Innlandet: Norges største veikryss

Publisert

Innlandet er som et gigantisk knutepunkt. All trafikk nord-sør og øst-vest går gjennom regionen. Innlandet er landets største veifylke og det eneste fylket som ikke har egne havner. Veiene er vårt hav og terminalene er våre havner. For treindustrien er godstransporten avgjørende. Derfor er veg og jernbane ekstremt viktig for vårt fylke.

NHO har lansert Samferdelsløftet nr. 5, næringslivets innspill til Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036. Samferdselsløftet er næringslivets forventninger til ny NTP. Samferdselsløftet for Innlandet bygger bl.a. på innspill fra bedriftene i Innlandet og felles konklusjoner i Vegforum Innlandet. Regjeringen legger fram for Stortinget ny NTP rett før påske neste år.

Fra NHO Innlandet løftes disse strategiske prosjektene:

 • RV4 Norges viktigste industriveg til markedene
 • IC handler om 2 tog i timen til Lillehammer, ryggraden i transporttilbudet
 • E6 Norges hovedakse nord-sør
 • E16 Den vintersikre veien mellom Østlandet og Vestlandet
 • Den internasjonale godskorridoren sikrer viktige næringer og tar ned redundans

 

Sitater fra regiondirektør Jon Kristiansen:

Samferdselsløftet gir viktige innspill til hvordan samferdselspolitikken bør innrettes, og at det har stor innvirkning på hele samfunnet. Bedriftene sine innspill er helt avgjørende om vi skal sikre god mobilitet, et bærekraftig velferdssamfunn, og utvikle regioner og lokalsamfunn.

 • Mange av markedene for bedriftene ligger på kontinentet og vi kan, og bør, gjøre noe med avstandsulempene ved å tilrettelegge for god samferdsel.
 • NHO innlandets medlemmer melder tilbake at samferdselspolitikken kan være god næringspolitikk. Det er fortsatt et stort behov for å bygge ny infrastruktur og ta vare på den infrastrukturen som allerede er bygget.
 • Norges viktigste industriveg, Rv. 4 Gjøvik -Oslo er helt avhengig av trafikksikkerhet, trafikkantnytte og fremkommelighet. Og, hele strekningen Mjøsbrua – Oslo må bygges ut
 • InterCity til Lillehammer; Ingen avsporing nå. IC er ryggraden i transporttilbudet. Det handler om flere og raskere tog på Dovrebanen.
 • E16 Fagernes – Hande er den øst/vest-forbindelsen med best vinterregularitet (Filefjell) og prosjektet skal løse fremkommelighet- og miljøutfordring gjennom Fagernes sentrum.
 • Det er et stort behov for en ny effektpakke for gods på bane: «Marked og redundans», for effektiv flyt av gods i de lengre korridorene, ved bruk av flere banestrekninger og koblinger mellom disse, samt flere effektive terminaler langs korridorene. Spesielt viktig med tanke på eksport og avlastning av Oslo-området
 • Beredskap, sikring av vegnettet og viktig infrastruktur er viktigere enn noen gang. Temperaturøkninger, hyppigere og kraftigere nedbør vil øke faren for skred og vil kunne føre til at det raser på nye steder. Vedlikehold og rassikring betyr både å sette dagens veinett i stand, og å sikre veiene for fremtiden.
 • Lenke til nettside og Samferdselsløftet, HER.