Næringslivet i Rogaland

Næringslivet i Rogaland på 5 minutter

Energi
Equinor er Rogalands største og viktigste arbeidsgiver, og operatør for 60 % av all produksjon på norsk sokkel. I tillegg er selskapet en betydelig internasjonal aktør og listes blant verdens største og viktigste energiselskap. Selskapet har ledende kompetanse på å utvinne olje og gass og har blitt kåret til verdens beste leteselskap flere ganger.

Gassco på Karmøy opererer de store gassrørledningene fra norsk sokkel til Europa. Energiverdien av norsk gass-eksport tilsvarer energien produsert av 152 000 vindmøller. Norge er dermed den viktigste gassleverandøren i det europeiske energimarkedet.

Med Norsk Vindenergi sin satsing på Jæren har også Rogaland blitt et viktig fylke for vindkraft. Fylket er en av landets ledende leverandører av vannkraft, og her er både Haugaland Kraft og Lyse viktige aktører. De har tatt kraftdistribusjonen videre og utviklet tjenester tilknyttet datafiber som TV, telefoni og alarmtjenester. 

Oljeteknologi
Klyngen av mekaniske bedrifter har vært avgjørende for fremveksten av rogalandske teknologibedrifter som utvikler og leverer oljeteknologi på et svært høyt nivå. Særlig innenfor brønnservice-segmentet, og for løsninger som gir økt oljeutvinning, er rogalandsbedrifter langt fremme. Også innenfor drift, vedlikehold og effektive subseaoperasjoner markerer vi oss. Flere av disse har et betydelig innslag av internasjonal aktivitet og bidrar til Norges handelsoverskudd. Norge hadde i 2014 internasjonalt salg av oljeteknologi for 200 milliarder kroner (kilde: EY), like mye som all annen landbasert eksport til sammen.

Mat og landbruk
Bedrifter som Nortura, Tine, Felleskjøpet Rogaland Agder, Prima Jæren og Fatland har mye av sin produksjonskapasitet her. Det samme gjelder for Marine Harvest, Skretting og Grieg Seafood – ledende leverandører av sjømat.

Rogaland er arenaen for mye av forskningsaktivitetene knyttet til både sjømat og landbruk. Vi har en nasjonal klynge for matforskning på Måltidets Hus på Ullandhaug. Ewos og Skretting er ledende på utvikling av dyre- og fiskefor og Egersund Group er en stor leverandør av utstyr til fiskenæringen.

Mekanisk industri
Fremragende mekaniske bedrifter er etablert i Rogaland. I første rekke med Kverneland Group, en leverandør av landbruksteknologi med aktivitet i 80 land, men der mye av nøkkelproduksjonen fortsatt foregår på Øksnevad.

En lang rekke mekaniske verksteder produserer avansert utstyr for oljeindustrien, som Gjesdal Mekaniske, Årdal Mekaniske, Malm-Orstad og Aarbakke. De har også en utstrakt eksport-aktivitet og utmerker seg med avanserte maskiner, dyktige operatører og svært høyt nivå på presisjon, effektivitet og leveringssikkerhet.

Finans og innovasjon
Rogaland er et godt sted å utvikle og kommersialisere ny olje- og gassteknologi, mye takket være det gode samarbeidet mellom små innovatører, store, internasjonale serviceselskap og operatørselskapene. En viktig bi-effekt av dette er at mange rogalandske teknologibedrifter blir kjøpt opp av de store serviceselskapene og på den måten når verdensmarkedet med sin teknologi.

Oppstartsmiljøene er viktige for å skape ny næring. Med forskningsmiljøer som IRIS på Ullandhaug og Polytec i Haugesund har fylket også en god, akademisk katalysator for kommersialisering av ny teknologi innenfor en rekke segmenter. Universitetet i Stavanger – UiS – spiller også en viktig rolle her sammen med Høyskolen i nordfylket – HSH.

 

IT og kommunikasjon
I tillegg til Lyses nasjonalt ledende IT-satsing er Rogaland vertskap for flere internasjonale selskaper sin IT satsing og -utvikling. Dette er i særlig grad relatert til IT teknologi for olje- og gassindustrien, men også innenfor andre områder. På Rennesøy har vi det norske datasenteret Green Mountain; et fjellanlegg for datalagring av internasjonalt format.

Metallproduksjon og bearbeidelse
Hydro Aluminium på Karmøy har vært en stor produsent av aluminium i mange år. Tilgang på ren vannkraft har vært avgjørende for Hydros lange industritradisjon på Karmøy. I kjølvannet har Hydro har det vokst frem sterke miljøer for bearbeiding av aluminium, så som Marine Aluminium og Hydal. I Sauda har Eramet kontinuerlig vært i forkant av utviklingen som et svært moderne og miljø-effektivt smelteverk.

Entreprenører
Rogaland har en svært godt utviklet entreprenørnæring; både innenfor anlegg, næringsbygg og bolighus. Jadarhus og Øster Hus-gruppen er nasjonale leverandører. Block-Berge er markedsleder innenfor betongelementer til næringsbygg. På samme måte er Nordan på Moi markedsleder på kvalitetsvinduer, med internasjonal satsing på toppen.

Reiseliv og turisme
Rogaland har en av Nord-Europas mest berømte fjellformasjoner – Prekestolen. Det er et dokumentert, godt trekkplaster, og sammen med Kongeparken og den flotte naturen vi har er det et godt fundament for en fremoverlent reiselivsbransje. Mye jobbrelatert aktivitet og reising har bidratt til oppbygging av en profesjonell og svært god overnattings- og restaurantbransje. Rogaland har gode forutsetninger for å vokse mye innenfor reiseliv.

Maritim sektor
Fylket har en betydelig maritim sektor. Fra Østensjø, Solstad og Møksters store satsing på offshore fartøy, Deep Ocean og Ocean Installer på subsea-konstruksjon og til Tide-rederienes innovative satsing på batteriferjer og miljøvennlige RORO fartøy til kystnær varefrakt.

Effektiv tjenesteproduksjon
En dynamisk bo- og arbeidsregion understøttes av et effektivt detaljhandel og tjenesteapparat. Fra store kjeder med nasjonal eksponering til dyktige frisører, bilforhandlere og håndverkere. Herunder følger også en profesjonell servicebransje, som drifter kantiner og bygg over hele landet med utgangspunkt i Rogaland.