Samferdselsløftet: Tøffe tider krever tøffe valg i samferdselssektoren

Publisert

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) får overrekt NHOs Samferdselsløftet nr. 5 av NHO-sjef Ole Erik Almlid under lanseringa i Næringslivets Hus 19. september 2023. (Foto: Jan Atle Stang, NHO).

Gode transportårer har alltid vært viktige forutsetninger for at folk skal kunne bo og arbeide i hele landet. Et velfungerende samfunn er avhengig av god mobilitet. Det binder landet sammen, det gir gode forbindelser med utlandet, og det skaper attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Last ned Samferdselsløftet (pdf) 

Se opptak fra lanseringen 

I dag legger NHO frem sitt 5. Samferdselsløftet. Det er NHOs viktigste innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP). Dokumentet utdyper og konkretiserer de politiske løsningene innen samferdselssektoren som må på plass for de neste årene. Innspillet tar utgangspunkt i de trender og drivkrefter som sektoren møter. Det grønnes skifte, digitalisering og utfordringer knyttet til store behov og krevende økonomiske rammer, er temaer som blir omtalt i dokumentet.

Bedriftenes innspill er avgjørende

Anniken Hauglie.jpgAnniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO, (bildet) sier at Samferdselsløftet gir viktige innspill til hvordan samferdselspolitikken bør innrettes, og at det har stor innvirkning på hele samfunnet. Hun presiserer at bedriftene sine innspill er helt avgjørende om vi skal sikre god mobilitet, et bærekraftig velferdssamfunn, og utvikle regioner og lokalsamfunn.

- Bedriftene står for løsninger i det grønne og digitale skiftet, skaper verdier og arbeidsplasser, ja, de sikrer i realiteten liv i bygd og by. Mange av markedene for bedriftene ligger på kontinentet, men Norges geografiske plassering er det lite å gjøre med. Vi kan likevel gjøre noe med avstandsulempene ved å tilrettelegge for god samferdsel, sier hun.

Viktig for det grønne skiftet

De senere årene har samferdselssektoren fått tilført mer midler, noe som har gjort at man har klart å løfte standarden noe på den infrastrukturen vi har i dag.

- Det er bra, men vi er ikke i mål. NHOs medlemmer melder tilbake at det fortsatt er store utfordringer og store behov for å bygge ny infrastruktur og ta vare på den infrastrukturen som allerede er bygget. Det stiller også større krav til hvordan vi får mest mulig ut av de midlene som tilføres sektoren.

- Dessuten er vi midt i det grønne skiftet. I løpet av dette tiåret skal transportutslippene halveres. Det stiller store krav til både bygging av ny infrastruktur og løsninger som innfaser lav- og nullutslippsteknologi. En vellykket grønn omstilling av transportsektoren er nødvendig og krever at vi evner å kutte utslipp i høyt tempo, samtidig som vi utvikler de jobb- og verdiskapingsmulighetene som omstillingen gir, påpeker Hauglie.

Store investeringsbehov

Samferdselspolitikk er ensbetydende med tøffe prioriteringer og hard kamp om pengene. Det er krevende å møte alles ønsker og behov. I arbeidet med å utvikle våre forslag til prioriteringer har vi derfor involvert bedrifter, landsforeninger, bransjer og regionene. Og næringslivet er tydelige på at det er et stort, udekket investeringsbehov i ny samferdselsinfrastruktur. Regionene har prioritert prosjekter som de mener er spesielt viktige å få gjennomført i kommende NTP, og det er disse prioriteringene NHO nå løfter opp og frem for myndighetene.

NHOs Samferdselsløftet peker også på betydningen av et mangfoldig leverandørmarked for bygging og drift av infrastruktur, samt andre transporttjenester som kan gi kostnadsbesparelser på lang sikt. Det sikrer konkurranse om oppdragene og bidrar til jobbskaping. Samtidig er det god ressursutnyttelse å trappe opp vedlikeholdsinnsatsen.

Næringslivets konkurranseevne

For å lykkes må dessuten rammene til forskning og innovasjon trappes opp, og det offentlige må i større grad opptre som krevende kunder ved å etterspørre innovative løsninger i anskaffelsene. Det er også avgjørende at transportområdet harmoniseres med den utviklingen som skjer i EU, slik at vi trygger næringslivets behov og konkurranseevne.

- Det er viktig at NTP er realistisk og følges opp med konkrete tiltak og bevilgninger i de årlige budsjettene. Det må legges til rette for helhetlige løsninger som ser ulike transportformer i sammenheng; gods, sjø, luft og kollektivtransport. Det gjelder også forholdet mellom infrastrukturutvikling, arealbruk og annen offentlig infrastruktur. NTP bør også i større grad enn tidligere ha fokus på hvordan samferdselspolitikken også kan være god næringspolitikk, avslutter Hauglie. 

Se opptak fra lanseringsseminaret