April: Løypemelding fra bedriftene i Innlandet

Publisert

Arendalsuka 2021 - Biobaserte næringer

Arendalsuka 2021 - Biobaserte næringer.

INNLANDET: Resultatene i april viser at utsiktene er noe svekket siden mars. - Etter hvert som prisveksten fortsetter å falle og rentene dermed kan settes ned i andre halvår, vil optimismen og etterspørselen kunne ta seg opp, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

NHO sin månedlige medlemsundersøkelse er tatt opp fra 2. til 9. april 2024. 18 prosent av bedriftene i undersøkelsen vurderer nå markedssituasjonen som god (samme som mars), mens 29 prosent vurderer den som dårlig (28 prosent i mars). Samlet er situasjonsoppfatningen på Innlandet om lag uendret fra foregående måned.

Svekkede utsikter

Når vi spør hvordan bedriftene vurderer markedsutsiktene de neste seks månedene svarer 10 prosent at de venter bedring (tilsvarende 14 prosent i mars), mens 35 prosent venter forverring/nedgang (32 prosent i mars). Markedsutsiktene for de neste seks måneder er altså noe forverret siden mars.

-Tallene fra Innlandet viser betydelig mer pessimistiske enn landsgjennomsnittet, sier Kristiansen.

Store næringsvise forskjeller: Nasjonale tall: Det er store næringsvise forskjeller i hvor god markedssituasjonen vurderes. Best er situasjonen i Finans Norge og i Offshore Norge, mens situasjonen er svakest i NHO Byggenæringen og i Norges Bilbransjeforbund. 11 av 15 landsforeninger har et flertall som vurderer situasjonen som god. Vurderingen av utsiktene er svekket i 10 av 15 landsforeninger sammenlignet med i mars.

NHO Byggenæringen er også landsforeningen med størst pessimisme. Pessimismen er også stor i Nelfo, som også treffes av lavere byggeaktivitet. Best er utsiktene i NHO Transport og Offshore Norge. 

Markedsituasjon i fylkene: Det er en overvekt av respondenter som oppgir nåsituasjonen som dårlig i mer enn halvparten av fylkene. Situasjonen er best i Rogaland. Dårligst er situasjonen i Innlandet. 

 

Markedsutsikter neste seks måneder: Utsiktene er forverret i 11 av 15 fylker siden mars. Det er totalt 5 fylker som har overvekt av fremtidsoptimister. Pessimismen er størst i Innlandet og i Telemark, og minst er den i Finnmark og i Rogaland.  

- Nasjonalregnskapet for februar viste at fastlandsøkonomien vokste kun 0,1 prosent fra forrige til siste tremånedersperiode. Disse tallene tyder ikke på noen snarlig løft i aktiviteten. Det alle bedriftene i Innlandet trenger gjennom denne tiden, er mer forutsigbarhet både når det gjelder kostnader og skatt, slik at de kan styrke konkurranseevnen og skape arbeidsplasser og verdier, avslutter Kristiansen.