Krever at regjeringen innfrir

Strømkabler på fjellet.

Bedriftene i Nord-Norge har i mange år pekt på kraftsituasjonen som den største bremseklossen for vekst og utvikling av næringslivet og lokalsamfunnene. NHO Arktis mener at Regjeringens løfter i kraftpakken må innfris for å gi næringslivet i nord tidenes muligheter.

Når regjeringen nå legger fram sin kraft- og industripakke for Finnmark samtidig som de har besluttet elektrifisering av Melkøya, ser bedriftene i nord både muligheter og utfordringer.Det handler om mer nett, mer strøm og flere grønne arbeidsplasser. NHO Arktis vil også understreke betydningen av regional og lokal forankring av kraft- og industripakken for Finnmark gjennom dialog og samarbeid. 

  

I Kraftpakken vises det til betydelig utbygging av nettet. Uten økt nettkapasitet er det ikke mulig med nye, større industrietableringer eller ny kraftproduksjon i store deler av fylket. 420 kV-linja fra Skaidi til Varangerbotn har vært en kampsak for næringslivet i Finnmark i mange år. NHO Arktis er derfor fornøyde med at regjeringen i sin kraftpakke skal få på plass en 420kV linje til Varangerbotn. Vi forventer at arbeidet med realisering av denne linja og de andre nettiltakene i kraftpakken prioriteres og settes i gang så raskt som mulig.   

  

Det haster med mer produksjon av fornybar kraft. Regjeringen gir også løfter om at bedriftenes og befolkningas fremtidige strømbehov må være sikret før elektrifiseringen av Melkøya gjennomføres. Derfor har de valgt å utsette oppstart til 2030 og samtidig krevd at gassturbinene må bli stående. NHO Arktis ser denne beslutningen som avgjørende dersom det skal være noe realisme i lovnadene om nok kraft til øvrig næringsliv i landsdelen. Slik vi ser det bør Statnett nå frigjøre kapasiteten på 400 megawatt som var båndlagt til Melkøya slik at flere spennende industriprosjekter kan gjennomføres. I januar i år sa Statnett nei til hele 40 søknader om strømtilkobling nord for Ofoten på grunn av begrenset tilgang på strøm og nett. Det haster å komme i gang med å tilrettelegge for mer fornybar kraft. NHO Arktis vil derfor understreke betydningen av at prosjekter som øker betydelig energiproduksjonen i nord skal prioriteres av bevilgende myndigheter. 

  

I tida fremover blir det helt vesentlig at arbeidsplasser og lokal verdiskaping prioriteres når regjeringen innfrir industri- og kraftpakken for Finnmark. NHO Arktis er opptatte av å ta vare på eksisterende arbeidsplasser samtidig som at nye industrisatsinger gir nye arbeidsplasser.  NHO Arktis mener at elektrifisering av Melkøya og kraftpakken for Finnmark også må bidra til å sikre eksisterende og nye arbeidsplasser gjennom oppdrag for regionale og lokale bedrifter. På denne måten vil ny og verdifull grønn kompetanse bli videreutviklet og styrket i nord, som vil bli avgjørende for bedriftenes fremtid med strengere krav til lavere klimagassutslipp og nullutslippsløsninger. 

På vegne av NHO Arktis’ styre 

Thomas Myhre, styreleder 

 Regiondirektør NHO Arktis 

Sigrid Ina Simonsen