Innlandet har høyest eksportvekst i 2022

Publisert

Globus

Globus.

Menon Economics estimerer at eksporten la grunnlag for omtrent 25 000 arbeidsplasser i Innlandet i 2022.

Daglig deltar norske eksportører i et VM om å være best og billigst. Det presser dem til å tenke nytt, jobbe smartere og vri produksjonen dit mulighetene er. Og for en liten økonomi som opererer i en globalisert verden er eksport svært viktig. Eksport og import muliggjør arbeidsdeling, spesialisering og stordrift, og EØS-avtalen er den viktigste porten til vår eksportsuksess.

Innlandet hadde i 2022 en eksport på omkring 30 milliarder kroner. Dette er en økning på 46 prosent fra året før, og gjør det til det fylket i Norge med høyest eksportvekst i 2022. Norge eksporterte varer og tjenester i 2022 for hele 3 100 milliarder kroner, nesten en dobling fra 2021. Innlandets eksport er dominert av kraftintensiv industri. Denne næringen utgjør drøyt 40 prosent av eksporten fra fylket i 2022. De nest største eksportnæringene er reiseliv og forretningstjenester. Til sammen utgjør disse tre næringene omkring 55 prosent av den totale eksporten fra Innlandet i 2022.

Eksporten i Innlandet legger grunnlag for betydelig sysselsetting. Menon Economics estimerer at eksporten la grunnlag for omtrent 25 000 arbeidsplasser i Innlandet i 2022. Hele 10 900 er sysselsatte direkte i eksportbedriftene og 14 200 indirekte som leverandører. Dette tilsvarer da om lag 14 prosent av total sysselsetting i fylket. Fylkets største eksportkommuner i 2022 var Vestre Toten og Ringsaker.

Innlandet har flere eksportrettede bedrifter lokalisert i de ulike kommunene. Det største selskapet målt i verdiskaping, omsetning og sysselsetting er Nammo Raufoss, som sysselsetter nærmere 800 personer. Benteler Automotive Raufoss sysselsetter om lag 500 personer og er en av de store aktørene i kraftintensiv industri. Både Benteler og Nammo er viktige hjørnesteinsbedrifter. Andre dyktige eksportbedrifter er, for å nevne noen, Moelven, Forestia, Geno, Norsvin, Jiffy, Dokka Fastener og Øveraasen. 

Eksporttallene kommer frem i Eksportmeldingen 2023, en rapport som er utarbeidet av Menon Economics og skrevet på oppdrag fra NHO, LO, Eksfin, Innovasjon Norge og Nasjonalt eksportråd. Denne rapporten gjør at vi får et bedre kunnskapsgrunnlag og en felles virkelighetsforståelse. Men vi trenger å få frem enda flere lønnsomme eksportbedrifter innenfor enda flere sektorer. Eksportmeldingen viser at vi ligger bak nabolandene.

Et viktig premiss for eksport er EØS-avtalen. Medlemmene våre erfarer hver dag hvor avgjørende EØS-avtalen er for norske arbeidsplasser. EØS-avtalen er helt sentral for å realisere potensiale for jobbskaping. Vår velstand er også avhengig av handel, nasjonalt og internasjonalt. Vi er mer avhengig av andre land og andre mennesker enn noen gang tidligere. 40 prosent av norsk produksjon blir solgt til utlandet. 80 prosent av dette går til EU. Og 60 prosent av norsk import kommer fra EU-land.

Skal vi klare å fortsette å øke eksporten, må vi henge godt nok med på den rivende utviklingen som skjer i Europa nå, spesielt på det grønne skifte. EU mener alvor med sine ambisiøse klimamål, og går foran i den grønne omstillingen; både med store økonomiske midler og konkret regelverk. Dette skaper store muligheter for bedriftene i Innlandet i årene som kommer. Og EØS-avtalen er selve nøkkelen til dette mulighetsrommet.  

Av: Jon Kristiansen regiondirektør NHO Innlandet