Næringslivet i Møre og Romsdal

#005

«Vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må». Dette er mottoet for klyngetenkingen som har gitt en stor del av næringslivet i Møre og Romsdal en verdensledende posisjon. Omstillingsdyktig, nyskapende og fremoverlent er andre stikkord som kjennetegner landets mest eksportrettede region.

 

Møre og Romsdal er en av Norges mest eksportrettede regioner. Over 10 prosent av all norsk eksport (minus olje og gass), kommer fra Møre og Romsdal.  Næringslivet er særlig dominerende innen maritim/marine næringer, møbel, petroleum og reiseliv. 

Naturgitte ressurser og nærhet til havet har lagt grunnlaget for det som i dag er et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv, preget av dynamiske næringsklynger med et stort innslag av industriell virksomhet. 

Møre og Romsdal har:

  • Verdens mest effektive verftsindustri for bygging av avanserte fartøyer.
  • En unik leverandørindustri innen maritim sektor og olje/gass. 
  • En kombinasjon av konkurranse og samarbeid i sterke næringsklynger. 
  • Gründer- og entreprenørskapskultur som er kjennetegnet av innovasjon og vilje til å ta risiko.
  • Mange familieeide bedrifter som tenker langsiktig, selv i nedgangstider.
  • Globalt eide bedrifter med sterke forretnings- og kunnskapskoblinger.
  • Sterk kunnskap om havet, bygd opp gjennom århundrer med fiskeri i nære og fjerne farvann. 
  • natur og muligheter for opplevelser som tiltrekker seg tilreisende fra hele verden

Maritim næring
Den maritime næringen er i hovedsak lokalisert i de ytre delene av Møre og Romsdal. Havbruksdelen og leverandørene er spredd over hele fylket, men de største konsentrasjonene finner man på Sunnmøre. Den maritime næringen består av en komplett klynge med rederier, verft, utstyrsleverandører og designbedrifter. Denne klyngetenkningen gir næringen store konkurransefordeler i kampen om kundene i det internasjonale markedet. Næringen er kjent for høy grad av omstillingsevne og nyskaping. Den maritime næringen i Møre og Romsdal har en omsetning på godt over 60 milliarder årlig, og sysselsetter ca. 15 000 personer (2015).  

Marine næringer
Møre og Romsdal er det suverènt største fiskerifylket i Norge. I 2016 ble det eksportert sjømat herfra for 16,9 milliarder, noe som utgjør 22% av den samlede sjømateksporten fra Norge.  EU er det største markedet og gode handelsavtaler gjennom EØS er helt vesentlig for verdiskapningen og fortsatt vekst. 
Fylket har betydelig fiskeforedling industri, for eksempel innen klippfisk. Rundt 90 prosent av den norske klippfiskeksporten er foredlet i Ålesundsregionen. Møre og Romsdal er det femte største oppdrettsfylket og er også nasjonalt tyngdepunkt innen den raskt voksende biomarine næringen.

Møbel
Møre og Romsdal er kraftsenter for norsk møbelnæring. Ca. 40 prosent av de ansatte i møbelindustrien i Norge jobber i bedrifter som er lokalisert her. Med et begrenset hjemmemarked er møbelindustrien helt avhengig av gode handelsavtaler med utlandet. EU er det desidert viktigste markedet.  

Petroleum
Møre og Romsdal har to ilandføringssteder for gass; Nyhamna og Tjeldbergodden. Det meste av produksjonen herfra, eksporteres i rør direkte til Storbritannia. Petroleumsnæringen har stor basevirksomhet i og rundt Kristiansund og et stort innslag av oljeservicebedrifter fordelt over hele fylket.

Reiseliv
Møre og Romsdal er velsignet med en naturlig skjønnhet. Reiseliv er en av de raskest voksende næringene og siden 2004 har verdiskapningen innen reiseliv blitt mer enn firedoblet. 
Det legges stor vekt på utvikling av aktivitet og opplevelser og det er her veksten er ventet å bli størst i tiden framover. 
Med turistmagneter som Geiranger, Trollstigen, Atlanterhavsvegen og andre attraksjoner, trekker Møre og Romsdal til seg reisende fra hele verden. Tyskland, Sverige, Nederland og Storbritannia er de største markedene, mens Asia/Østen blir et stadig viktigere marked. 
Møre og Romsdal er det største cruisefylket på Vestlandet. I 2017 var det 418 cruiseanløp med nær 700 000 passasjerer. 

Annen industri
Møre og Romsdal har flere nasjonalt store aktører i prosessindustri, stein og bergverk, bl.a. Hydro Sunndal og Omya Hustadmarmor. Felles for de aller fleste bedriftene er at de konkurrerer i det globale markedet og har samme krav til innovasjon og nytenking som annen industri.


Se også: Fylkesstatistikk for Møre og Romsdal 2017