Kraftløftet

19. sep 2023, kl. 13.00–14.00
Middelthuns gate 27, Oslo eller digitalt

Lansering: Strategi for energieffektivisering og lokal solkraft

 På dette arrangementet vil LO og NHO lansere et forslag til "Nasjonal strategi for energieffektivisering og lokal solkraft" som er utarbeidet av flere av våre sentrale landsforeninger og forbund. Strategien er et bidrag til trepartssamarbeidet om Kraftløftet, og overrekkes til regjeringen ved statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet.

Du møter:

  • Ole Erik Almlid, adm.dir. NHO
  • Are Tomasgard, LO-sekretær
  • Elisabeth Sæther (Ap), statssekretær Olje- og energidepartementet
  • Andreas Strømsheim-Aamodt (Nelfo), Maika Godal Dam (Fellesforbundet), samt deltakere fra Norsk Industri, BNL, Abelia, Fornybar Norge, Fagforbundet, El og IT Forbundet, Industri Energi
  • Truls Gulowsen fra Naturvernforbundet
  • Politikere fra Stortinget (tbc)

Bakgrunn
Kraftløftet er et samarbeid mellom NHO, LO og regjeringen om tiltak for å sikre økt krafttilgang raskere. Mandatet for Kraftløftet ble  lansert 22. mars, og arbeidet er godt i gang. Gjennom trepartssamarbeidet skal vi bidra til tiltak, mobilisering og nye grep som sikrer tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser for næringsliv og forbrukere i Norge mot 2030. Energikommisjonens rapport Mer av alt - raskere og LO og NHOs Felles energi- og industripolitiske plattform ligger til grunn for arbeidet.

I tråd med mandatet skal LO og NHO i 2023 utarbeide en strategi som år for år viser hvordan næringslivet kan mobiliseres og settes i stand til å bygge ut mer fornybar kraft og nett raskt, forutsatt akseptable rammevilkår. Strategien skal også anbefale tiltak for å realisere så mye som mulig av potensialet for energieffektivisering i husholdninger, næringsbygg, industrien og resten av økonomien, basert på Energikommisjonens anbefalinger. Strategien presenteres for OED høsten 2023. 

Våren og sommeren 2023 har relevante landsforeninger og forbund i NHO og LO arbeidet sammen for å kartlegge og foreslå tiltak og virkemidler for energieffektivisering og lokal solkraft. Dette arbeidet er ferdigstilt, og lanseres nå i form av et forslag til "En nasjonal strategi for energieffektivisering og lokal solkraft". 

Parallelt med dette arbeider våre region-ansatte, i samarbeid med THEMA Consulting Group, med 11 regionale Kraftløft-utredninger med utgangspunkt i fylkesinndelingen. Formålet er å sikre et godt faktagrunnlag, og legge til rette for gode lokale prosesser og økt forståelse av kraftsituasjonen og behovet for kraft og nett fremover. De regionale utredningene ferdigstilles og lanseres fortløpende i perioden frem til 1. november 2023.

Utredningene skal få frem:

  • regionale kraftoversikter: kraftproduksjon og -forbruk i dag
  • forventet forbruksutvikling: nytt forventet kraftforbruk i regionen
  • nettsituasjonen i regionen: behov for oppgraderinger og nytt nett
  • nye kraftprosjekter: forventet og mulig ny kraftproduksjon i regionen 

Opptak