Kunstig intelligens kan øke Norges verdiskaping betydelig

Digitalisering og KI kan gi opp mot 5 600 mrd. kroner i ekstra verdiskaping fram mot 2040. Slik kan KI bidra til å snu utviklingen med fallende produktivitetsvekst og løse samfunnsutfordringer. Det viser en fersk analyse fra Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA).

På oppdrag fra NHO, Abelia, Nelfo og Finans Norge, har Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) gjort en utredning som undersøker nytten, mulighetene og barrierene forbundet med bruk av kunstig intelligens i Norge. Det har resultert i den ferske rapporten: Kunstig intelligens i Norge – nytte, muligheter og barrierer.

Mulighetsrommet på 5600 mrd kroner fram mot 2040 er fra SØA basert på to beregninger:

  • Økt bruk av generativ KI kan øke verdiskapingen i Norge med 2 000 mrd kroner samlet for perioden fram til 2040.
  • Bruk av annen avansert digital teknologi og øvrig KI (ikke-generativ KI) kan øke verdiskapingen i Norge med i alt 3 600 mrd kroner i samme periode.

Som alltid med framskrivinger, vet vi ikke hva fasiten vil bli. Jo raskere vi implementerer generativ KI, jo større gevinster. Dersom vi utsetter implementeringen med fem år, blir verdiskapingsbidraget kraftig redusert fram mot 2040.

Norge står som de fleste andre land overfor store samfunnsutfordringer i årene som kommer. Fallende produktivitetsvekst, aldrende befolkning mangel på arbeidskraft, klimautfordringer med mer ekstremvær, og kraftmangel er noen. Analysen viser at avanserte digitale løsninger og bruk av kunstig intelligens kan bli sentralt for å finne bedre løsninger på slike utfordringer.

Jo raskere vi tar i bruk generativ kunstig intelligens, jo større blir gevinstene. Samtidig skal vi være aktsomme med bruk av kunstig intelligens, og mennesker må ha siste hånd på verket.

Les alle hovedfunn fra rapporten: Kunstig inteligens i Norge - Hovedfunn rapport SØA

Les sammendrag av rapporten: Kunstig intelligens i Norge – Rapportsammendrag SØA

Les rapporten: Kunstig intelligens i Norge – Hovedrapport SØA

SØAs datagrunnlag for analysen er en omfattende litteraturstudie, en verdiskapingsanalyse basert på nasjonalregnskapstall, en spørreundersøkelse rettet mot virksomheter (totalt ca.5 300 respondenter), ca. 20 dybdeintervjuer med virksomheter og gjennomgang av sentrale rammebetingelser. 

Dybdeintervjuene har resultert i 17 gode bedriftseksempler om hvordan KI allerede er tatt i bruk i en lang rekke bransjer og næringer.

Se spørreundersøkelsen: Kunstig intelligens i Norge - Spørreundersøkelse SØA

Kunstig intelligens kan øke Norges verdiskaping betydelig

Digitalisering og KI kan gi opp mot 5 600 mrd. kroner i ekstra verdiskaping fram mot 2040. Slik kan KI bidra til å snu utviklingen med fallende produktivitetsvekst og løse samfunnsutfordringer.

Det viser en fersk analyse fra Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA).