Kommunal kompensasjonsordning – slik bør kommunene bruke den.

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

Rask. Presis. Effektfull. Slik må den kommunale kompensasjonsordningen bli.

Stimulere til aktivitet. Målrettet inn mot de som er hardest rammet av restriksjoner. Transparent, ubyråkratisk og rask. Dette er stikkordene fra NHO til kommunene når vi nå kommer med våre anbefalinger for hvordan den kommunale kompensasjonsordningen kan brukes mest mulig effektivt.

17 mars fikk alle trønderske ordførere brev fra NHO Trøndelag med innspill til innretting av den kommunale kompensasjonsordningen. Brevet lyder slik: 

Brev til trønderske ordførere 

NHO Trøndelag vil først og fremst takke for det vi opplever å ha vært en god dialog med kommunene i Trøndelag i forbindelse med koronapandemien. Mange av NHOs medlemsbedrifter i Trøndelag har håndtert lokale og nasjonale restriksjoner på en måte som har sikret lønnsomhet og videre drift. God dialog og fornuftige løsninger for smittevernet har bidratt til dette. Samtidig opplever noen bransjer og mange bedrifter i regionen at restriksjonene i stor grad har påvirket både drift og fremtidsutsikter. 

I den anledning viser NHO Trøndelag til Stortingets vedtak om kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er at kommunene skal kunne avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Kriteriet for tildeling av midlene i den kommunale kompensasjonsordningen er at kommunene bruker midlene på tiltak som kommer lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak til gode. Her kan kommunenes tildeling av kompensasjon bidra til å sikre videre drift for aktører som bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser i de enkelte kommunene. NHO Trøndelag overbringer i den forbindelse noen innspill til den enkelte kommunes innretning av ordningen: 

NHO Trøndelag ønsker å fremheve særlig tre punkter knyttet til tildelingen den kommunale kompensasjonsordningen: 

  • Kommunene oppfordres til å fordele midlene i kompensasjonsordningen slik at den stimulerer til aktivitet i bedriftene i kommunen.  
  • Kommunene oppfordres til å prioritere en fordeling av midlene i ordningen på en måte som treffer de bedriftene som i størst grad har blitt påvirket negativt av lokale og nasjonale restriksjoner. 
  • Kommunenes søknadsprosess for tildelingen av midlene i ordningen må være transparent, ubyråkratisk og rask, slik at virksomhetene som er avhengige av tildeling for å opprettholde drift og å skape aktivitet mottar midlene tidsnok.

Vedlegg med utdypende om NHOs posisjon til den kommunale kompensasjonsordningen