Nord-Norge trenger økt kollektiv mobilitet

Flytilbudet på kortbanenettet må bli en del av kollektivtilbudet i nord

Flytilbudet på kortbanenettet må bli en del av kollektivtilbudet i nord. Foto: Aina Fagereng

For store deler av landet er FOT-rutene kollektivtransport. Utformingen av flytilbudet på kortbanenettet i perioden 2024-2029 må derfor utformes som et reellt kollektivtilbud. Vi trenger et flytilbud sm gjør det billigere og mer effektivt å reise i landsdelen, og til og fra landsdelen. På lik linje med annen kollektivtransport bør FOT-rutene utgjøre et så godt tilbud at det stimulerer til bo- og bli-lyst, eksisterende og fremtidig verdi- og jobbskaping.

Ingen land har mer innenlands flytrafikk enn Norge, og spesielt i vår landsdel er fly like viktig som bussen er for mange. Vi trenger god mobilitet for bo- og blilyst, samtidig som næringslivet etterspør rask og effektiv forflytning av arbeidskraft og mobilitet for sine ansatte.  Kortbanenettet er viktig for bedriftene, og nå skal samferdselsdepartementet lyse ut anbud for FOT-ruter i perioden 2024-2029. (FOT: Forpliktelse til offentlig tjeneste).

Vi mener at flytilbudet over tid har blitt marginalisert, både på grunn av høy pris og at frekvensen (antallet avganger) har blitt redusert til et minimum. I likhet med kollektivplanlegging på andre transportformer må flytilbudet oppskaleres og prisen reduseres. Nytten av et godt flytilbud er stor, og slik kan vi bygge ny næring og skape enda mer verdier rundt om i samfunnene. 

Effektiv mobilitet for bosetting og arbeidsliv 

Et fungerende og godt tilbud på kortbanenettet kjennetegnes ved: 

  1. Tilbud
    Tilstrekkelig antall flyavganger(frekvens) som tilfredsstiller innbyggernes og næringslivets behov 
  2. Pris
    En kostnad for reisen som kan forsvare kost/nytte i den enkeltes vurdering.

En fungerende kollektivtransport på kortbanenettet legger til rette for vekst, trivsel og utvikling. Vi må tenke på flytilbud som et verktøy for å korte avstander som gjør at bolyst, bli-lyst, jobb- og verdiskaping kan skje i hele landet. 

Tilbud 

Over tid har vi sett at FOT-rutetilbudet på kortbanenettet har blitt redusert til et minimum. Flere strekninger har svært lav utnyttelse, mens andre har så høy utnyttelse at passasjerer blir avvist.  

Det er uheldig å planlegge for fremtiden med utgangspunkt i gårdagens tilbud som ikke ivaretar det eksisterende behovet eller potensialet for vekst og utvikling. Alle ambisjoner for Nord-Norge og i næringslivet hensyntas ikke i grunnlaget, og vil dermed være med på å holde etterspørsel og tilbud på et lavt nivå. 

Fremtidig tilbud må legge til rette for at fly blir en forutsigbar og naturlig reisemåte, som gir økt bevegelsesfrihet og skaper ringvirkninger i nærings- og samfunnslivet. 

Pris 

Billettprisen må være på et nivå som gjør fly til et tilgjengelig alternativ, der nytten den enkelte ser målt mot kostnaden er positiv. I dag er billettprisene på FOT-rutene antatt 30-40 prosent for høye for å utnytte potensialet og samfunnsnytten ved tilbudet. Vi støtter regjeringens ambisjon i Hurdalsplattformen om en halvering av flyprisene. 

Gjennomgående billetter 

En stor del av merkostnaden med å fly utenom stamrutestedene er at dagens modell ikke gir mulighet for gjennomgående billetter. “Pris + pris” gjør at reiser som starter eller avsluttes av en FOT-rute blir betydelig dyrere enn å bytte fly på kommersielle strekninger. Et godt eksempel er reiser der flere FOT-ruter er en del av reisen og at disse er meget kostbare. Vi mener derfor det bør være gjennomgående priser for reiser over flere flystrekninger.  

Transportstandardkriterier 

I tillegg til videreforbindelser, helsevesenets behov og adgang til fylkesadministrasjon må arbeid- og næringslivets behov for transport vektlegges sterkere. Både det eksisterende behovet og fremtidig behov må tas med i disse vurderingene. Særlig behovet til reiselivsnæringen må hensyntas. 

Nullutslippsløsninger på kortbanenettet

Den teknologiske utviklingen i luftfart går raskt fremover. Det antas at det allerede i 2026 er førstegenerasjons nullutslippsfly med ca 9 seter klar for kommersiell trafikk. Første del av 2030 vil sannsynligvis andregenerasjons nullutslippsfly være klart, da med setekapasitet på ca 30-40 seter. Det må hensyntas i kommende anbudsperiode.  

