Norske tjenestebedrifters ekspansjon i EU - effekter for norsk økonomi

Menon Economics har sett på effekter for norsk økonomi av at norske tjenestebedrifter utvider til og leverer tjenester i utlandet, herunder spesielt i EU/EØS-området.

Fra en andel på 30 prosent i år 1900 sysselsettes nå om lag 80 prosent av alle sysselsatte i norsk økonomi i tjenestenæringer. Tjenestesektorens vekst skyldes i stor grad sterk produktivitetsvekst i primærnæringene og i industrien, men kan også tilskrives en stadig økende arbeidsdeling og spesialisering i næringslivet.

Dette siste er en konsekvens av stadig reduserte transaksjonskostnader – herunder bedre kommunikasjonsteknologi, felles standarder og bedre tvisteløsningsmekanismer – i tillegg til at globalisering og handelsavtaler bereder grunnen
ytterligere for økt spesialisering gjennom å utvide markedene for norske så vel som utenlandske bedrifter.

Markeder preget av et stort aktørmangfold og sterk konkurranse leverer høy produktivitetsvekst. EØS-avtalen medfører at europeiske tjenesteleverandører har tilgang til det norske markedet og dermed kan konkurrere mot norske tjenestebedrifter i Norge. Dette bidrar til lavere priser for tjenestekjøpere i Norge og en høyere produktivitet i norsk økonomi. Tilsvarende sikrer EØS-avtalen at norske tjenestebedrifter, uten juridiske eller økonomiske hindre, kan etablere seg i EU-/EØS-land og på den måten utvide sine markeder.

Les mer ved å laste ned rapporten.