Økonomisk overblikk 4/22

Marsjfarten i global økonomi har avtatt gjennom 2022. For våre handelspartnere ventes det neste halvåret å bli tøft. Vi venter at et økonomisk tilbakeslag vil manifestere seg i både USA og Europa til neste år. I norsk økonomi er farten fortsatt høy, men viser tegn til å avta.

Lavere aktivitet hos våre handelspartnere vil dempe etterspørselsimpulsene mot norsk eksport neste år. Kostnadssjokket som følge av økte energipriser vil redusere bedriftenes lønnsomhet og redusere investeringene i mange næringer. Høy inflasjon og økte renter vil også gi lavere forbruksvekst neste år. Renteoppgangen bidrar også til å kjøle ned boligmarkedet.

Næringslivets økonomibarometer for fjerde kvartal antyder at et svakt flertall av bedriftene fremdeles anser markedssituasjonen som god, selv om andelen har avtatt markert det siste halvåret.