Likestilling og ikke-diskriminering; NHOs arbeid med Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

NHO jobber aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på vår arbeidsplass. Vårt mål er å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og der ingen ansatte skal oppleve diskriminering på bakgrunn av hvem man er.

I tråd med likestillings- og diskrimineringsloven skal vi rapportere på den jobben vi gjør, og dessuten på hvordan det står til med den faktiske likestillingen hos oss i dag.

NHOs arbeid med den lovbestemte Aktivitets- og redegjørelsesplikten er utført i samarbeid med våre tillitsvalgte og nedfelt i en egen rapport. Den kan du laste ned under.