Fremtidig flytilbud i støpeskjeen - kortbanenettet er vår kollektivtransport

Publisert

Regionale ruteflygninger i Nord-Norge er viktig for vekst, mobilitet og utvikling!

Utformingen av flytilbudet på kortbanenettet i perioden 2024-2029 er i gang. NHO Nordland har gjort en grundig jobb med sitt innspill til departementet og Fylkeskommunen. - Vi har lyttet til medlemsbedriftene våre og foreslått en ny måte å tenke kollektivtransport i lufta på, sier regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen.

Ingen land har mer innenlands flytrafikk enn Norge, og spesielt i vår landsdel er fly like viktig som bussen er for mange andre. Vi trenger god mobilitet for bo- og blilyst, samtidig som næringslivet etterspør rask og effektiv forflytning av arbeidskraft og mobilitet for sine ansatte.  Kortbanenettet er viktig for bedriftene, og nå skal samferdselsdepartementet lyse ut anbud for FOT-ruter i perioden 2024-2029. (FOT: Forpliktelse til offentlig tjeneste).

Hele høringsnotatet kan du lese HER. 

Vår mening er at flytilbudet over tid har blitt marginalisert, både på grunn av høy pris og at frekvensen(antallet avganger) har blitt redusert. I likhet med kollektivplanlegging på andre transportformer må flytilbudet oppskaleres og prisen reduseres. Nytten av et godt flytilbud er stor, og slik kan vi bygge ny næring og skape enda mer verdier rundt om i samfunnene.

Vi er også klar for ny teknologi, der lav- og nullutslippsløsninger i kommersielt kan trafikkere våre kortbaner som de første i verden.

Vårt innspill er sendt til Samferdselsdepartementet, og vi har også hatt møter med Nordland fylkeskommune, som lyttet til våre innspill.

Fylkesrådet i Nordland Fylkeskommune lyttet til NHO Nordland og våre medlemmers innspill, der vi trekker frem blant annet:

  • Fly skal være en forutsigbar og naturlig reisemåte, som gir økt bevegelsesfrihet og skaper ringvirkninger i nærings- og samfunnslivet
  • Prisene på kortbanenettet må reduseres betydelig, samtidig som det må lages en ordning for gjennomgående billetter der det benyttes flere strekninger i samme reise
  • Prognosene som legges til grunn tar ikke høyde for næringslivets behov, spesielt på kommende vekst og investeringer som må tas høyde for i utformingen av fremtidig rutetilbud
  • Flytilbudet må være tilbudsdrevet, altså lagt opp slik at folk og bedrifter kan velge fly og sånn bidrar til utvikling og vekst
  • Det skal legges inn opsjon på utviklingsanbud for innfasing av null-/lavutslippsløsning på en utvalgt strekning i perioden.
  • Fylkesrådet legger til grunn at eksisterende lufthavnstruktur skal opprettholdes.

Her kan du lese NHO Nordland med flere sitt høringsinnspill til Nordland Fylkeskommune.

 

Innspillet fra Nordland Fylkeskommune, og et eget fra NHO i nord, gikk til til samferdselsdepartementet rett før jul. 

Mer om høringensrunden og prosessen kan du lese på regjeringens side.