Eksportveien gjennom Romsdalen og Møreaksen bør prioriteres

Publisert

E136 gjennom Romsdalen har mange smale og trange parti.

NHO Møre og Romsdal peker på veier som styrker eksportbedriftene og halverer reisetiden mellom de store byene som det viktigste i innspillet til Nasjonal Transportplan (NTP).

Gode transportårer er viktige for at folk kan bo og arbeide i hele landet. Som et av Norges største verdiskapningsfylker og den nest største eksportregionen i landet, er Møre og Romsdal helt avhengige av å ha et veinett som sikrer forutsigbar og god fremkommelighet for gods og folk.

Denne uken kommer NHO med Samferdselsløftet, som er næringslivets innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) i perioden 2025-2036.

- Satsing på veier som hjelper bedriftene til videre vekst, og som bygger opp under det å være en attraktiv region, er det viktigste i perioden som kommer, sier regiondirektør Espen Remme i NHO Møre og Romsdal.

Innspillet fra næringslivet i fylket er forankret i styret til NHO Møre og Romsdal som består av en rekke bedriftsledere fra ulike bransjer.  

I innspillet til NTP har NHO Møre og Romsdal følgende prioriteringer:

1. E136 Eksportveien gjennom Romsdalen med utbedring av flaskehalser

E136 fra Ålesund til grensen til Innlandet er den viktigste samferdselsåren i Møre og Romsdal både for persontransport og viktige og tidskritiske varer som skal inn og ut av regionen. Store deler av denne veien er langt unna å oppfylle dagens krav til standard. Det er unison enighet innad i fylket om at strekningen, omtalt som eksportveien, må prioriteres i Nye Veiers portefølje.

2. Fergefritt E 39 Ålesund - Molde (Møreaksen)

En samlet utbygging av fjordkryssingsprosjektet E39 Ålesund– Molde er nærmest gryteklart og må prioriteres med midler til snarlig igangsetting. Strekningen E136 er samlokalisert med E39 Ålesund–Ørskogfjellet, og reguleringsarbeidet her må intensiveres og prioriteres på lik linje med den undersjøiske kryssingen av Romsdalsfjorden. Dette vil nær halvere reisetiden mellom de to største byene i fylket og styrke Møre og Romsdal som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Andre prioriteringer

- Halsafjordsambandet er viktig for vare- og persontransport mellom Møre og Romsdal og Trøndelag, og for å knytte bo- og arbeidsmarkedet på Nordmøre tettere til Romsdal og fylket ellers.

- E39 Vegsund–Breivika er fylkets mest trafikkerte strekning, og trafikkmengden er økende (ÅDT ca. 30 000). Det er stort behov for utbedring av trafikkflyt og sikkerheten på den ulykkesutsatte veien.

- Broløsningen over Sulafjorden (HAFAST) vil koble de sterke industriklyngene i Indre og Søre Sunnmøre til byene Ålesund, Molde og Kristiansund, samt eksportveien E136 og Ålesund lufthavn Vigra. Videre sørover er kryssingen av Ørstafjorden og løsningen rundt Eiksund viktig for god trafikkavvikling.

- Riksvei 15 Strynefjellsvegen er den viktigste transportkorridoren fra Indre og Søre Sunnmøre mot Østlandet og Europa. Strekningen har smale, brannfarlige tunneler uten nødnett, slukkevann og havarinisjer og oppfyller ikke dagens krav til sikkerhet. Det forslåtte alternativet med arm til Geiranger vil gi en sikker helårsvei mot Østlandet og sikrer viktig beredskap og evakuering ved ras fra Åkerneset og påfølgende tsunami.

- På generelt grunnlag vil NHO understreke betydningen av at fylkesveiene blir utviklet sammen med riksveinettet. Det er fylkesveiene som går der bedriftene er. Fergetilbudet gjennom åpning og frekvens er en del av dette veinettet.