NHO

Innhold

Statsbudsjettet: - Et godt budsjett for Innlandet

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

#005

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

- Dette er et godt budsjett for videre jobbskaping i Innlandet. Spesielt viktig for vår region er gjennomføring av pågående og planlagte samferdselsprosjekter, grønn satsing, innovasjon og inkluderingsarbeid. Så håper vi at forhandlingene i Stortinget kan gjøre det enda bedre, ikke minst for å sikre ytterligere finansiering av viktige klimatiltak, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

- Dette er et budsjett uten de store overraskelsene. Det er bra. I dagens økonomiske situasjon, der utviklingen er positiv for Innlandet og våre medlemsbedrifter melder om jobbvekst og gode framtidsutsikter, er overraskelser det siste vi trenger.

- Nå handler det om å skape enda flere arbeidsplasser og få flere inn i arbeidslivet. Det mener vi dette budsjettforslaget, innenfor en nøktern ramme, treffer rimelig bra på.

- Det er positivt at selskapsskatten senkes til 22 % og at formuesskatten på arbeidende kapital reduseres selv om nedtrappingen på formuesskatten burde vært større. Innen 2040 må vi skape 25 000 nye arbeidsplasser på Innlandet for å opprettholde dagens velferdsnivå, derfor er det avgjørende med insentiver som bidrar til flere jobber og økt investeringsvilje inn i bedriftene, sier Kristiansen.

- FNs Klimapanel sier at tiltakene for å få ned klimagassutslippene må komme raskere. Bedriftene i Innlandet er rede til å ta ansvar. Det er bra at regjeringen tidligere i år gikk videre med fangst- og lagringsprosjektene (CCS). Vi registrerer at regjeringen sier det er tilstrekkelig med midler i budsjettet til å gå videre. Nå må vi sjekke med aktørene at det er tilfelle. I tillegg er det avgjørende at vi får et CO2-fond som får ned utslippene fra næringstransporten.

Innlandet har 40 % av avvirket skog i Norge – det er derfor bra at budsjettforslaget prioriterer klimavennlig bygging. Innlandet ligger i tet på å skape en ny treindustri, som tilfører nye arbeidsplasser og kutter klimautslipp, sier Kristiansen.

Fjorårets økning i sjokolade- og sukkervareavgiften er reversert, men dette gjelder ikke avgiften på alkoholfrie drikkevarer: - Den varslede reverseringen er bra, men når de bare gjør jobben halvveis, og 350-kronersgrensen beholdes, legges det fortsatt opp til konkurransevridende grensehandel, noe som er utfordrede for flere av Innlandets bedrifter langs grensa til Sverige.

- Det er bra at vi kommer i gang med kompetansereformen, som legger vekt på etter- og videreutdanning i arbeidslivet. Dette er et særlig behov på Innlandet der over seks av ti bedrifter i årets kompetansebarometer svarer at de har behov for etter og videreutdanning.

NHO mener 3 milliarder er nødvendig for å holde fremdriften i Nasjonal Transportplan, og for å redusere avstandsulemper og transportkostnader for bedriftene, sier Kristiansen. Så langt vi kan se ligger regjeringens opptrapping tett oppunder.

I budsjettforslaget sikres gjennomføring av de store igangsatte og planlagte samferdelsprosjektene i regionen. E6, E16 Valdres, breddeutvidelse RV3, RV25 Løten – Elverum, InterCity og Gjøvikbanen.

I budsjettforslaget er det satt av 100 millioner kroner i bredbåndsatsning. - Dekningen på høyhastighets bredbånd er nå 58 % i Innlandet og må videre opp. Satsningen kommer derfor godt med, selv om vi skulle sett at beløpet var enda større, sier Kristiansen.

Det er positivt at a-krimsentrene styrkes på teknologisiden for å sikre økt samhandling i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Inkluderingsarbeidet skal bli mer arbeidsgivervennlig, blant annet ved at NAV får midler til flere markedskontakter som skal bedre dialogen med arbeidsgiverne, og at NAV får penger for å samarbeide med NHO om Ringer i vannet. I tillegg skal ordningen med lønnstilskudd forenkles og prioriteres. Dette er viktig fordi det i dag er 46 000 personer, noe som er 1 av 4 mellom 25-67 år i Innlandet, som ikke er en del av arbeidslivet. - Det er avgjørende for arbeidslivet i Innlandet at vi inkluderer flest mulig i jobb, sier Kristiansen.

- Regjeringen foreslår at arbeidsgiverne skal ha plikt til å rapportere inn tips. Selv om vi er enige i at tips er skattepliktig inntekt, mener vi det bør vurderes om det er mulig å finne en enklere løsning, fordi at våre bedrifter spør seg hvordan dette skal kunne håndteres i praksis. I det minste må man utsette iverksettelsen til 2020 slik at bedriftene i reiselivet får tid til omstillingen, sier Kristiansen.

Reiselivsmomsen på 12 % forblir uendret. Det er forutsigbart og bra for hele reiselivet i Innlandet.