- Det haster med ny energi

Publisert

Energidirektør Ole Løfsnæs i Alcoa var blant dem som innledet på lanseringen av Kraftløftet i Agder. Her blir han intervjuet av Fædrelandsvennens medarbeidere i forbindelse med fremleggelsen av den regionale rapporten.

Energidirektør Ole Løfsnæs i Alcoa var blant dem som innledet på lanseringen av Kraftløftet i Agder. Her blir han intervjuet av Fædrelandsvennens medarbeidere i forbindelse med fremleggelsen av den regionale rapporten. Foto: NHO

Agder trenger mer fornybar kraft og nett. Det er nødvendig for å lykkes med klimaomstilling og ny, grønn vekst, samtidig som regionen kan ha konkurransedyktige kraftpriser fremover. Dette er hovedkonklusjonen i rapporten "Kraftløftet" som ble lagt frem tirsdag.

Kraftløftet er et samarbeid mellom NHO, LO og regjeringen om tiltak for å sikre økt krafttilgang raskere.  Gjennom trepartssamarbeidet skal prosjektet bidra til tiltak, mobilisering og nye grep som sikrer tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser for næringsliv og forbrukere i Norge mot 2030.

Energikommisjonens rapport Mer av alt - raskere og LO og NHOs Felles energi- og industripolitiske plattform ligger til grunn for arbeidet.

I denne sammenhengen har LO og NHO i samarbeid med THEMA Consulting Group kartlagt det fremtidige kraftbehovet i Agder, samtidig som rapporten også har identifisert hvilke planlagte nett- og kraftutbygginger som kan bli realisert i nær fremtid.

Sentrale industribedrifter, kommunepolitikere, næringssjefer og kommunedirektører var blant dem som deltok da NHO Agder og LO Agder lanserte rapporten tirsdag morgen. Her fikk de fremmøtte presenterte hovedfunnene i utredningen.

Kraftoverskuddet svekkes

Selv om Agder fortsatt er en region med stort kraftoverskudd, isolert sett, dokumenterer rapporten at etterspørselen etter ny kraft øker svært raskt, mens planene om ny kraftproduksjon ikke vil være i nærheten av å møte det økte behovet. Dersom havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II realiseres, vil det gi et godt bidrag til ny kraftproduksjon i regionen, men dette vil i beste fall først kunne realiseres på 2030-tallet.

- Om lag 12 prosent av all vannkraftproduksjon i Norge skjer i Agder. Dette er den viktigste årsaken til at Agder historisk sett har hatt et betydelig kraftoverskudd. I møte med klimaomstilling og industrisatsing er kraftbehovet i Agder ventet å mer enn dobles i årene fremover. Flaskehalser i kraftnettet til naboregionene er en stor utfordring som har gitt høye priser og redusert konkurranseevne det siste året. Uten økt tilgang på fornybar kraft og forsterket kraftnett i Agder, risikerer man at arbeidsplassene, klimaomstillingen og konkurransekraften settes i spill. Agder trenger et skikkelig kraftløft, og det haster, konkluderes det i utredningen.

Tilgang til ren energi til konkurransedyktige priser er den viktigste årsaken til at Agder i dag har verdensledende prosessindustri, samtidig som det er betydelige planer for etablering og utvikling av ny industri basert på tilgang til utslippsfri, fornybar kraft. Etterspørselen etter nytt kraftforbruk i Agder er ventet å øke voldsomt fremover. Statnett har registrert en vekst i kraftetterspørsel på 166 % av dagens kapasitet, altså 1,5 ganger dagens forbruk, tilsvarende en økning i årlig forbruk på 8-11 TWh. 

Prissmitte

Agder er tett koblet til Europa gjennom utenlandsforbindelser, og opplever derfor også prissmitte fra europeiske markeder. I lengre perioder har dette ført til at Agder har vært blant de regionene med de høyeste kraftprisene i hele landet, en situasjon som har blitt forsterket av flaskehalser i kraftnettet mot naboregionene. En slik situasjon vil over tid svekke konkurransekraften til næringslivet i regionen betydelig, og føre til utflytting og tap av arbeidsplasser.

Energidirektør Ole Løfsnæs i Alcoa var blant dem som innledet under lanseringen, og han var krystallklar i sin konklusjon: - Vindkraft på land er den kraftutbyggingen som raskt kan gi industrien den energien vi trenger, fastslår han. 

- Ett av de komparative fortrinnene kraftproduksjonen i Agder har, er at en stor del av vannkraftproduksjonen (2/3) har stor magasinkapasitet og høy reguleringsevne. Dette kan gi verdifull fleksibilitet når mye av den nye kraftproduksjonen trolig vil komme fra uregulerbar havvind, landvind og solkraf, påpekes det i rapporten fra LO og NHO.

Parallelt med behovet for å få fart på lokal kraftproduksjon, dokumenterer rapporten også at det i årene fremover vil være betydelig høyere økning i etterspørsel etter nettkapasitet. Det vil over tid utfordre kraftbalansen også i Agder, tross dagens relativt store kraftoverskudd.

Oppsummering av hovedfunn:
  • De regionale nettselskapene og Statnett opplever en økt etterspørsel i tilknytningssaker i Agder.
  • Kraftetterspørselen i Agder øker, og nettselskapene melder om forespørsler om tilknytning som tilsvarer en økning på 166 prosent. Det tilsvarer et økt forbruk på 8-11 TWh.
  • Søknader om tilknytning av ny kraftproduksjon er betydelig lavere, og tilsvarer en økning fra dagens installerte effekt på 39 prosent. Det gir en økt produksjon på om lag 6,8 TWh, hvor Sørlig Nordsjø II står for omtrent hele økningen.
  • Differansen mellom forespurt forbruk og planlagt ny produksjon viser et gap på 1-4 TWh i Agder.
  • LO og NHO har i en felles strategi i regi av Kraftløftet anbefalt et nasjonalt mål om energieffektivisering på 11-15 TWh, samt et eget mål for lokal solkraft på bygninger på 5,5 TWh. Antas det en at dette målet jevnt fordeles over landet bør Agder fylke minst dekke 1-1,5 TWh gjennom energieffektivisering og 0,5 TWh gjennom lokal solkraft på bygg.