IA-avtalen blir forlenget med to år

Publisert

Koronapandemien har satt sitt preg på og forsinket arbeidet med å redusere sykefraværet. Partene og myndighetene er derfor enige om å la avtalen få mer tid til å virke.

- Sykefraværet er høyt i Norge. Etter to år med pandemi som har satt sitt preg på innsatsen for å redusere sykefraværet og motvirke frafall, er det fornuftig å forlenge eksisterende IA-avtale med to år. Vi må gi avtalen tid til å virke, og vi må ha tid til å evaluere effektene av de iverksatte tiltakene, sier Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO.

Inneværende IA-avtale skiller seg også vesentlig fra tidligere avtaler med blant annet et større fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og en målrettet satsing på bransjer med høyt sykefravær. Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) forlenges derfor med to år fra 1.1.2023 og frem til 31.12.2024. På den måten sikrer vi at vi får tilgang på et godt kunnskapsgrunnlag.

Myndighetene og partene i arbeidslivet vil jobbe videre med virkemidlene i avtalen og se om det er behov for å gjøre noen justeringer. Blant annet skal en arbeidsgruppe foreslå mulige tiltak for å gjøre virkemidlene i avtalen bedre kjent og i tillegg øke det lokale engasjementet i IA-arbeidet.

- Vi skal bruke avtaleperioden til å vurdere hensiktsmessige justeringer av eksisterende virkemidler. NHO ønsker også å følge opp relevante forslag fra Sysselsettingsutvalget i samarbeid med myndighetene og partene i IA-avtalen, sier Nina Melsom

Målet om å øke inkluderingen i arbeidslivet er ikke en del av eksisterende avtale, men myndighetene og partene er enige om å vurdere hvordan man i trepartssamarbeidet også kan bidra på dette feltet.

Les mer på regjeringens nettside