–Veien fra avgjørelse til handling er blitt kortere!

Nyhet, NHO Arktis, NHO Nordland

Publisert

Bilde av styrene til NHO Nordland og NHO Arktis utenfor NATOs hovedkvarter.

En verden i endring merkes også for bedrifter i nord. Markedsstrukturen endrer seg, ny teknologi tar form og lokale verdikjeder er blitt viktigere enn noen gang! For å få en bedre forståelse over hva som skjer i Europa og verden har vi sammen med styrene til NHO Nordland og NHO Arktis vært på tur til Brussel.

Styreturen til NHO Nordland og NHO Arktis ble gjennomført i Brussel 26.-27.oktober 2022 for å få en oppdatering og direkte informasjon om hva som skjer i Europa og verden. Det som gikk igjen på alle møtene var en tydelig beskjed om at veien fra avgjørelse til handling er blitt kortere, og prosesser går raskere enn noen gang før. 

Programmet på turen var møter og dialog med representanter fra EU-kommisjonen, EU-delegasjonen, NATO og NHO Brussel. En viktig del for møtene var gjensidighet; styrene representerer bedrifter i ulike bransjer og geografisk spredning i Nord-Norge i dialog om hva som skjer, hvordan dette påvirker og hvordan man på best mulig måte skal jobbe i tiden vi er i. Ikke minst hvordan kan bedriftene være en del av løsningen i spørsmål om sikkerhet, verdikjeder og kraft. 

NHOs arbeid i Brussel

En verden i endring og unntakstilstander er den nye normalen. Dette øker behovet for tilstedeværelse, oppdatert kunnskap og tilstedeværelse på rett plass slik at våre medlemsbedrifter skal bli oppdatert på viktige endringer og forutsigbare rammevilkår. 

For NHO er det avgjørende å ha en avdeling plassert i Brussel som både deltar, følger opp, representerer og bygger nettverk. Dette er våre øre og øyne inn i viktige prosesser om endringer og rammebetingelser som påvirker norske bedrifter, og hurtig sende informasjon videre til NHO. Kontoret jobber tett med søsterorganisasjonene i de andre skandinaviske landene i sitt påvirkningsarbeid. Brusselkontoret er en del av NHOs internasjonale avdeling som jobber med internasjonale markedsendringer, og jobber for interessene til medlemsbedriftene i Norge. 

Lovendringer som påvirker norske bedrifter

En annen viktig del av arbeidet er å ha god dialog med den norske EU-delegasjon, Norges største utenriksstasjon, som jobber opp mot EU-kommisjonen med lover og regler som påvirker norske interesser. Her ser man store planer som nå er i gang, til og med fremskjøvet på grunn av krigen, som EUs Green Deal som blant annet har finansielle pakker og løsninger som bedrifter kan innhente støtte fra; deriblant Fit-for-55 og REPowerEU. Dette tar for seg egne program og støtte til prosjekter som øker produksjonen av grønn kraft; grønt og blått hydrogen, batteri og lagring, fornybare energikilder som vindkraft og vannkraft, ikke minst biobasert kraft. 

En ny sikkerhetspolitisk situasjon 

Russland sin invadering i Ukraina skaper en helt ny situasjon, dette rammer også markedssituasjonen og verdikjedene våre i tillegg til endret sikkerhetspolitikk. Verden har nå tre stormakter; Russland, Kina og USA. For første gang har Kina havnet på listen over land som kan utgjøre ubalanse for oss i NATO-alliansen, og for USA er dette viktigere enn krigen i Ukraina. Både Kina og USA har vært tydelige i sine budskap at nå skal landets egeninteresser veies høyere, dette for å være selvforsynt og ha kontroll over nasjonale verdikjeder. Dette er et signal om hvorfor det blir viktigere for norske bedrifter å bygge opp verdikjeder i Europa gjennom etablerte handelsavtaler, om handelskrigen virkelig settes i gang. 

Cybersikkerhet

Et annet område som NATO fokuserer på er IT-sikkerhet, da man ser at dette er et voksende trusselbilde. Verden er blitt mer digital og utviklingen går raskt. Ulempen med disse truslene er at den ikke er synlig, og ofte vanskelig å spore. Her er det aktører som kan komme på banen i en urolig tid, ofte rettet mot bedrifter og myndigheter, som kan forhindre vekst, innovasjon og økonomi, og dermed hindre nasjonalt forsvar. Derfor oppfordres det sterkt til at bedrifter tar interne grep for å sikre egne interesser som en del av det store bilde, og følger med og samarbeider med forsvaret. 

Endring i Europa og verden

Med bildet som er nå ser man et økt behov for å bli mer selvstendig som nasjon og i samarbeid med Europa, et behov for å ha kontroll over egne ressurser. For EU-kommisjonen handler det i stor grad om verdikjeder knytt til (grønn) kraft, gassforsyning, mineraler og arealer. Dette gjennom å legge konkrete planer, i hovedsak for EU-land, som bidrar til økt selvforsyning. For Norge som ikke er med i EU vil tidlig påvirkningsarbeid og innspillsprosesser være avgjørende for å sikre det norske markedet og interesser, dette gjennom offentlig-privat samarbeid, som er en viktig del av det NHO Brussel jobber med sammen med internasjonal avdeling. 

 

Tre konkrete oppfordringer til norske bedrifter

1. Cybersikkerhet

Det mange ting som skjer i verden, men en av de største truslene mot norske interesser er digitale. Angrep på data; informasjon, finansielle overføringer og digital tilgjengelighet. Som bedrift er det i egen interesse å sikre sin egen IT-sikkerhet så langt som mulig, gjennom gode avtaler og verifiseringssystemer/adgangskontroll. Ved at flest mulig får dette på plass vil det også verne om lokal og nasjonens sikkerhet. 

Les mer om NATOs Cyber Defence Center her. 

Lær mer om Cybersikkerhet, hva det betyr og hva det kan være for bedrifter.

2. Innovasjonsfond og finansiering

Det satses mye på omstilling og teknologi i EU og NATO, dette gjennom ulike løsninger, fond og investeringsmoduler.  

Her er det verdt å få med seg NATOs innovasjonsfond D.I.A.N.A. som de for tiden driver å jobbe med å få etablere. Dette fordi forsvarsalliansen ser at mye av teknologien og cybersikkerhet ikke kan utvikles internt i organisasjonen, og her vil det bli lagt av egne summer for investering. Dette er en av områdene for å styrke militær-privat samarbeid.  

Du kan lese mer om DIANA her. 

3. Beredskap

Bedrifter kan bidra til beredskapssamarbeid gjennom blant annet å melde inn på forhånd til det norske forsvar hva de kan stille av utstyr, areal og lager til rekvisiasjon for forsvaret. På denne måten vil forsvaret få en større oversikt over hva som er tilgjengelig hvor i landsdelen vår, og har muligheten til å reagere raskere. 

Rekvisasjonsordningen til det norske forsvaret kan du lese mer om her. 

 

Oversikten over styret til NHO Nordland kan du se her. 

Oversikten over styret til NHO Arktis kan du se her. 

Formålet til styrene er å være en rettesnor og støttepartner i arbeidet til NHO Nordland og NHO Arktis for å sikre at medlemsbedriftenes behov blir møtt. Dette ved å sette seg inn i arbeidet til NHO kontorene, og være nyttige (og kritiske) drøftingspartnere for sin bransje og region, for å sikre måloppnåelse og gjennomslag på saker viktige for medlemsbedriftene i regionen.