Med FOT-rutesystemet og kortbanenettet har Norge et godt utgangspunkt for å pilotere og innfase ny teknologi innen luftfart. Gjennom utviklingsanbud kan staten fortløpende - i perioden - vurdere kost/nytte for tidlig innfasing av nullutslippsløsninger på utvalgt/e strekning/er. Selv om innfasingen vil ha en “pukkelkostnad”, antas det at andregenerasjons nullutslippsfly vil ha betydelig lavere driftskostnader: En slik utvikling vil gi rom for et enda bedre tilbud til en lavere pris innenfor den samme rammen. 

Opsjon på utviklingskontrakt i perioden vil bidra til å nå ambisjonen om at Norge skal bli en internasjonal ledende nasjon i verden innen utvikling, uttesting og implementering innen klimanøytral luftfart.  

NHO sitt forslag: 

NHO ber departementet utarbeidet et FOT- ruteanbud med høyere ambisjoner for tilbudet enn tidligere:  

NHO støtter regjeringens målsetting om å halvere prisene og øke rutetilbudet på kortbanenettet. NHO mener at en slik ambisjon best kan oppnås ved å endre dagens prinsipper for ruteplanlegging, ved at prinsippene for kollektivtransportplanlegging i større grad legges til grunn, slik at flytilbudet ikke lenger er et minimumstilbud for en antatt etterspørsel, men et tilbud som er tilbudsdrevet. Målet må være å øke mobiliteten i regionen, slik at etablerte bo-, arbeids, utdannings og opplevelsesmarkeder utvides, og slik bidrar til økt attraktivitet og rekruttering, tilflytting og bli- og bolyst.  

NHO ber om at det sees på en modell som muliggjør gjennomgående priser ved bruk av flere flystrekninger i en reise. 

NHO ber om at det i anbudsperioden igangsettes arbeid med å pilotere et utvalg teststrekninger for test og utvikling av flytilbudet. 

NHO ber om at det legges inn opsjon på utviklingsanbud for innfasing av null-/lavutslippstilbud på en utvalgt stekning i perioden. 

Mer utfyllende om NHOs innspill: 

Fly som kollektivtransport 
Flytilbud på kortbanenettet utgjør i store deler av landet en sentral del av kollektivtilbudet, der å reise med fly er like vanlig som å reise med buss. Samtidig er effektiv mobilitet avgjørende for befolkningen, bedriftene, arbeidsplassene, helsevesenet og Forsvaret. Kortbanenettet og effektiv reisevei til en rimelig pris danner grunnlaget for en desentralisert bosetning og næringsliv. 

FOT-rutene sikrer flytilbud der markedet ellers ikke er i stand til det på kommersielt grunnlag. Som kollektivtransport for øvrig i smått og stort blir subsidiert, bidrar et godt FOT-tilbud til effektiv mobilitet, og tetter fjordgap og samler bygd og by, og korter ned avstanden mellom bysentra. 

Først med tilbud og pris som gjør kortbanenettet tilgjengelig som reisevei, vil det bygges marked som gir ringvirkninger i næringslivet.  

I forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter legges det til grunn redusert etterspørsel etter flytilbud. Dette er ikke i tråd med vekstambisjoner i nordnorsk næringslivet, ei heller nordområdesatsinger. Reiselivsnæringen opplever sterk vekst og høy etterspørsel etter opplevelser i Nord-Norge, sjømatnæringen planlegger for økt produksjon og det er flere større industrietableringer på gang som tilsier økt behov for transport.   

NHO mener at dagens forslag til FOT ruteanbudet for perioden 2024-2029 bidrar til å holde etterspørselen nede. Dagens FOT- rutetilbud er et absolutt minimum for å sikre grunnleggende fremkommelighet, der flere regioner har fått redusert frekvens og dermed et dårligere flytilbud, som igjen har medført til en utflating eller reduksjon i passasjertall. Flere flyavganger og lavere priser vil øke etterspørselen etter flytilbudet. 

Transportstandardkriteriene

Transportstandardkriteriene som beskriver måloppnåelsen på de enkelte rutene blir vurdert etter tilgjengeligheten til hovedstadsflyplass og stamflyplass, helsevesenets behov og tilgjengelighet til fylkesadministrasjon. Disse kriteriene er vesentlig, men vi mener at næringslivets behov for dagens og fremtidig transportkapasitet må vektes høyere. Særlig behovet til reiselivsnæringen må hensyntas. 

Arbeidsmarkedsmobilitet er for mange lokalsamfunn en avgjørende faktor, og vi forventer at behov i arbeids- og næringsliv tas med som kriterier da arbeidsreiser, pendlerreiser og turister er en stor bruker av flytilbudet.  

Jobb- og verdiskaping - kollektiv mobilitet for økt bo-lyst og bli-lyst i hele landet 
For folk og bedrifter er bevegelsesfrihet et gode som settes høyt. Det handler om at innbyggerne kan leve sine liv ved å enkelt kunne reise dit en vil når en vil, og å kunne bo og jobbe der en ønsker. 

