1 av 3 NHO-medlemmer i Innlandet er ikke fornøyd med kjønnsbalansen i bedriften

Publisert

– Vi må rette inn tiltak for å utjevne det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

– Vi må rette inn tiltak for å utjevne det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

En undersøkelse blant NHO Innlandet sine medlemsbedrifter viser at 36 prosent av de som besvarte undersøkelsen ikke er fornøyd med kjønnsbalansen i egen virksomhet. 29 prosent opplever skjev kjønnsbalanse i søkermassen som et problem i rekrutteringsarbeidet.

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Det er bransjevis forskjeller, og det er særlig de tradisjonelt mannsdominerte bransjene som ikke er fornøyd med kjønnsbalansen og opplever dette som et problem i rekruttering: Byggenæringens Landsforening, NELFO, Norsk Industri, Offshore Norge. De som er mest fornøyd med kjønnsbalansen er i Finans Norge, Mediebedriftene, NHO Mat og Drikke og NHO Reiseliv.

– Dagens forskjeller i arbeidstilknytning mellom kjønnene henger i stor grad sammen med det som kalles det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, altså at kvinner og menn velger ulike utdanninger, karriereveier og stillinger. Flest kvinner jobber i offentlig sektor, menn i privat sektor. Lønnsgapet som eksisterer mellom kvinner og menn henger også i stor grad sammen med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, sier Kristiansen.

Tydelig stemme i familiepolitikken

NHO har valgt å være en tydelig stemme i familiepolitikken og jobber blant annet for:

  • Tredeling av foreldrepermisjonen (innført 1. juli 2018). NHO mener forslaget om todeling av foreldrepermisjon, foreslått av Barnefamilieutvalgets, NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene, er interessant og bør vurderes nærmere.
  • Fjerne kontantstøtten. Kontantstøtten motvirker likestilling og integrering ved at kvinner, og særlig innvandrerkvinner, velger å bli hjemme fremfor å delta i arbeidslivet.

– Kvinners inntog i arbeidslivet fra 1970-tallet og til i dag har gitt Norge store samfunnsøkonomiske gevinster. Likestilling er et av svarene på hvordan vi skal møte vekstutfordringene vi står overfor. Et mer likestilt arbeidsliv vil gi bedriftene bedre tilgang på arbeidskraft, øke produksjonspotensialet i økonomien og lette finansieringen av fremtidens velferd, sier Kristiansen.

Råd til bedrifter som ønsker å øke kvinneandelen i ledelsen:

  • Sett et mål for kvinneandelen.
  • Avmystifiser lederrollen og sørg for møteplasser.
  • Finn talentene tidlig, og tenk langsiktig.
  • Aktivt be kvinner om å søke.
  • Gi kvinner ledererfaring.
  • Mål effekten av arbeidet og start på nytt.

– Norske bedrifter er avhengig av å kunne bruke begge kjønns kompetanse. Norge trenger tiltak som fremmer høyere yrkesdeltagelse hos kvinner, og som rekrutterer flere kvinnelige ledere. Dersom bedriften skal ha de beste lederne, kan de ikke rekruttere fra 50% av befolkningen. Dessuten er det viktig med mangfold, og kvinner kan bidra med andre perspektiver, nettverk og annen erfaring og kompetanse. Det er verdifullt for bedriftene, avslutter Kristiansen.