NHO styrene i nord møter med Nord-Norgebenken

Publisert

I slutten av oktober samlet NHOs nordligste styrer seg for en viktig dialog med Nord-Norgebenken, en samtale som kastet lys over de presserende spørsmålene knyttet til kraft- og nettsituasjonen i nordområdene.

Siv Mossleth (sp) var raskt ute med å ønske oss velkommen og uttrykke sin takknemlighet for besøket og understreket betydningen av en tett dialog med næringslivet. Hun pekte klart og tydelig på nett og kraft som sentrale områder og uttrykte bekymring for Fosen-sakens innvirkning på prosjekter i nord.  

Den pågående konflikten og de steile frontene rundt dette temaet ble også trukket frem som skadelige for prosjekter Nord-Norge, og det ble en liten runde om hvordan vi skal komme oss videre. Vindkraft er en av de viktigste satsingsfeltene for å nå målene som er satt, men det er en komplisert sak som krever involvering fra flere parter. 

Bengt Rune Strifeldt (FrP) fra Finnmark ga uttrykk for bekymring knyttet til kraftutfordringer og den pågående elektrifiseringen av Melkøya. Han understreket at de kommende to tiårene vil by på betydelige utfordringer, spesielt med tanke på vindmøller til lands og til havs. Og legger til at samarbeid vil bli viktigere i årene som kommer 

Bjørnar Skjæran (ap) poengterte at viktige beslutninger nå vil være avgjørende for områdets vekst. Han understreket nødvendigheten av kraftprosjekter og avkarbonisering av kraftproduksjonen i nord. Og de kommer frem at de fleste er positive til ideen om vindkraft til lands og til havs, samtidig som Skjæran mente det var essensielt å fokusere på utviklingen av sentralnettet for å lykkes. 

Nord-Norgebenken –klar enighet 

Den samlede enigheten blant representantene om behovet for økt satsing på utvikling av infrastruktur, spesielt knyttet til kraft og nett, var tydelig.  

En felles enighet og forståelse må etableres mellom stortingspolitikerne, lokalpolitikere og næringslivet i nord for å sikre prioritering av regionens behov i det lange løp. Wilfred Nordlund (sp) oppfordret bedriftene til å aktivt kontakte og engasjere politikerne, for å sikre at nordnorske bedriftenes stemmer blir hørt. 

Behovet for å involvere lokale aktører i utbyggingen av kraft og nett er noe Erlend Svardahl Bøe (h) understreker er helt vesentlig for å få i gang utviklingen. Han fremmet ideen om å se nærmere på eksisterende kraftressurser og økonomiske tiltak for å gjøre investeringer mer attraktive, og flere nikker i at dette er et viktig steg for å få til utvikling –økonomiske initiativer som sikrer vekst. 

Runar Sjåstad (ap) påpekte behovet for bedre infrastruktur for import og eksport, spesielt med tanke på arealressurser i Finnmark, for å fortsette vekst og utvikling i regionen. 

Areal; samferdsel, vern og nye næringer 

Diskusjonen strakte seg videre til vern av naturressurser, der Mossleth (sp) understreket behovet for å forvalte naturen på en måte som tillater næringsvirksomhet i områder som er og skal vernes, på en måte som er bærekraftig og god som ikke skader områdene, slik at 30% av verneområdene ikke stenges helt for aktivitet. 

Samferdsel ble også et sentralt tema, hvor diskusjonen dreide seg om behovet for samarbeid for å sikre nordlige prosjekter i de nasjonale transportplanene (NTP), her legger Skjæran (ap) trykk på NHOs rolle som kunnskapsaktør som innhenter behov og legger frem tydelige prioriteringer for prosjekter som alle i nord må kunne stille seg bak. Blir det for mye uenighet og for mange prosjekter, vil færre få gjennomslag i nord, så samarbeid for å fronte de største prosjektene er vesentlig. 

Under dialogen var man kort innom de skattepolitikkens utfordringer og behovet for NHOs involvering i å løfte nye næringer; forskning, romfart, mineralutvinning og helse. Her fikk Nord-norgebenken innblikk i hva som trengs av rammevilkår for å komme i gang og bygge opp to andre næringer; batteri og havbruk til havs. 

Satsing på kompetanse og utdanning 

Investere i ungdommen og fremtidige arbeidstakere er en av de viktigste oppgavene for å sikre utviklingen og har stor betydning for hele vår landsdel, og er noe Øystein Mathisen (ap) legger til når det kommer til dialogen om å løfte landsdelen videre. Han understreket behovet for bedre finansiering for å redusere frafallet fra videregående skoler og for styrking av universitetene, spesielt med desentralisert utdanning, er noen av punktene som må være i fokus for å sikre tilbudet i nord. 

 

Samtalen avsluttet med en oppfordring fra NHO om å se nærmere på koronalånsordningen og dens innvirkning på reiselivsbransjen i nord, samt viktige fremtidsnæringer som batteriindustri og havbruk til havs. 

 

Dette møtet markerte en enighet om behovet for tett samarbeid mellom politikere, næringsliv og lokale aktører for å adressere Nord-Norges utfordringer innen kraft, nett, infrastruktur, kompetanse og nye næringer. Og er et av møtene i en serie for samarbeid fremover. 

Politikere til stede: 

 • Bjørnar Skjæran (ap) - finanskomiteen 
 • Øystein Mathisen (ap) - utdannings- og forskningskomiteen 
 • Siv Mossleth (sp) - helse- og omsorgskomiteen 
 • Wilfred Nordlund (sp) - leder næringskomiteen 
 • Erlend Svardal Bøe (H) - helse- og omsorgskomiteen (Troms) 
 • Runar Sjåstad (a) - Næringskomiteen (Finnmark) 
 • Geir Adelsten Iversen (sp) -transport- og kommunikasjonskomiteen (Finnmark) 
 • Bengt Rune Strifeldt (FrP) - Næringskomiteen (Finnmark) 

Styremedlem til stede 

 • Espen Haaland, styreleder 
 • Siv Moxnes, nestleder 
 • Caroline Gjestemoen, medlem 
 • Kolbjørn Haarr, medlem 
 • Tom E. Kristiansen, medlem 
 • John-Arne Hansen, 2. varamedlem 
 • Hilde S. Rønningsen, 3. Varamedlem