Næringslivet i NHO Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark er ett sammenhengende bo- og arbeidsmarked, på tvers av kommune- og fylkesgrenser

Inn- og utpendlingen mellom Søndre Vestfold og Telemark begge veier er allerede stor. Disse arbeidsmarkedsregionene kommer til å utvides ytterligere med ferdigstilling av vedtatte samferdselsplaner for vei og tog. Vi har også flere sterke regionale- og bransjemessige klynger som har stort vekstpotensial og som vil styrkes med enda tettere samarbeid på tvers av fylkesgrensene. 

Næringslivet i Vestfold har gjennomgått store endringer etter 1950. Hvalfangsten som betydde svært mye tidligere, tok slutt i siste halvdel av 1960-årene, og i 1980-årene ble den tidligere så viktige skipsbyggingsindustrien sterkt redusert. Også skipsfarten, som er den tredje av de tradisjonelle hovednæringene i Vestfold, har hatt tilbakegang siden 1970-årene. Imidlertid har teknologi- og IT-industrien hatt sterk vekst i de senere år. Vestfold er ellers store innen landbruk, bygg- og anleggsvirksomhet, leverandørindustri, helse- og sosialtjenester og varehandel. 

Telemark er fortsatt er et viktig industrifylke, til tross for at det har vært reduksjon i antall ansatte i næringer knyttet til oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Hele verden etterspør imidlertid nå produkter som kunstgjødsel, sjeldne jordartsmetaller, solceller og dyrefortilsetning uten antibiotika.  I dag står miljø og omstilling i fokus og dette har gjort regionen til en av de grønneste og mest bærekraftige næringsmiljøene i verden. Telemark har også en rik kultur- og reiselivsnæring, og innen primærnæringene ser vi høy innovasjonsgrad og virksomheter i vekst. I sum bidrar alle til en mer moderne næringsstruktur i regionen og oppdatert og ny kunnskap om verdiskaping.

NHO Vestfold og Telemark skal jobbe for økt verdiskaping i privat næringsliv til gode for innbyggere og velferdssamfunn, og en del av dette arbeidet handler om å jobbe med myndighetene med regionale planer som har betydning for næringslivet. Eksempelvis er dette planer for areal, infrastruktur, verdiskaping, innovasjon, offentlige tjenester og utdanning. Ta kontakt ved interesse for grunnlagsdokumenter eller innsikt i disse prosessene.