Næringslivet i NHO Vestlandet

Det er over 81000 årsverk og rundt 4000 medlemsbedrifter i region Vestland. Regionen har om lag 630 000 innbyggere og er det femte største fylket i landet, over 34 000 km2 kvadratkilometer. Vi har til sammen 5547 km fylkesvei i Vestland, 278 tuneller, 1988 broer og 30 ferjesamband. Det tar 9,5 timer (raskeste vei iflg. Google) å kjøre fra krysset E39/FV1 helt sør i Sveio til ytterst ute på Stadlandet.

Vestland har 43 kommuner, alle med kystlinje.

Vestland har en god bredde i næringslivet med flere sterke næringer og er landets største eksportfylke med rundt 20 prosent av total fastlandseksport. Dette kommer i stor grad fra olje og gass og fisk. 

Primærnæringene har tradisjonelt betydd mye i Vestland, med både fiske på kysten og landbruk i fylket for øvrig. Hele 21 prosent av alle norske årsverk knyttet til marin mat i 2018 ble utført av sysselsatte i Vestland, og dette er den høyeste andelen blant fylkene og har særlig stor betydning for regional sysselsetting og verdiskaping i Vestland fylke.

Av alle norske årsverk knyttet til verdikjeden for maritim transport var 19 prosent av dem utført av sysselsatte i Vestland i 2018. I verdikjeden for fornybar energi var 11 prosent av alle norske årsverk utført av sysselsatte i Vestland, og fylket har en relativt sterk posisjon innenfor denne verdikjeden.

Reiseliv er en viktig næring, og fylket skiller seg ut ved at opplevelsesaktiviteter har hatt 13 prosent gjennomsnittlig årlig vekst i sysselsatte (årsverk) i perioden 2013–2018, mens gjennomsnittet i landet var 4 prosent.

Vestland er fylket med flest sysselsatte i verdikjeden for metall og industrimineraler i Norge (19 prosent i 2018). Industrien har en hovedvekt på verkstedindustri (maskin, skip og boreplattformer, metallvare) med 52 prosent av industriens samlede sysselsetting. Andre viktige industribransjer er næringsmiddelindustri (fisk, jordbruk, slakteri, frukt og bær) og jern- og metallindustri med henholdsvis 19 og 7 prosent av sysselsettingen. Flere store prosessanlegg gjør at metall- og industrimineraler er et næringsmessig tyngdepunkt i fylket.

Kilde: Fylkesvise kunnskapsgrunnlag, Vestland, Forskningsrådet.