Mye bra, men langt fra nok i ny NTP: – Regjeringen har lavere ambisjoner for Nordland enn næringslivet

Publisert

Regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland mener det er rom for en mer ambisiøs satsning på samferdsel i Nordland enn det regjeringen legger opp til i sitt forslag til ny nasjonal transportplan (NTP). Foto: Moment Studio for NHO

Et sårt nødvendig jernbaneløft uteblir og flere gryteklare veiprosjekter må fortsatt vente på grønt lys. – Det er mye bra i forslaget til transportplan, men regjeringen har helt åpenbart lavere ambisjoner for Nordland enn næringslivet, sier Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland.

– Med unntak av fiskerihavner og de prosjektene som Stortinget allerede har vedtatt startet, så skal det ifølge regjeringens forslag ikke påbegynnes nye samferdselsprosjekter i Nordland før 2032. Det er tydelig at nordlandssamfunnet står foran en viktig jobb for å få endret på dette. Nå skal transportplanen behandles i Stortinget, og endringer både kan og bør skje. Vi satser på at dette er arbeidsuhell som lar seg rette opp i, sier Hans Christian Hansson.

Han er tydelig på at forventningene til den nye Nasjonal transportplan (NTP), som ble offentliggjort av regjeringen fredag før palmehelgen, har vært høye.

– Bedrifter fra Andøy i nord til Bindal i sør står klare til å investere og skape aktivitet og arbeidsplasser, men da må også infrastrukturen være på plass. Transport og mobilitet for folk og gods er blant de aller viktigste rammevilkårene for medlemsbedriftene våre, sier Hansson i en første kommentar til planen.

Han legger til:

– Det har ikke manglet på lekkasjer fra planen de siste ukene, og flere av dem har vi applaudert. Nå sitter vi med en foreløpig fasit. Mange viktige prosjekter for Nordland har fått plass i den andre seksårsperioden av planen. Det er verken nytt eller godt nok. Regjeringen har helt åpenbart lavere ambisjoner for Nordland enn næringslivet, konkluderer regiondirektøren.

Skuffet over manglende togsatsning

NHO Nordland savner særlig en tydelig plan for opprusting av Nordlandsbanen og Ofotbanen.

– Det ligger inne en kanskje-formulering om behovet for oppgradering av Ofotbanen – og en effektpakke for mer kapasitet på Nordlandsbanen ligger først inne i andre seksårsperiode. Det er ikke holdbart for jernbanen i Nordland som allerede sliter med både pålitelighet og kapasitet, og hvor potensialet for mer grønn transport er stort, sier Hansson.

Konseptvalgutredningen (KVU) for Nord-Norge som kom i fjor høst konkluderte også med behovet for videreutvikling av Nordlandsbanen og Ofotbanen. På grunn av såkalt pågående kvalitetssikring har man valgt å ikke ta stilling til KVU-en i dette forslaget til NTP.

– Det vil dermed ta mange år før det enorme arbeidet og kunnskapsgrunnlaget som ligger bak KVU Nord-Norge får noen betydning for planleggingen av transportsystemet i landsdelen. Det er nitrist, og en enorm mulighet som man lar glippe, sier Hansson.

Viktige veiprosjekter utelatt

Når det gjelder veier har bedriftene i Nordland sagt tydelig fra – og NHO har gjort en knalltøff prioritering av hvilke prosjekter som er spilt inn til NTP-en. Aller viktigst er E6 Sørfold-tunnelene.

– E6 Sommerset-Mørsvika er planlagt til andre periode. Det er i media uttalt en ambisjon om effektiv og løpende utbygging, men formuleringen i NTP om dette er ikke offensiv nok. Her forventer vi mer klarhet, sier Hansson.

Blant øvrige veiprosjekter NHO Nordland har prioritert, er E10 Nappstraumen-Å, E6 Narviktunnelen, E6 Sørelva-Borkamo og RV80 Bodø-Fauske de viktigste.

