NHO

Innhold

Viktigheten av god mobilitet i Viken

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Nina Solli på E18

Vi håper at den fremtidige regionen Viken vil ta næringsperspektivet i all samferdselsdebatt.

Torsdag samlet NHO Viken noen av våre bedrifter og politikere fra de tre fylkene som vil bli Viken i 2020. Hensikten med møtet var å komme med det første innspillet til den kommende nasjonal transportplan.

Gjennom ulike bedriftspresentasjoner fikk politikerne god innsikt i de samferdselsutfordringer som våre bedrifter møter i hverdagen.

-En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet​. Folk må på jobb, og varer må til markedet, på en så sikker, bærekraftig og effektiv måte som mulig​. Er mobiliteten god, vil også samfunnet tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og stimulere til nye investeringer og vekst i næringslivet, sier regiondirektør Nina Solli.

Under Arendalsuka i fjor la NHO fram Næringslivets perspektivmelding. I den er det ti drivere som vil påvirke samfunnsutviklingen fremover. En av disse driverne er mobilitet.​ I perspektivmeldingen tok vi opp at befolkningsvekst og velstandsvekst gir økt etterspørsel etter transporttjenester og mobilitetsløsninger​.

-Klimautfordringene betyr at utslippene må ned i alle sektorer​. ​Norske myndigheter har ambisjoner om å kutte utslippene i transportsektoren med 50 prosent innen 2030. I tillegg har Stortinget sluttet seg til flere ambisiøse teknologimål når det gjelder innfasing av null- og lavutslippsløsninger. Bedriftene skal ta sin del av ansvaret for at vi når klimamålene, lovet Solli.

-Transportsektoren er vår største utslippssektor. Næringstransporten står for 2/3 av utslippene her. Da må vi se på hvilke virkemidler vi kan iverksette for å redusere utslippene i denne sektoren.  Elbilfordeler og bymiljøavtaler er bra, men det er ikke tilstrekkelig hvis vi skal nå målene, understreket hun.​

-Effektive samferdselsløsninger sikrer bedriftenes konkurransekraft.​ Vi trenger samferdselsløsninger som binder Viken sammen. Vi skal nå skape en ny region, og investeringer i samferdsel og infrastruktur må støtte opp om det. Det betyr også at vi må bygge ned barrierer som hindrer at vi får bygget en felles bo- og arbeidsmarkedsregion, sier Solli. ​

-For å skape flere jobber i privat sektorer det viktig at de mest samfunnslønnsomme prosjektene prioriteres. Det betyr å prioritere de prosjektene der det bor mest folk og de prosjektene som bidrar til størst økning i verdiskaping og arbeidsplasser.

Solli understreket også betydningen av å legge til rette for bruk av ny teknologi. Det handlet også om å unngå at regelverk som hindrer ny teknologi.  Og hun tok også opp bredbånd til hele regionen.​

- Vi må satse på kollektivtransport slik at ansatte kan reise kollektivt til og fra jobb. Næringslivet blir mer og mer spesialisert, vi trenger spesialistene der bedriftene trenger dem. Da må vi bygge ned barrierer som hindrer flyt av kompetent, spesialisert arbeidskraft i regionen. Og elevene må kunne komme seg til kunnskapsmiljøene overalt i regionen.​

-Vi håper at den fremtidige regionen Viken vil ta næringsperspektivet i all samferdselsdebatt, avsluttet Solli.​

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: