Komparativ analyse av virkemidler for næringsrettet forskning og forskningsbasert innovasjon

På oppdrag fra NHO har Samfunnsøkonomisk analyse gått gjennom næringsrettet forskningsfinansiering i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Både hvordan tilskuddsordningene i de ulike landene er organisert og hvordan midlene brukes.