​​Redegjørelse om aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven​

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) regner seg som omfattet av åpenhetsloven. NHO har to datterselskaper, NHO Eiendom AS og NHO Eiendomsdrift AS, som ikke er pliktsubjekter etter åpenhetsloven. Som morforetak omfatter NHOs aktsomhetsvurderinger også risikoen i datterselskapene.

Denne redegjørelsen etter åpenhetsloven § 5 gjelder i henhold til Forbrukertilsynets veiledning perioden fra lovens ikrafttredelse 1. juli 2022 til 31. desember 2022.

Hovedformålet i åpenhetsloven er å "fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester". NHO har dette som utgangspunkt for aktsomhetsvurderingene, sammen med prinsippene i loven om forholdsmessighet, risikovurdering og prioritering.

 

Om NHO

NHO er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for bedrifter med virksomhet i Norge. NHO er organisert som en forening. Inntektene kommer i all hovedsak av kontingent fra bedriftene som er medlemmer.

NHOs formål er nedfelt slik i vedtektene: "arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skaper grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn".

Virksomheten består blant annet i å utvikle og formidle politiske synspunkter, i vid forstand. NHO er dessuten part i tariffavtaler med arbeidstakerorganisasjoner.

NHO har et kontor i Brussel og 10 regionforeninger med lokale kontorer.

 

Om NHO Eiendom AS

NHO Eiendom AS eier Middelthuns gate 27 i Oslo. Selskapet hadde en omsetning på om lag 62 millioner kroner i 2022 og en balansesum på 523 millioner kroner. Selskapet sysselsatte 4 årsverk i 2022.

 

Om NHO Eiendomsdrift AS

NHO Eiendomsdrift AS er forvalter av NHO Eiendom AS' bygning, se nedenfor. Selskapet hadde en omsetning på om lag 55 millioner kroner i 2022 og en balansesum på 16 millioner kroner. Selskapet har ingen ansatte.

 

Aktsomhetsvurderinger

Forankring av ansvarlighet i ledelsen

NHOs styre er vårt øverste utøvende organ. En ansatt administrerende direktør står for den daglige drift. Styret og daglig leder slutter seg til åpenhetslovens formål og ønsker at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforholdene skal bli respektert i egen virksomhet, hos forretningspartnere og i leverandørkjeden.

Vi har fra før et bevisst forhold til dette gjennom blant annet etiske retningslinjer for ansatte og internkontroll. De aktsomhetsvurderingene som er nevnt ovenfor, gir oss grunnlag for å utarbeide retningslinjer og instrukser som er målrettet, særlig overfor ansatte som er innkjøpere av varer og tjenester. Retningslinjer og instrukser skal basere seg på proporsjonalitet og risikovurderinger. Vi vurderer standardiserte klausuler om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi vil ha rutiner som gjør at vi kan iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser. Disse er basert på våre prioriteringer og risikovurderinger samt proporsjonalitet.

NHO støtter uttrykkelig fagorganisering, som bidrar til respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Område virksomhetsstyring har det overordnede ansvar for oppfølgning av åpenhetsloven, herunder utvikling og oppfølgning av retningslinjer og instrukser samt kontraktsutforming. Det er utarbeidet en handlingsplan med konkrete tiltak for vårt videre arbeid med ansvarlighet i virksomheten. Arbeidet rapporteres til administrerende direktør, som vil forelegge saker for styret så langt det er nødvendig for å forankre en betryggende ansvarlighet. I tråd med åpenhetsloven vil vi gjennomføre aktsomhetsvurderinger regelmessig etter behov.

NHOs arbeid med åpenhetsloven omfatter også de to datterselskapene.

Kartlegging og risikovurderinger

I de seks månedene åpenhetsloven redegjørelsen dekker, har vi skaffet en oversikt over leverandørkjeder og forretningspartnere som grunnlag for mer omfattende kartlegging og risikovurderinger i tråd med OECDs retningslinjer på dette punkt.

For leverandører og samarbeidspartnere er oversikten, kartleggingen og risikovurderinger knyttet til land, bransje og innsatsfaktorer. Vi har benyttet ekstern programvare for disse formålene. Leverandører som utgjorde rundt 80%. av innkjøpsvolumet har vært omfattet av kartleggingen.

Kartleggingen har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser.

NHO

Hoveddelen av produksjonen i NHO skjer internt, av egne ansatte. NHO bestreber seg på å etterleve lover og regler, som vi legger til grunn er i tråd med menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold. Risikoen for at vi forårsaker faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, er derfor vurdert som lav.

Den klart største delen av NHOs leverandører er forretningspartnere. De er norske, og risikoen vurderes som lav for at vi bidrar til faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

NHO selger tjenester i et helt begrenset omfang, de fleste av dem er egenutviklet og -produsert. NHO selger ikke varer. Innkjøp av innsatsfaktorer er dermed begrenset.

En stor del av våre samlede innkjøp av varer og tjenester, typisk kontordrift, gjøres fra datterselskapene, se nedenfor.

Vi vil følge med på våre leverandørers redegjørelser etter aktsomhetsloven og be dem om ytterligere informasjon så langt vi mener det er nødvendig for å gjøre egne aktsomhetsvurderinger.

NHO Eiendom AS

NHO Eiendom AS kjøpte varer og tjenester i 2022 fra 60 leverandører. 16 av leverandørene utgjorde mer enn 90% av den totale innkjøpssummen. Leverandørene i første ledd var kun norske. Kjøp av varer og tjenester fra NHO Eiendomsdrift utgjorde 22 % av det totale innkjøpet i 2022.

NHO Eiendomsdrift AS

NHO Eiendomsdrift AS kjøpte varer og tjenester fra 71 leverandører i 2022. Ni leverandører utgjorde nesten 90% av den totale innkjøpssummen. Leverandørene i første ledd var kun norske. Kjøp av varer og tjenester fra NHO Eiendom AS utgjorde 26 % av det totale innkjøpet i 2022.

* * *

Henvendelser som gjelder NHOs, NHO Eiendom AS' eller NHO Eiendomsdrift AS' oppfølgning av åpenhetsloven kan sendes til apenhetsloven@nho.no.