Bedriftene er motoren i bærekraftige lokalsamfunn

Nortura Gol

-Turisme og landbruk er det som bærer Hallingdal, sier Ingrid Hillestad Medhus, fabrikksjef ved Nortura på Gol. Her sammen med Nina Solli fra NHO Viken Oslo (t. v.).

NHO ønsker en politikk som gjør det lettere å drive bedrifter – skape verdier og arbeidsplasser – i hele Viken. Da må vi ha politikerne med på laget.

-Nasjonens verdiskaping, eksport og velferd er avhengig av bedriftene i hele landet, ikke bare bedriftene i byene. Skal vi lykkes med å skape bærekraftige regioner, må næringsutvikling ha en fremtredende rolle i politikken.

Det var hovedbudskapet fra NHO til Distriktnæringsutvalget nylig. Dette utvalget skal se på betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og samtidig vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Arealpolitikk spiller en svært viktig rolle. NHO Viken Oslo har to ferske eksempler på dette fra Fredrikstad og Drammen. Drammens Tidende skrev nylig om at tre bedrifter med 130 ansatte og en omsetning på nesten 400 millioner kroner kan måtte flytte ut av kommunen hvis de ikke får utvide på Eikhaugen. Likevel stemte flertallet i Drammen bystyre mot denne utvidelsen. I Fredrikstad sa kommunen, ifølge næringssjef Helge Hasvold, nylig nei til en ny virksomhet med 2500 arbeidsplasser fordi de ikke hadde arealer. Bedriften Batteriretur, som også holder til i Fredrikstad, opplevde nylig nei fra Viken fylkeskommune til utvidelse av sin virksomhet til nabotomten. For Batteriretur kan bety at virksomheten flyttes ut av Norge.

Nå er verken Drammen eller Fredrikstad distriktskommuner, men to store byer, men likevel. Små og mellomstore bedrifter er viktig for norsk økonomi og omstillingsevne og for lokalt samfunnsliv. Selv om en bedrift har få ansatte, skaper den store ringvirkninger.

Bedrifter investerer langsiktig i lokalsamfunnet, gir ungdommer sin første jobb, integrerer og sikrer inntekter kommunene trenger. Arbeidsplassene gir liv i by og bygd. Norske privateide små og mellomstore bedrifter er helt sentrale for sysselsettingen i distriktene. Skal ungdom bli værende i bygda, må de ha jobb og fremtidstro. I byene jobber 45% i norske privateide bedrifter, mens i bygdene jobber opp mot 70% i en norsk privateid bedrift.

Derfor er en god næringspolitikk også god distriktspolitikk. Det handler om fremoverlente næringsaktive kommuner og fylker som legger til rette for næringsutvikling.  En næringsaktiv kommune er en kommune som involverer næringslivet i sitt utviklingsarbeid og har strategier for å møte næringslivets behov.

Kommunene må også i større grad være krevende kunder som både slipper til og utfordrer markedet til å utvikle nye løsninger. Innovative offentlige anskaffelser vil være en viktig motor for næringsutvikling i distriktene. Slik har vi allerede fått til nyvinninger som selvkjørende brøytebiler og elektriske gravemaskiner.

Rekruttering av kompetent arbeidskraft og kapital er en hovedutfordring for bedriftene. Tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv er også viktig for å få skolen til å utdanne elever til de jobbene som bedriftene har behov for. Det må satses videre på å bygge sterke næringsklynger. Virkemidlene bør virke mobiliserende regionalt og fremme kommersialisering og eksportrettet aktivitet.

Satsing på samferdsel er avgjørende. Det binder sammen bygd og by. Det handler også om å sikre at varene kommer effektivt til markedet, og at folk kommer på jobb uten for lang reisevei. God digital infrastruktur blir stadig mer kritisk for å kunne drive næringsvirksomhet fremover. Her er det fortsatt mangler i deler av Viken når det gjelder både bredbåndsdekning og ladestasjoner for elbil. Elbilbrukere må ofte stå i kø for å lade. Nå som elbilbiler utgjør halvparten av nybilsalget, så haster det å få gjort noe med det.

Hvis Distriktnæringsutvalget er opptatt av å legge til rette for næringsliv i distriktene, da bør de lytte til små og mellomstore bedrifters ønsker. Vi ønsker oss en aktiv næringspolitikk, som gjør det lettere å drive bedrifter. I hele Norge og i hele Viken.