedfunn:

 • Innenfor sykehjemsdrift og hjemmebaserte omsorgstjenester øker kostnadseffektiviteten og gjennomsnittlig i kommuner med høyere grad av privat og offentlig samarbeid. Analysen tyder også på at økt effektivitet ikke går på bekostning av kvaliteten.
 • Innenfor barnehagesektoren øker kostnadseffektiviteten gjennomsnittlig med økende grad av privat og offentlig samarbeid. Kvaliteten, målt gjennom foreldreundersøkelser, viser at private barnehager scorer høyere enn kommunale barnehager på alle målte parametere.
 • Innenfor renhold og eiendomsdrift scorer kommuner med høyere innslag av privat samarbeid gjennomsnittlig høyere på kostnadseffektivitet enn kommuner som i mindre grad benytter private leverandører. Innenfor renhold og eiendomsdrift er det ikke mulig å måle kvalitet fordi det mangler nasjonale kvalitetsindikatorer som gjør det mulig å sammenligne på tvers av kommuner. 

Les rapporten og sjekk resultatene her. 

Bør diskuteres lokalt

Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie, mener rapporten gir et godt diskusjonsgrunnlag i den enkelte kommune. 

- Kommunene leverer alt i alt gode tjenester til innbyggerne i dag, men spriket er stort på hvor godt og effektivt man driver. Løsningen på velferdsstatens utfordringer ligger i et styrket samarbeid mellom offentlig og privat sektor og rapporten bør vekke interesse hos alle som er opptatt av kommunale tjenester og kommuneøkonomi, sier Hauglie.

140 norske kommuner vil i 2040 ha hatt nedgang i befolkningen sammenlignet med 2022. Kun én av 356 kommuner vil frem til 2040 ha økning i andelen av befolkningen som er i yrkesaktiv alder. Samtidig fører fallende skatte-, olje- og gassinntekter til at mange kommuner står overfor store finansierings- og prioriteringsutfordringer framover. 

- Lær av de beste

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, (landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst) mener det er viktig å se til og lære av kommuner som har lyktes i arbeidet med kvalitets- og effektivitetsutvikling.

- Rapporten viser hvilke resultater kommuner kan få av et godt samarbeid med private aktører innenfor blant annet helse og omsorg. Mange kommuner står allerede i en bemanningskrise. Helsepersonellkommisjonen påpeker at det blir færre ansatte per pasient i tiden som kommer. Det betyr at vi må jobbe smartere og mer effektivt. Det blir avgjørende å se og lære av kommuner som lykkes, sier Bekkemellem og legger til:

- Vi må jobbe sammen for å møte utfordringene vi står overfor. Hvis ikke frykter jeg at vi vil få et todelt helsevesen innen få år.

Høyere effektivitet og lavere sykefravær


Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, mener rapporten avdekker interessante funn innen renhold og eiendomsdrift.

- Rapporten viser tydelig at de kommunene som leverer best på effektivitet innen renhold og eiendomsdrift er de som benytter en kombinasjon av offentlig og privat samarbeid. Det er samtidig et interessant funn at de private aktørene har lavere grad av sykefravær enn de offentlige.

 

Kontakt

Hanne Skodje

Senior kommunikasjonsrådgiver, NHO sentralt

E-post:

Mobil: 93 26 20 87

 

Lena Verås Eriksen

Kommunikasjonsdirektør, NHO Geneo

E-post:
Mobil: 41 24 18 07


Lena Øien
Teamleder kommunikasjon, NHO Service og Handel

E-post:

Mobil: 45 27 03 68

 

Om rapporten

 

 • Kvalitet23 er utarbeidet av NyAnalyse på oppdrag for NHO, NHO Service og Handel og NHO Geneo.

 • Analysen ser på hvordan norske kommuner presterer på kostnadseffektivitet og kvalitet innen tre store tjenesteområder: sykehjem/hjemmebasert omsorg, barnehager, og renhold/eiendomsdrift.
 • Det er benyttet en DEA-analysemetode (Data Envelopment Analysis). Analysen er den mest utbredte analysemetoden innen studier av offentlig sektor effektivitet, og er utarbeidet for å se på hvor mye kommunene får ut av ressursene de bruker på tjenestene i forhold til kvalitet og effektivitet.

 • Datagrunnlaget til analysen er utelukkende basert på offentlig tilgjengelige 2021-tall fra Statistisk Sentralbyrå (KOSTRA), Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.
 • En kommune med score på 100 kan fortsatt ha et forbedringspotensial. Tallet 100 indikerer kun at kommunen fikk mest tjenester og kvalitet ut av innsatsfaktorene målt opp mot andre sammenlignbare kommuner.

 • En kommune som scorer 90 vil ha 10 prosent effektiviseringspotensial sammenlignet med beste praksis, men kan ha større potensiale enn det som per i dag er beste praksis. 

 • Gjennomsnittstall for hele landet bør benyttes med en viss varsomhet. Resultatene viser relativ effektivitet innenfor de ulike KOSTRA-gruppene.
 • Det kan være krevende å finne gode indikatorer, særlig for kvalitet. Datagrunnlaget for kvalitet er svakere enn for effektivitet, noe som gjør at funnene for DEA-kvalitet bør behandles som en indikasjon på kvalitet, ikke en fasit.