Ny nasjonal Transportplan: Jernbanen på skinner

Publisert

NTP

Foto: RicardoPhoto

Ny Nasjonal transportplan ble presentert fredag 22. mars. –De store gjennomslagene i Innlandet er et resultat av godt samarbeide, felles prioriteringer i regionen og hardt arbeid gjennom mange år, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Gjennomslag for jernbane:

- Det er gledelig å bemerke gjennomslag for jernbanen i Innlandet. Det er en satsing på Intercity til Hamar og krysningsspor videre mot Lillehammer, store utbedringer på Kongsvingerbanen og planlegging for elektrifisering av Røros- Solørbanen. Dette øker mobiliteten for gods og persontrafikken på jernbanen gjennom Innlandet.

- Men, vi må huske på at dette ikke realiseres før pengene kommer over statsbudsjettene. Selv om politikerne våre må jobbe videre for å realisere pengene i Statsbudsjettene framover, er dette er en seier for gods- og persontrafikken og for beredskapen, nord-sør og øst- vest, sier Kristiansen.

Veisatsingen uteblir – går utover eksportindustrien

RV 15: Det er et stort gjennomslag at RV 15 Strynefjellstunnellene kommer med i Nasjonal Transportplan. - Dette er en svært viktig øst-vestforbindelse, og en strekning som Vegforum Innlandet har prioritert gjennom flere år, sier Kristiansen.

RV 4: Regjeringen har tatt mål av seg om å øke industrieksporten med 50 prosent innen 2030.       - Uten at vi prioriterer investeringer i viktig infrastruktur som RV 4, blir det med praten, kommenterer Kristiansen.

Fylkesveg-pakken: Fylkene får samlet gjennom rammetilskudd en fylkesvegpakke (drift- og vedlikehold) på totalt 65 milliarder, en økning på 16 milliarder. Innlandet er landets største vegfylke og har et etterslep på vegvedlikehold på 8 milliarder kroner. - Fylkesvegpakka er ikke nok, men vil bidra i riktig retning for å "ta vare på det vi har", sier Kristiansen.

E16 Fagernes: For å utløse alle de utbedringene som er gjort de siste årene på begge sider av fjellet, må strekningen E16 Fagernes-Hande prioriteres. - På den vintersikre vegen øst-vest mangler en stor veistrekning- Fagernes sentrum er en flaskehals, sier Kristiansen.

Nye Veier: Innlandet har de fleste av våre viktigste vegstrekninger i porteføljen til Nye Veier. I den porteføljen er det mange prosjekter som skal konkurrere om de begrensede midlene. - Det betyr svært usikker framdrift for E6 Moelv og nordover, RV4 Mjøsbrua – Gjøvik, E 16 Kongsvinger og RV 25 Hamar-Løten, konstaterer Kristiansen.

Det handler om mobilitet

Mjøssykehuset: Mjøssykehuset står etter planen ferdig i 2033. Dette utløser en stor trafikkøkning og et stort behov for å legge til rette for gode mobilitetsløsninger. - Det er derfor bra at Intercity prioriteres i NTP, men med begrensende midler hos Nye Veier blir det ikke ny Mjøsbru og RV4 til Gjøvik på lang tid. Hvis ikke staten "stokker beina" her, ligger det an til transportkaos for det nye Mjøssykehuset, sier Kristiansen.

Verdien av mobilitet: En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Folk må på jobb, og varer må til markedet, så raskt og effektivt som mulig. - Er mobiliteten i Innlandet god, vil også regionen vår tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og stimulere til nye investeringer i næringslivet, avslutter Kristiansen.