Publisert

Samferdselspolitikken mot 2030

Her er NHOs innspill til regjeringen på Nasjonal Transportplan (NTP).

Noen hovedpunkter:

  • Investeringsrammen må økes til 780 milliarder kroner (inkl. bompenger).
  • Det er positivt med fjerning av vedlikeholdsetterslepet.
  • Godstransporten på jernbane må styrkes.
  • Kollektivtransporten må styrkes.
  • Bymiljøavtalene må styrkes.
  • Halvering av planleggingstiden.
  • CO2-fond for raskere kutt av utslipp fra næringstransport.