– Ingen av disse prosjektene ligger inne i første periode av planen. Faktisk har både RV80 og Narviktunnelen falt ut. Sistnevnte er i en såkalt planportefølje, selv om prosjektet er ferdig planlagt og det kun står om plassering av noen bomstasjoner. Dette holder ikke, sier Hansson.

På den positive siden roser han regjeringen for å satse på viktige fiskerihavner i Nordland.

– Røst, Værøy og Andenes er inne i første periode. Her har regjeringen skåret gjennom og tatt en viktig og riktig beslutning om fortgang på Andenes. Det er godt jobbet, påpeker Hansson, som også legger merke til en upresis formulering om Ballstad i andre periode.

– Ballstad er en av Lofotens mest aktive fiskeri- og servicehavner. En omtale er bedre enn ingenting, men vi håper stortingsbehandlingen kan bidra til noe mer forpliktende.

Også Sjømat Norge etterlyser dobbeltspor

Flere av landsforeningene i NHO-fellesskapet i Nord-Norge hadde forventet en mer ambisiøs plan:

– Vi er skuffet over at Ofotbanen ikke får et betydelig løft. Denne strekningen er veldig viktig for sjømatnæringen, sier Kine Mari Karlsen, regionsjef havbruk nord i Sjømat Norge.

Hun fremhever særlig behovet for dobbeltspor da store mengder sjømat sendes fra Narvik til Oslo gjennom Sverige hvert år.

Stein Windfeldt, direktør i EBA Nord-Norge, er også svært opptatt av fortgang på E6 i Sørfold. Han minner dessuten om behovet for opprustning av fylkesveier. Det er varslet en nasjonal satsing på fylkesveier, i form av bevilgninger som gis som frie midler til fylkeskommunene. 

– Det er kjent at det er stort etterslep på fylkesveier over hele landet. I Nordland er store deler av de viktigste næringsveiene fylkesveier, og det er derfor helt nødvendig at det bevilges statlige midler til vedlikehold og oppgradering, sier Windfeldt.

Totalt for fylkesvei legges det opp til at Nordland skal få til sammen 4 milliarder kroner i første seksårsperiode, i tillegg til det ordinære rammetilskuddet. I første seksårsperiode innebærer det en økning på nærmere 800 millioner kroner sammenlignet med flat videreføring av 2024-budsjettet.

– Her påhviler det Nordland fylkeskommune et stort ansvar å forvalte disse midlene på en god måte, sier Windfeldt.

Det er særlig FV 810/FV17 Stokkvågen-Mo i Rana og FV76 Tosenveien Brønnøy-Vasselv NHO Nordland har bedt om at prioriteres så fort som mulig.

Politisk lederskap viktig fremover

Fremover har regiondirektør Hansson store forventninger til stortingsbehandlingen av NTP-en, og ikke minst de faktiske midlene som utløses.

– Politikerne må planlegge for den samfunnsutviklingen de ønsker, og ikke bare utsette prosjekter de muligens mener gir lite oppmerksomhet eller få nye velgere. Nå trenger vi at de løsningene som faktisk er best for landsdelen og legger til rette for den ønskede utviklingen vinner frem. Det krever at vi i Nord-Norge står sammen, og det kommer til å kreve politisk lederskap, minner regiondirektøren om.

– Vi har mange gode og viktige samferdselsprosjekter som både gir valuta for pengene når det gjelder jobb- og verdiskaping, samtidig som de styrker beredskapen i en geopolitisk stadig viktigere landsdel. NTP-en handler sånn sett om langt mer enn bare transport. Dette planverket er i stor grad grunnmuren for næringslivet vårt, og særlig i en eksport- og transportintensiv region som vår, sier Hansson.

Nasjonal transportplan, som revideres hvert fjerde år, er en omfattende stortingsmelding som skisserer regjeringens visjoner og strategier for utviklingen av Norges transportinfrastruktur over en tolvårsperiode. Planen omfatter alle aspekter av samferdsel, det vil si vei, jernbane, luftfart og sjøtransport, og legger grunnlaget for fremtidige investeringer og vedlikehold. Den første seksårsperioden av planen er spesielt viktig, da den setter agendaen for de mest presserende prosjektene.