Høringsinnspill - Regional transportplan 2022-2033 med handlingsprogram

Publisert

Infrastruktur legger grunnmuren for jobb- og verdiskaping i årene som kommer, det er derfor avgjørende at vi får utbedret samferdselen flere steder i regionen for å ha levende lokalsamfunn med arbeidsplasser og muligheter for vekst og nye etableringer.

NHO Nordland (vi) finner høringsforslagene til Regional Transporsplan 2022-2033 sin strategisk plan og handlingsprogram oversiktlig med en god beskrivelse av utfordringsbildet. Høringsforslaget har tatt inn flere av de innspill NHO Nordland i tidligere høringer har vektlagt.

Du kan laste ned hele høringsinnspillet her.

Samtidig er det noen forhold som vi ønsker å kommentere, disse vil bli presentert under. 

Våre overordnede kommentarer:

(1)Kost/ nytte vurdering 

Vi har tidligere pekt på svakheten med statens modell for beregning av kost/nytte. Dersom fylkesveiprosjekter i porteføljen skal prioriteres ut fra kost/nytte bør modellene som benyttes gjenspeile den faktiske verdien et prosjekt har. ÅDT er ikke tilstrekkelig for å beregne samfunnsøkonomisk nytteverdi. Det vises til oppdatert kunnskap om dette, blant annet rapporten «Forsinkelser på vei i Nord-Norge» (Menon 2020).

(2)Fra kyst til market-strategien burde forankres bedre.

Vi mener at FV17 med tverrforbindelser som knytter kysten til riksveinettet og er for store deler av kystsamfunnene hovedvei. FV 17 bør ha et særskilt fokus på helårs sikker fremkommelighet.  

Vi mener at rammene i det foreslåtte utkastet i liten grad oppfyller målsettingene i «kyst-til-marked-strategien».

(3) Manglende finansiering til å dekke de løpende behovet

Vi ønsker å oppfordre Fylkeskommunen til å legge en mer detaljert plan på hvordan de mindre prosjektene er tenkt finansiert i planperioden. 

(4) Investering 

Infrastruktur er en av de viktigste oppgavene fylkeskommunen har, og vi vil sterkt anmode om at rammen til utbedringer og investering økes betydelig. 

(5) Infrastruktur som møter nye teknologier

Vi mener at fylkeskommunen må være en aktiv pådriver for økt investering i infrastruktur for å ta i bruk nye teknologier 

Vi mener at trafikkerte fylkesveier må ha samme krav til infrastruktur for nye energibærere som på riksvegnettet. 

(6) Drift og vedlikehold

Vi mener det bør opprettes en egen «flaskehals- og trafikksikkehetspott» som effektivt og raskt bedrer fremkommeligheten på utsatte strekninger. I høringsutkastet er det egen portefølje på mindre utbedringsprosjekt. Det må settes av tilstrekkelige midler til dette, også til uforutsett vedlikehold.  

Vi mener at en gjennomsnittlig planlagt ramme på 150 millioner årlig til mindre utbedringsprosjekter på fylkesvei er langt fra behovet for å øke og opprettholde vegstandarden i Nordland. 

(7) Langsiktig og forutsigbar fremkommelighet

Vi mener at i arbeidet med ruteplanlegging og/eller tilbudsendring skal berørte interessenter bli hørt før beslutninger tas. 

Vi mener at fremkommeligheten på viktige næringsveger må være forutsigbar og at vedlikehold og drift må gjenspeile dette. 

Vi ber fylkeskommunen arbeide for døgnåpne tollstasjoner på trafikkerte grenseoverganger. 

Det er nødvendig å dimensjonere fergetilbudet til og fra øysamfunnene slik at det er i tråd med næringslivets behov og investeringsplaner 

 (8) Universell utforming ved kaianlegg

Vi ønsker å oppfordre Fylkeskommunen til å utrede problematikken rundt sikkerhet for brukere av hurtigbåttilbudet/kaianlegg og komme med en konkret plan for hvordan dette kan løses i det nye planforslaget. 

Også anbefales det å se på om det vil la seg forbedre regularitet for reisende som ikke har alternativ til båtforbindelser. Det er nødvendig å dimensjonere fergetilbudet til og fra Lovund slik at det er i tråd med næringslivets behov og investeringsplaner  

(9) Ekspeditørløse havner

Flere av våre medlemmer opplever i dag store utfordringer knyttet til frafall av ekspeditørfunksjonen ved kai, både i forhold til godstransport, varelevering og bestillinger. 

 Her må det inn konkrete tiltak som spesifiserer håndtering av gods over kaianlegg. Skal man ha effektive, trygge, miljøvennlige systemer, må man på et tidspunkt stadfeste hvilke tiltak som kan oppfylle dette.  

(10) Anbud

Vi mener det i RTP må etableres en anbudspolitikk med rimelig tid fra tilbudsfrist til oppstart. Eksempelvis bør krav fra tilbudsfrist til oppstart med nybygg eller nytt krav til materiell på 3 år, og kontraktsperioder på minst 8-10 år i investeringer med nytt materiell. 

Vi vil fremheve det foreslåtte delmålet om å «Sikre et godt og anstendig arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser». Seriøsitetskrav må være implementert og gjennomgående i fylkeskommunens anbud. 

Årlig regulering av godtgjørelsen: Grunnet uforutsigbarhet i drivstoff priser og liten andel av drivstoff i konsumprisindeksen mener vi at kostnadsindeks for innenriks sjøfart for små hurtigbåter må brukes. Det er sterkt ønskelig at Fylkeskommunen endrer ordlyd i konkurransegrunnlagene slik at risiko mht prisutvikling reduseres til et håndterbart nivå. 

(11) Grønn luftfart

Vi mener det bør være et uttrykt mål fra fylkeskommunen at Bodø lufthavn som nav i kortbanenettet, bør bli en sentral arena for uttesting- utvikling- og innføring av grønn luftfart i Norge. 

God frekvens og billettpriser på kortbanenettet er avgjørende både for interntrafikk i fylket og lengre reiser nord/sør, oppgir bedriftene i våre undersøkelser.  FOT-rutetilbud med frekvens og billettpriser som ivaretar god og hurtig mobilitet på hele kortbanenettet i Nordland er viktig for bedriftene. 

Innspillene fra tidligere

I tidligere innspill la NHO Nordland til grunn følgende større prosjekter som spesielt viktige, blant annet basert på innspill fra medlemsbedrifter, næringsforeninger og regionråd. Vi og våre medlemsbedrifter er godt fornøyd med at flere av våre prioriteringer har funnet veien inn i den nye RTP. 

Les mer om innspiller på strekninger og prioriteringer her.

Du kan laste ned hele høringsinnspillet her.