Fremtidens flytilbud må gjenspeile det faktiske behovet i fremtiden. Skal man få til en tilbudsdrevet utvikling må man ta utgangspunkt i et fremtidig behov som ikke bygger utelukkende på statistikk fra eksisterende tilbud som over tid er blitt bygd ned.  

Nord-Norge trenger flere innbyggere og flere som kan fylle jobbene som skapes. 3 av 4 bedrifter mangler kompetentent arbeidskraft. Befolkningsutviklingen får konsekvenser for alle samfunnsområder og krever nytenkning og endring i offentlig planlegging og tilrettelegging, og ikke minst virkningsfulle tiltak.  

Arbeidsledigheten er rekordlav, og mange bedrifter er nå mer enn noen gang avhengig av arbeidskraft som finnes utenfor egen region. Dette understreker behovet for flyruter i et jobb- og verdiskapingsperspektiv. Næringslivets nåværende behov og fremtidige vekstpotensial må vektes høyere i fremtidig utforming av FOT-anbudet. 

Reiselivsnæringen må inkluderes i utforming av nytt FOT-ruteanbud 

God offentlig infrastruktur er en viktig forutsetning for et konkurransedyktig reiseliv. Samferdselstilbudet betyr mye for hvor tilgjengelig ulike reisemål blir og hvor trafikkstrømmene går. Tilgjengelighet er sentralt for reiselivsnæringens verdiskapingspotensial og utviklingsmuligheter.  

Reiselivsnæringen er en stor transportbruker, også av kollektivtilbudet. Paradokset er at de i liten grad inkluderes i utforming og planlegging av FOT-rutetilbud eller øvrig kollektivtilbud.  

Med bakgrunn i at stadig flere utalandske turister kommer inn til landsdelen med direktefly fra utlandet er det også behov for å flere avganger som kan bidra til at turister kan reise videre fra stamflyplass til kortbaneflyplassene i distriktet. 

Markedsanalyser fra Innovasjon Norge viser at tilgjengelighet er det som øker sannsynligheten mest for om utenlandske gjester velger Norge som reisemål. Derfor er det helt avgjørende at FOT-rutene også tilpasser seg reiselivets behov. 

Lofoten som eksempel har de siste ti årene hatt over 30 % økning i overnattinger på hotell og camping, i tillegg til en sterk økning av besøkende som bor privat eller fricamper. Flere steder har også bygget seg opp med betydelig kurs- og konferansevirksomhet, som igjen er avhengig av effektiv transport til, fra og innad i landsdelen. 

Pris 

Hurdalsplattformen omtaler enighet mellom regjeringspartiene om lavere billettpriser på FOT-rutene. Vi forventer at ambisjonene i Hurdalsplattformen følges opp og prisnivået reduseres. Lavere priser og flere avganger på kortbanenettet vi styrke tilbudet vesentlig.  

NHO mener det er en er en god ambisjon fordi pris er avgjørende for bruken av rutene på kortbanenettet. For høye priser vil bidra til at bedriftene ser på mindre effektive alternativer, eller lar være å benytte seg av flytilbudet. For høyt prisnivå hever også barrieren for tilreisende i å besøke regionen. Prisnivået bør derfor reduseres i kommende anbudsperiode. 

Frekvens, kapasitet, regularitet 

Rutetilbud og setekapasitet må økes. FOT-rutene må, sammen med det kommersielle rutenettet, sikre økt rutetilbud for å øke mobiliteten, tilgjengeligheten og fleksibiliteten mellom regioner i nord, bysentra og resten av landet. Flere avganger på kortbanenettet er med og bidrar til bolyst, næringsutvikling og økt attraksjonskraft som reisemål. 

Forutsigbarhet    

For reisende (bedriftene og næringslivet) er det viktig med stabilt tilbud over tid. Hyppige endringer i frekvens, og for store sesongvariasjoner, vil bidra til manglende forutsigbarhet og gjøre næringslivsaktivitet vanskeligere, samtidig som det kan hindre arbeidskraftmobilitet og planlegging av aktiviteter frem i tid.    

Foregangsland for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger 

Ambisjonen er at Norge skal bli en internasjonal ledende nasjon i verden innen utvikling, uttesting og implementering innen klimanøytral luftfart. Kortbanenettet er en unik arena for nettopp det. Mange flyplasser, korte avstander og få passasjerer gjør en slik pilotering mulig.  

Teknologimodenheten har ikke kommet langt nok til å stille krav allerede fra 2024, men NHO mener at det i perioden bør åpnes for å utlyse utviklingskontrakter som vil bidra til å fremskynde utviklingen av null- og lavutslippsfly i kommersiell trafikk. Herunder legge til rette for pilot/utviklingskontrakter på enkeltstrekninger for å sikre innfasing av null- og lavutslippsfly så snart teknologien er moden.