Digitalt årsmøte i NHO Viken Oslo 2024

30. apr 2024, kl. 15.00–16.00
Digitalt møte Microsoft Teams • Påmelding kreves • Husk å sette av tiden i egen kalender Påmeldingsfrist 25. april kl. 00:00

Velkommen til digitalt årsmøte for medlemsbedrifter i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold. I tillegg til de ordinære årsmøtesakene vil Ulf Sverdrup fra Handelshøyskolen BI dele innsikt om; Geopolitisk risiko, Norge og næringslivet.

Foto: NUPI.

Ulf Sverdrup, professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring, ved Handelshøyskolen BI. Tidligere direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), fra 2012 til 2023. Han har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Sverdrup ledet den norske regjeringsoppnevnte utvalget som belyste implikasjonene av geopolitiske risiko for for Statens pensjonsfond utland (NOU 2022:12), og han var sekretariatsleder for Europautredningen (NOU 2012:2.). Sverdrup har publisert en rekke akademiske artikler innen internasjonal politikk, med særlig vekt på Europa og norsk utenrikspolitikk. Han er også spaltist i Dagens Næringsliv.

 
INNKALLING

1. Åpning ved styreleder for NHO Viken Oslo, Martin Holmen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Fastsettelse av forretningsorden.
    Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen.
4. Årsrapport for NHO Viken Oslo ved regiondirektør Vegard Einan
5. Valg av styreleder og styremedlemmer iht. vedtekter
6. Valg av strategisk råd
7. Valg av valgkomité
8. Valg av representanter og vararepresentanter til NHOs representantskap og til NHOs Generalforsamling
9. Innkommende forslag/saker (sendt styret innen utgangen av mandag 22. april)
10. Avslutning ved styreleder for NHO Viken Oslo

NHO Vikens Oslos økonomi er underlagt NHO Sentralt og skal ikke behandles i årsmøtet.

Velkommen skal du være og vel møtt.

Med vennlig hilsen

Martin Holmen (sign.)                 Vegard Einan (sign.)   
Styreleder                                       Regiondirektør
NHO Viken Oslo                            NHO Viken Oslo  

 
PRAKTISK

Innkommende forslag/saker: 
Eventuelle forslag/saker til årsmøtet må sendes via administrasjonen innen utgangen av mandag 22. april. Send epost til Marianne her.

Lenke til møtet:  
Lenke sendes pr. e-post til alle påmeldte, fredag ettermiddag, 26. april 2024. 

Informasjon:
Årsmøtepapirene vil etter påmeldingsfristen sendes alle påmeldte pr. e-post, sammen med lenken til møtet.