Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor

Her finner du både kort og full versjon av rapporten «Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor».

Sentrale målsettinger for omleggingen av AFP er at ordningen skal bli mer rettferdig og forutsigbar, at  den skal oppleves som attraktiv både for arbeidsgivere og arbeidstakere og at også yngre arbeidstakere skal «nyte godt av AFP-ordningen».

Utforming av en framtidig AFP-ordning i tråd med disse målsettingene antas å kunne bidra til høyere organisasjonsgrad både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. AFP vil for mange være en viktig del av en samlet pensjon. Folketrygden danner grunnsikringen, mens tjenestepensjon og eventuell AFP kommer som tillegg til denne. En viktig målsetting for en framtidig AFP-ordning er at den skal støtte opp under pensjonsreformen ved at det skal lønne seg å være i arbeid, at den skal fungere godt som en del av et helhetlig pensjonssystem og bidra til å fremme mobilitet.

Les mer ved å laste ned dokumentene under videoopptaket.

Opptak fra lansering av utredningen

Du møter: 

  • Nina Melsom, direktør område arbeidsliv og forhandlinger, NHO 
  • Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør pensjon og forsikring, NHO
  • Eva-Charlotte Stenset, senior kommunikasjonsrådgiver, NHO