Høyesterett klargjør vilkårene for endringsoppsigelser

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Høyesterett har behandlet en sak som gjaldt oppsigelse av en overstyrmann. Bakgrunnen for oppsigelsen var en rekke navigasjonsfeil. Feilene førte til at Hurtigruten gikk på grunn med 471 passasjerer og et mannskap på 85.

Samtidig med oppsigelsen ble overstyrmannen tilbudt stilling som førstestyrmann, en stilling med lavere rang og lønn og mindre ansvarsfulle arbeidsoppgaver. Overstyrmannen aksepterte stillingen som førstestyrmann, men satte som vilkår at han skulle prøve oppsigelsen rettslig.

En enstemmig Høyesterett kom til at oppsigelsen var gyldig og frifant rederiet. Dommen klargjør vilkårene for endringsoppsigelser.

Saken gikk etter skipsarbeiderloven, men har overføringsverdi til tilsvarende bestemmelser etter arbeidsmiljøloven.

 

Terskelen for endringsoppsigelser

Det første spørsmålet var om terskelen for oppsigelse er lavere ved endringsoppsigelser enn ellers. Høyesterett pekte på at det i kravet til saklig grunn lå to elementer: (1) at en oppsigelse må være basert på et forsvarlig skjønn og (2) at arbeidsgiver må ta hensyn til rimeligheten av oppsigelsen for arbeidstaker. Rimelighetsvurderingen er en bred vurdering, hvor det også er rom til å vektlegge at arbeidstakeren får fortsette i virksomheten. Konsekvensen av oppsigelsen blir jo vanligvis langt mindre alvorlig da.

Hvor stor vekt dette momentet skal ha kan variere i den enkelte sak. Spørsmålet vil særlig være hvor store forskjeller det er knyttet til innholdet i den nye stillingen sammenlignet med den stillingen arbeidstaker hadde tidligere. Selv om Høyesterett ikke sier det rett ut, er det mye som nå tyder på at terskelen for endringsoppsigelser er være noe lavere enn ordinære oppsigelser.

Navigasjonsfeil kontra lang tjenestetid uten formelle feil

Det neste spørsmålet var om overstyrmannens lange fartstid uten formelle advarsler skulle tillegges vekt ved vurderingen av oppsigelsens saklighet. Høyesterett pekte på at rederiet har det overordnede ansvaret for at reglene i skipssikkerhetsloven med forskrifter overholdes og for å trygge passasjerer, mannskap, miljø og materielle verdier. Høyesterett slo videre fast at et rederi "skal og må sette sikkerhet først, og kan sette høye krav i så måte".

Operativ navigatør – overstyrmannen i dette tilfellet - har ansvar for å gjennomføre en sikker seilas i overensstemmelse med reglene. I dette tilfellet skjedde ulykken som følge av en rekke feil, som dels skyldtes brudd på regelverket og dels dårlig skjønn. Under henvisning til den ansvarsfulle stillingen det var tale om, la Høyesterett ingen vekt på at overstyrmannen ellers hadde en lang tjenestetid uten formelle feil.

Dommen må på dette punkt forstås slik at arbeidsgiver som har særlige sikkerhetsbehov – som for eksempel rederier og flyselskap – har frihet til å fastsette et relevant sikkerhetsnivå for virksomheten og kreve at sikkerhetsnivået etterleves av arbeidstakerne. Brudd på sikkerhetsreglene kan tillegges vekt ved oppsigelsesvurderingen, uten at tidligere plettfri adferd tillegges vekt. Det er imidlertid grunn til å understreke at det i denne saken var tale om overtredelse av mange grunnleggende sikkerhetsregler.