Gleditsch Lossius: - Vi kommer til å trenge mer kraft

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Jorunn Gleditsch Lossius (KrF).

Vi har spurt stortingskandidater fra Agder om viktige næringspolitiske spørsmål for vår region. Her er svarene fra Jorunn Gleditsch Lossius (KrF).

1 Bør utbyggingen av firefelts motorvei gjennom hele Agder fullføres?

Ja
2 Hva er det viktigste politiske tiltaket for at leverandørindustrien på Sørlandet kan bli en sentral aktør i utviklingen av havvindnæringen?

Det må politisk stilles krav til at anbudene inneholder spesifikasjoner som for eksempel knytter seg til transportavstander, utslipp ved transport etc. Virkemiddelapparatet må støtte opp under innovasjonsbedrifter som bidrar til forbedrede løsninger, og trenger drahjelp i starten.

3 Tilgang til fornybar energi til konkurransedyktige priser er avgjørende for både ny og eksisterende industri i Agder. Hva må gjøres for å øke tilgangen til fornybar energi i vår region?

Vannkraften vil være ryggraden i norsk kraftproduksjon i uoverskuelig fremtid og regjeringen har gjort viktige endringer i skattesystemet som gjør det lettere for kraftselskapene å reinvestere og oppgradere kraftverkene. Norge i dag et betydelig kraftoverskudd og i tillegg er det ventet at kraftproduksjonen vil øke i de neste årene, overveiende som følge av mer vindkraft som allerede er under bygging.
Samtidig må utbyggingen av ny fornybar kraft skje i et tempo og omfang som ikke gir uakseptable virkninger for lokalsamfunn og viktige miljø- og samfunnsinteresser. Det er på det rene at det grønne skiftet på litt sikt vil kreve mer tilgang på elektrisk kraft.

4 Kriserammede bedrifter i blant annet reiselivet har fått utsettelser på skatter og avgifter, men må betale 8 % rente når dette nå må innbetales. Bør denne rentesatsen reduseres for å hjelpe bedriftene ut av krisen?

Jeg forutsetter at regjeringen i den løpende vurderingen av omfanget av krisen og graden av normalisering av markedet, tar med dette momentet.

5 Bør reglene for bedrifter som har behov for å leie inn fra bemanningsbyråer eller ansette medarbeidere midlertidig bli strengere?

Vårt syn er at midlertidige stillinger eller innleie bare finner sted når arbeidets art er midlertidig. Det bør være en god balanse i prosjektene mellom lokalt ansatte og innleie.

6 Bør EØS avtalen beholdes slik den er i dag, reforhandles eller sies opp?

Den bør for all del beholdes. Det er politisk galskap å sette den i spill.