NHO

Innhold

Tidlig innsats er viktig, også i likestillingsarbeidet

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

#UngIDag-utvalget fremla denne uken en utredning om likestillingsutfordringer som møter barn og unge. Konklusjonen er at normer om kjønn begrenser individers mulighetsrom allerede fra tidlig alder. NHO ønsker utredningen velkommen.

Utvalget foreslår en rekke tiltak som skal bidra til økt likestilling. Blant tiltakene som foreslås er et eget likestillingssekretariat i Utdanningsdirektoratet, tydeligere kompetansemål i læreplanene, økonomiske incentiver samt styrket virkemiddelapparat gjennom konkrete krav til arbeidet på likestillingsområdet hos departement, fylkesmann, kommune og skolehelsetjeneste.

- NHO har vært spent på resultatet av utvalgets arbeid. Norsk næringsliv er avhengig av å kunne bruke begge kjønns kompetanse. Rekruttering til bedriftene kan ikke skje fra halvparten av befolkningen om man skal få de beste hodene og hendene. Næringslivet vil tjene på å oppnå bedre kjønnsbalanse. Arbeidsgivere som aktivt jobber for likestilling fremstår som attraktive, moderne og progressive, sier Cathrine Opstad Sunde, advokat i NHOs arbeidslivsavdeling.

Som utvalget, er NHO også opptatt av at likestilling dreier seg om like muligheter for alle, uavhengig av kjønn og legning, sier Opstad Sunde. - Utvalget tegner opp et utfordringsbilde som kjennetegnes av strenge krav til jenter og trange rammer for gutter. Forskjellsbehandling rammer ikke kun det ene kjønnet. Dette må gjenspeiles i hvilke tiltak som iverksettes, noe utvalget på mange områder har levert godt på, sier hun.

NHO er særlig enig med utvalget i at innsatsen for likestilling særlig rettes mot de aller yngste. - Når barna blir unge voksne og skal treffe utdanningsvalg og valg av yrke, er kjønnsstereotypiene ofte vel etablert hos dem. Det er derfor viktig at innsatsen særlig rettes mot barn før disse forestillingene etableres, for da kan vi komme dit at jenter og gutter, kvinner og menn slutter å ta kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg, men velger fritt ut fra evner og interesser. Det vil på sikt gi et mer mangfoldig arbeidsliv, sier Opstad Sunde.

Opstad Sunde understreker at flere av forslagene til tiltak er gode. -Forslaget om et likestillingssekretariat i Utdanningsdirektoratet og forslaget om et omfattende kompetanseløft i skoler og barnehager, er tiltak NHO støtter. Enkelte tiltak er etter vår mening mindre egnet, og bør legges vekk. Utvalget har uansett gjort en grundig jobb, og NHO ser frem til en god og konstruktiv debatt om virkemidlene i det fremtidige likestillingsarbeidet, avslutter hun.

Les mer om NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom på Kulturdepartementets hjemmeside.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: